Download
kazuistika rodiny ptc n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAZUISTIKA RODINY PTC PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAZUISTIKA RODINY PTC

KAZUISTIKA RODINY PTC

264 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KAZUISTIKA RODINY PTC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KAZUISTIKA RODINY PTC 18 rokov rodina vystavená domácemu násiliu zo strany otca a otčima, ktoré sa stupňovalo

 2. BALÍK PROBLÉMOV • Nikto z rodiny nebol schopní násilie zastaviť, matka rezignovala –naučená bezmocnosť, deformovaná perspektíva • Prehlbovala sa hmotná núdza v rodine, v dôsledku exekúcií uvalených na manžela v sume cca 6600 € – rodine hrozí strata bývania, matka nezamestnaná , dcéra nezamestnaná – aktivačnáčinnosť... • Deti boli dlhodobo vystavené nepredvídateľnému agresívnemu správaniu otca, dlhodobo im otec prerušoval nočný spánok, obmedzoval ich vo vývine, výžive, vulgárne ich napádal, dospelú nevlastnú dcéru sexuálne obťažoval, syn začal kopírovať správanie otca, prejavoval poruchy učenia, poruchy správania, zároveň trpel epilepsiou a prítomné boli u neho i epileptické záchvaty. Dievčatá neprejavovali poruchy správania, nemali však saturované potreby detí. U dospelej dcéry, ktorú otčim sex. obťažoval sa rozvinula posttraumatická stresová porucha, bála sa byť doma, vinila matku, že ju nevie ochrániť, cítila bezradnosť a zároveň zodpovednosť za súrodencov, matku ....

 3. INTERVENCIE PTC OD 2/2007 • Kaplán farnosti priviedol rodinu k odbornej pomoci!!!! (vo február/2007) • Až následne PTC Čadca mohlo vykonať 164 odborných intervencií v rozsahu 310 hodín do 10/2009(nie sú započítané intervencie a čas, ktorý deti strávili na bezplatných táboroch zameraných na zvyšovanie sociálnych spôsobilostí s ošetrovaním prežitej traumy)

 4. INTERVENCIE PTC ČADCA OD 2/2007 • Sociálne, právne a psychologické poradenstvo • Spísanie rozhodných návrhov ako napr. rozvod manželstva a úprava práv a povinností, návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, návrh na úplné vylúčenie odporcu z užívania bytu a iné.. • Osobnú asistenciu v rámci súdnych a trestných konaní, exekučných pohľadávok • Zvyšovanie zručností ako sa zamestnať – sprostredkovanie práce – matka, dcéra

 5. INTERVENCIE PTC ČADCA -2/2007 • „Bezpečie“ svojpomocného klubu pre dospelých každú 1. stredu v mesiaci od 17.00 do 20.00 hod. + detská skupinka • Právnička poradne odpovedala na výhražné listy agresora, ktorý listami matku traumatizuje a vzbudzuje pocity viny • Sprostredkovanie bezplatných táborov pre deti v roku 2007 2 pobytové tábory, v roku 2008 1 x tábor, v roku 2009 1x denný tábor, v roku 2009 prebieha doučovanie cez dobrovolníčku, preplácanie liekov v krízovej situácii, podpora donorov (primátor 1x, europoslanec 1x...), preplácanie liekov –pohotovostný program od 2009 ..... • Sprostredkovanie ošatenia, školských pomôcok, balíčkov sladkostí rodine... • Zvyšovanie rodičovských kompetencií u matky, spolupráca so špeciálnou pedagogičkou PPP Čadca, umiestnenie syna v DKC Žilina –na dohodu s matkou (marec 2008-august 2008, ÚPSVaR Čadca ....

 6. SLABÉ MIESTA • Prehliadanie signálov DM až 18 rokov páchané násilie – KAPLÁN prerušil.... Rodina sa mohla chrániť skôr s menšími následkami pre RODINU i SPOLOČNOSŤ • Scitlivenie verejnosti , ale i odborníkov na DM • Zdĺhavé súdne konanie, (konanie s obžalovaným ešte nie je ukončené, rodina sa stále cíti násilnou osobou ohrozená ) • Osobnosť matky, ...syndróm týranej osoby, ...jej vierovyznanie, zdravotný stav, ...vek vo vzťahu k výchove detí...,

 7. SLABÉ MIESTA • Následky transgeneračného prenosu násilného správania- OTEC - SYN • Oneskorené zachytenie rodiny v záchrannej soc. sieti - po 18 rokoch • Práca s násilnou osobou

 8. SILNÉ MIESTA • Prerušenie cyklu násilia na deťoch, manželke, dospelej dcére -...podnet KAPLÁN... • Dostupnosť bezplatnej odbornej pomoci a služieb pre rodinu ...cez PTC Čadca..... • Dosiahnutie „pokoja pre deti“ -zjavné zlepšenie zdravotného stavu syna – odkedy nie je otec v domácnosti nemal epileptický záchvat • Rýchle a pružné súdne konanie –zákaz vstupu, rozvod manželstva a úprava práv a povinností, vylúčenie z užívania spol. bytu

 9. SILNÉ MIESTA • Aktívna spolupráca matky, dospelej dcéry, detí na riešení sociálnych dôsledkov v rodine a prežitej traumy • Sprostredkovanie prepojenosti, nadväznosti služieb podľa potrieb rodiny – KAPLÁN, zamestnanci PTC, polícia, kolízna opatrovníčka ÚPSVaR Čadca, sudkyne, súdni znalci, špeciálna pedagogička PPP Čadca, zamestnanci Detského krízového centra – Náruč Žilina

 10. Sme v systéme zodpovední voči klientovi nie za neho • POZORNÍ ZAHRADNÍCI SI VŠIMLI, ŽE SUSEDNÉ RASTLINY SA NAVZÁJOM OVPLYVŇUJÚ, PODPORUJÚ ALEBO BRZDIA V RASTE • (čínske príslovie)

 11. Interdisciplinárnaspolupráca CPP Čadca CPP Žilina UPSVaR Žilina Sociálna poisťovňa CA UPSVaR Čadca Charita Čadca CPPaP Čadca DKC Náruč ZA ZŠ MÚ Žilina DD Horný Kelčov PTC Náruč CA VÚC Žilina Obv. úrad Žilina OÚ Skalité PRK Náruč ZA Mestský úrad Čadca Mediační a probační úradníci a OS Žilina Polícia Žilina a Krásno nad Kysucou Áno pre život Exekútorský úrad Čadca

 12. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Jarmila Majáková sociálna pracovníčka Poradensko-tréningové centrum Náruč Čadca