Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O legado de Roma PowerPoint Presentation
Download Presentation
O legado de Roma

O legado de Roma

207 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

O legado de Roma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. O legado de Roma IES MONTE DAS MOAS 1º ES0 ABRIL 2013

  2. INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Roma deixou unha marca importante na historia da humanidade. Creou o maior imperio da historia antiga e contribuíu de xeito decisivo á civilización occidental.

  3. TAREFA INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor • O nosotraballo consistirá na elaboración dunhapresentación en PoWerPointsobre a historia romana, que debe conter as secciónsseguientes: • A.- ROMA E O SEU IMPERIO1. O lendario fundador de Roma.2. Era Monárquica:       a) Entre a lendaearealidade.       b) Características xerais da monarquía.3. Período republicano:       a) Organización política       b) A expansión de Roma: As Guerras Púnicas e a expansión oriental.       c) O triunvirato.4. Época imperial:       a) O Emperador       b) A expansión do Imperio Romano.       c) A caída do Imperio Romano. • B.- A CIVILIZACIÓN ROMANA • 1. A cidade de Roma • 2. As civitas: tipos, funcións , … • Sociedade • a)Os escravos • b) Os libres • 4. Principais actividades económicas • 5 . A Relixión. O Cristianismo • 6. Arte • a) Arquitectura • b) Escultura, • c) Pintura e mosaico •  UTILIZA O LIBRO DE TEXTO, AS PÁXINAS WEB RECOMENDADAS E O BUSCAOR PARA INSEIRR IMAXES. • SE EMPREGAS O TRADUCTOR NON ESQUEZAS REVISAR BEN OS TEXTOS • C.- A CONQUISTA DE HISPANIA • 1. Etapas da conquista • 2. A conquista de Gallaecia • D.- A CULTURA GALAICORROMANA • 1. Organización administrativa • 2. O hábitat • a) Os castros • b) Novas formas de hábitat • 3. Actividades económicas • 4-. A romanización • E.- VESTIXIOS DA CIVILIZACIÓN ROMANA • España • Galicia

  4. PROCESO INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor ACTIVIDADES: a) Atopar información e facer un resumo claro e conciso.b) Inserir fotos/imaxes e facer gráficos e / ou mapas conceptuais explicando cada sección o máis graficamente posible.c) Elexir tipos de letra, tamaño e cor que permitan unha doada lectura. d) Uniformidade na presentación. Seguir algún criterio para textos, animacións,... e) Podes inserir música e crear algún enlace a videos, presentacións, animacións, ...

  5. RECURSOS INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Usa o libro de texto para información e estructura da presentación http://es.wikipedia.org/wiki/Roma Información suficiente para un bo traballo. Ten multitude de enlaces http://www.imperioromano.com/ http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/cont3.htm http://www.historia-roma.com/ http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1015

  6. AVALIACIÓN INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor O traballo sumará ata 1 punto na nota da 3ª avaliación: Moi ben 1 Ben 0,75 Regular 0,5 Deficiente 0,25 Moi deficiente 0 • VALORARASE: • Uniformidade e cohesión do traballo. • Grado de elaboración na presentación (imáxenes, textos, etc.). • Selección e sintetización da información • Corrección, ortografía,...

  7. CONCLUSIÓNS INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor A elaboración deste traballo debe supoñer para o alumno unha seria toma de contacto coa historia romana, as súas distintas fases e formas de goberno, os principais personaxes implicados, e os grandes acontecementos . O legado Romano debe ser valorado polas súas achegas á cultura e civilización europeas. Esperamos que tamén teña a virtude de crear inquietudes entre os alumnos, e que o seu desexo de coñecer o pasado (Román ou non) non remate aquí

  8. CRÉDITOS Plantillas WebQuestJordi Díaz Lucea INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Esta Webquest foi elaborada por José Otón Mallo, mestre de Ciencias Sociais no IES MONTE DAS MOAS – A CORUÑA, usando a plantilla de PoWerPoint: Está deseñada para os alumnos de 1º se ESO

  9. GUÍA PARA O PROFESOR INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor