Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opinto-ohjaussuunnitelman tehtävä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opinto-ohjaussuunnitelman tehtävä

Opinto-ohjaussuunnitelman tehtävä

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Opinto-ohjaussuunnitelman tehtävä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. METROPOLIAN OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA:”Kokonaisvaltainen, opiskelijakeskeinen opinto-ohjaus”Metropolian opinto-ohjauksen ydintiimi22.1.2010

 2. Opinto-ohjaussuunnitelman tehtävä Opinto-ohjaustoimintaa kehittävä, organisoiva ja edistävä dokumentti. Metropolian arvojen mukainen toiminta ja arvoja edistävä dokumentti: opinto-ohjauksen korkea laatu syntyy asiantuntijoiden (=metropolialaisten) yhteisöllisen ja avoimen kehittämistyön kautta. Ei pysyvä: yhteisöllisen arvioinnin kautta muuttuva, kehittyvä ja päivittyvä. Kokonaiskuva ja näkemys opinto-ohjauksen kentästä ja merkityksestä. Miten me Metropoliassa ymmärrämme opinto-ohjauksen? Linjaukset klusteritason opinto-ohjaussuunnitelmille. Esitys perustuu valtakunnallisiin ja kansainvälisiin näkemyksiin ja lähteisiin 2

 3. Lähtökohtia ja periaatteita Tulevaisuudessa opinto-ohjauksen tarve tulee kasvamaan.(mm. opiskelijoiden heterogeeniset taustat, aikuisopiskelijoiden määrän lisääntyminen, opintojen henkilökohtaistaminen (HOPS, AHOT), verkko-opiskelu, projektioppiminen, kansainvälisyys) Opetuksella ja opinto-ohjauksella on sama päätavoite: Opiskelijan ammatillisen kasvun ja hyvän oppimisen tukeminen. Hyvin toimiva opinto-ohjaus lisää opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia sekä vähentää opintojen viivästymistä ja turhia keskeyttämisiä. Opinto-ohjaus on koulutus- ja oppimistoiminnan osa. Opinto-ohjaus ei ole erillistä suhteessa koulutussuunnitteluun. Miten koulutusta, opetusta ja järjestelmiä koskevat ratkaisut tukevat tai estävät opiskelijoiden oppimista ja opintojen edistymistä? Lähtökohtana opiskelijan vastuu omista opinnoistaan ja Metropolian vastuu koulutuksen ja siihen integroituvan opinto-ohjauksen järjestämisestä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa työelämän kannalta mielekäs tutkinto, joka on suoritettavissa mielekkäässä ajassa. 3

 4. Kehittämistyön ja opinto-ohjaussuunnitelman tavoitteita Opinto-ohjauksen laadun, saatavuuden, tiedottamisen ja koordinoinnin parantaminen Tarjotaan kaikille opiskelijoille AMK:n määrittelemä minimimäärä opinto-ohjausta ja lisäksi tarpeiden mukaista lisä-ohjausta Opinto-ohjaus kattaa koko opiskelijan oppimispolun rekrytointivaiheesta valmistumiseen ja kaikki opinto-ohjauksen osa-alueet (oppimisen ja opiskelun ohjaus, ammatillisen kasvun ohjaus, henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus, opintoneuvonta) Ohjaustoimijoiden ohjaustietoisuuden ja ohjausosaamisen kehittäminen Opettajien ohjausroolin vahvistaminen (oppimisen ohjaamisen avainhenkilöitä) Opinto-ohjausresurssien kohdentaminen asiantuntijuuden mukaan tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella tavalla Mahdollisten ohjauksellisten katvealueiden ja päällekkäistyön poistaminen Ohjaustoimijoiden asiantuntijuuteen perustuva työn- ja vastuunjako Opinto-ohjauspalveluiden selkeä kuvaaminen asiakkaille suunnitelman pohjalta laadittavassa palvelukuvaus -dokumentissa Metropolian opinto-ohjauskulttuurin ja ohjauksellisen ajattelun kehittäminen: Opinto-ohjaus on koulutus- ja oppimistoiminnan osa. 4

 5. Kokonaisvaltainen, opiskelijakeskeinen opinto-ohjaus”Enemmän kuin opo” Opiskelijakeskeisyys/-lähtöisyysLähtökohtana opiskelija ja opiskelijoiden erilaiset opinto-ohjaustarpeet. Kokonaisvaltaisuus ja osallistaminen Opiskelija saa tarvitsemaansa opinto-ohjausta koko opintopolun ajan kaikilla opinto-ohjauksen sisältöalueilla Opinto-ohjaus on koulutus- ja oppimistoiminnan osa: opinto-ohjauksellinen näkökulma huomioidaan koulutussuunnittelussa, toimintatavoissa, järjestelmissä Opinto-ohjaus suunnitellaan ja toteutetaan verkostoyhteistyönä; erilaiset ohjaustarpeet – ohjaustoimijoiden erilainen osaaminen, eteenpäin ohjaaminen (opettaja ei ole terapeutti), alueiden integroituminen Opinto-ohjaustoimintaa koordinoidaan, suunnitellaan ja arvioidaan keskitetysti (tiimit, koordinaattorit, opinto-ohjausalan asiantuntijat) Proaktiivisuus Opinto-ohjausta ei nähdä vastauksena syntyneisiin ongelmiin (reaktiivisuus), vaan ennakoidaan mahdollisia ongelmia ja tuotetaan sellaisia toimintatapoja ja käytänteitä, joiden avulla ongelmia syntyy mahdollisimman vähän Yhteisöllisyys Välittämisen kulttuurin edistäminen 5

 6. Opinto-ohjauksen käsite 1. Ohjaus - ei valmiita neuvoja ja ohjeita • keskustelun keinoin tuetaan opiskelijan itsenäistä toiminta- ja päätöksentekokyvyn kehittymistä, muutostilanteiden itsenäistä hallintaa • opiskelija on oman elämänsä asiantuntija • vältetään valmiiden neuvojen ja ratkaisujen antamista • reflektiivinen ohjaus: autetaan opiskelijaa löytämään omat ratkaisunsa (vs. yksisuuntainen neuvonta-, tiedon jakamisen tilanne) • sovelletaan ohjausalan menetelmiä ja teorioita • edellyttää aikaa, läsnäoloa, kuuntelutaitoa, taitoa tehdä avoimia kysymyksiä 2. Neuvonta • neuvotaan sopiva, asiantuntijatietoon perustuva toimintatapa”Sinun kannattaa kysyä läsnäolovaatimusta suoraan kurssin opettajalta” 3. Tiedon jakaminen • annetaan tosiasioihin perustuva tieto”Seuraava uusintatentti on 4.1.2010” 6

 7. Ammatillinen ohjaus Sisäinen ohjauksen asiantuntija Ohjaus ei ole opetukseen liittyvää Ulkopuolinen tai sisäinen ohjauksen erityisasiantuntija Osittain opetustyössä Henkilökohtainen ohjaus Opettaja Opiskelija 1. ohjaustaho 2. ohjaustaho 3. ohjaustaho Opiskelun ohjaus Holistinen opiskelijakeskeinen ohjausmalli (Watts & Van Esbroeck 1997)

 8. Ammatilllisen kasvun ja urasuunnittelun ohjaus Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi Sosiaalinen hyvinvointi Opintojen ja uran suunnittelu HOPS, AHOT OPETTAJATUUTORI koulutuspäällikkö ja - vastaava opinto-ohjaaja harjoittelun ohjaaja työpaikkaohjaaja kv-ohjaaja opinnäytetyön ohjaaja alumni opiskeluhyvinvointitiimi terveydenhoitaja kuraattori opintopsykologi oppilaitospastori opinto-ohjaaja vertaistuutori METKA OPISKELIJAN OPPIMINEN OPETTAJA opettajatuutori opinto-ohjaaja opinnäytetyön ohjaaja vertaisoppija callidustuutori informaatikko työelämän ohjaaja hakuasiainsihteeriopintoasiainsihteeri opintoneuvoja muu neuvontahenkilöstö opinto-ohjaaja vertaistuutori Osaamisen kehittyminen opinnoissaOppimistaidot Käytännön asiat Opintoneuvonta Opiskelun ja oppimisen ohjaus Holistinen opinto-ohjauksen kenttä: opinto-ohjauksen pääalueet ja eri alojen esimerkkitoimijoita. LUONNOS 20.11.2009. (Metropolian opinto-ohjauksen osaamistiimin ydintiimi; Mäntylä 2009; Watts & Van Esbroeck 1997; Van Esbroeck & Watts 1998; Vuorinen 2001, 151.)

 9. Haasteita • Opinto-ohjaussuunnitelman kehittäminen, jalkauttaminen ja päivittäminen. Miten osallistamme henkilökunnan? • Opinto-ohjauskulttuurin, ohjauksellisen ajattelun sisäistäminen osaksi jokaisen metropolialaisen ajattelua; ”Emme tietoisesti lisää opinto-ohjauksen tarvetta puutteellisilla ratkaisuilla.” • Henkilökunnan opinto-ohjaustietoisuuden ja osaamisen kehittäminen, mm. opettajien ja opettajatuutoreiden ohjausroolin hyödyntäminen ja vahvistaminen • Toimijoiden verkostoyhteistyön organisointi, toiminnan koordinointi ja laadunvarmistus • Selkeä ja toimiva työnjako (tehtävät, nimikkeet), jossa huomioidaan ja hyödynnetään ihmisten opinto-ohjauksen asiantuntijuus ja osaaminen ja osaamisen rajat (ohjaus, neuvonta, tiedon jakaminen/päällekkäistyö- katvealueet/resurssointi, työhyvinvointi: epäselvä tehtäväkuva, kuormittavuus, oikeudenmukaisuus, riittävä osallistaminen omaa työtä koskevaan päätöksentekoon) • Selkeä ja riittävä tiedottaminen opiskelijoille/palvelukuvaus; mitä, keneltä, milloin, miten.

 10. Opiskelun ja oppimisen ohjaus - Callidus • Nykytila • Vanhemmat opiskelijat auttavat nuorempia opiskelijoita työpajassa ja myymälässä (Positia) • Opiskelijat ovat tuutoreina 40 h työpajassa • Opiskelijat antavat palautetta toisilleen töistä • Osalla opiskelijoista on paremmat valmiudet toimia vertaisohjaajina

 11. Opiskelun ja oppimisen ohjaus - Callidus • Tavoitteet • Opiskelija osaa toimia ammatillisissa verkostoissa ja saa työelämävalmiuksia – alan sosialisaatio • Keinot • Vertaistuutoroinnin rakentaminen opetussuunnitelmien opintojaksoihin osaksi ammatillisen kasvun kehittymistä • Ohjauksellisten valmiuksien ja välineiden antaminen opiskelijoille tarpeen • Hyvien käytänteiden kartoittaminen Metropoliassa - opintojaksoilla ja opintojen ulkopuolella • ”Osakuntatoiminnan” kehittely Metropoliaan • Yhdyshenkilöiden löytäminen koulutusohjelmista • ” Callidus face book”