Download
nabavka robe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NABAVKA ROBE PowerPoint Presentation
Download Presentation
NABAVKA ROBE

NABAVKA ROBE

451 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NABAVKA ROBE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NABAVKA ROBE

  2. Poslovi nabavke u zemlji

  3. Istraživanje tržišta • Pronalaženje dobavljača • Stupanje u kontakt sa dobavljačem Poslovna korespondencija sa dobavljačima • Slanje upita • Prijem ponuda • Slanje porudžbenice • Prijem ulaznih računa • Slanje urgencije za isporuku robe

  4. Prijem robe • Kvantitativni i kvalitativni pregled robe • Sastavljanje komisijskog zapisnika • Sastavljanje reklamacije Saradnja sa drugim službama • Saradnjasa opštom službom • Slanje skladištu naloga za prijem robe • Slanje ulaznih računa i kalkulacija za knjiženje

  5. Izrada kalkulacije nabavne cene • Kalkulacija nabavnecene Analiza nabavke • Analiza nabavke po vrsti robe • Analiza nabavke po dobavljačima

  6. Kako pronaći dobavljača? • Kako ostvariti kontakt sa dobavljačem? • Kako izabrati najpovoljnijeg dobavljača? • Kako poručiti robu? (slanje porudžbine u vidu poslovnog pisma, gotovog obrasca porudžbenice, telefonomili preko on-line prodavnice) • Kako odbiti neodgovarajuću ponudu? (Negativan odgovor na ponudu) • Šta kada dobavljač kasni sa isporukom robe? (Urgencija za isporuku robe)

  7. Da li je primljeni račun ispravan i šta sa njim? (računska , suštinska i formalna kontrola) • Knjiga primljenih računa • Šta sa viškom ili manjkom robe pri prijemu? (Komisijski zapisnik, Reklamacija) • Šta sa robom pristiglom od dobavljača? (Nalog za prijem robe br. 1) • Po kojoj ceni prodajemo kupljenu robu? (Kalkulacija)

  8. Kako sačuvati podatkeo dobavljačima? • Od kog dobavljača se najčešće nabavlja roba?