Download
quo vadis kirkko n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
QUO VADIS KIRKKO? PowerPoint Presentation
Download Presentation
QUO VADIS KIRKKO?

QUO VADIS KIRKKO?

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

QUO VADIS KIRKKO?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. QUO VADIS KIRKKO? Vihdin seurakunnan strategiatyöskentelyn ohjausryhmä 15.01.2008 Mauri Vihko Hiippakuntasihteeri

 2. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015, mietintö • Kirkon olemus ja tehtävä kietoutuvat toisiinsa, kun ”armon osallisuudesta seuraa kristityn tehtävä maailmassa: halu sitoutua lähimmäiseen ja huolehtia hänen hyvän elämänsä toteutumisesta sanoin ja teoin.” • ”Kirkon jäsenet tarvitsevat toisiaan voidakseen uskoa ja elää kristittyinä. Kirkko on avoin kaikille ja toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Näistä syistä kirkko on osallisuuden yhteisö.”

 3. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015, mietintö • ”Tahto olla osallisuuden yhteisö merkitsee jokaiselle kirkolle jatkuvaa haastetta suunnitella, järjestää ja arvioida toimintaansa niin, että sen toimialueella osallisuus pelastukseen ja lähimmäisen hyvä pääsevät toteutumaan.” • ”Osallisuuden yhteisönä kirkon tulee kehittää työtään niin, että mahdollisimman moni löytää uskon merkityksen ja oman paikkansa kirkon toiminnassa elämäntilanteensa mukaisesti.”

 4. Uskonnollisuuden kehityksestä • Uskonnollisuus ei ole häviämässä, mutta se privatisoituu ja moninaistuu. • Uskonnossa on yhä enemmän kysymys kokemuksesta ja sosiaalisista suhteista kuin sukupolvelta toiselle siirretystä traditiosta. • Kehitystä luonnehtii selvemmin kirkollisen auktoriteetin heikentyminen kuin puhtaasti maallistuminen.

 5. Kumman koet omaksesi? • Jumala etäällä Jumala meissä • Olemme syntisiä ja tarvitsemme Olemme haavoittuneita ja tarvitsemme anteeksiantoa parantajaa • Velvollisuuden täyttäminen Itseohjautuvuus • Jeesus/Jumala =Kuningas Jeesus/Jumala = Ystävä, Elämä • Sana – saarna - ymmärtäminen Mysteeri – ehtoollinen - kokemus • Usko totena pitämisenä Usko luottamuksena • Kapea portti Leveä sisäänkäynti • Matkalla taivaaseen Elämä NYT • Filosofinen totuus Psykologinen totuus • Hierarkkinen auktoriteetti Kokemuksellinen auktoriteetti • Tiukat rajat = poissulkevuus Häilyvät rajat = sisäänottavuus • Käskyt - totteleminen Voimallistaminen - luominen • Hierarkkiset suhteet Tasavertaiset suhteet

 6. Muutos uskonnosta henkisyydeksi/spiritualiteetiksi • USKONNOLLISUUS => HENKISYYS • Jumala etäällä Jumala meissä • Olemme syntisiä ja tarvitsemme Olemme haavoittuneita ja tarvitsemme anteeksiantoa parantajaa • Velvollisuuden täyttäminen Itseohjautuvuus • Jeesus/Jumala =Kuningas Jeesus/Jumala = Ystävä, Elämä • Sana – saarna - ymmärtäminen Mysteeri – ehtoollinen - kokemus • Usko totena pitämisenä Usko luottamuksena • Kapea portti Leveä sisäänkäynti • Matkalla taivaaseen Elämä NYT • Filosofinen totuus Psykologinen totuus • Hierarkkinen auktoriteetti Kokemuksellinen auktoriteetti • Tiukat rajat = poissulkevuus Häilyvät rajat = sisäänottavuus • Käskyt - totteleminen Voimallistaminen - luominen • Hierarkkiset suhteet Tasavertaiset suhteet (Ann Aldén 2005)

 7. Muutos uskonnostahenkisyydeksi/spiritualiteetiksi • USKONNOLLISUUS => HENKISYYS • Jumala etäällä Jumala meissä • Olemme syntisiä ja tarvitsemme Olemme haavoittuneita ja tarvitsemme anteeksiantoa parantajaa • Velvollisuuden täyttäminen Itseohjautuvuus • Jeesus/Jumala =Kuningas Jeesus/Jumala = Ystävä, Elämä • Sana – saarna - ymmärtäminen Mysteeri – ehtoollinen - kokemus • Usko totena pitämisenä Usko luottamuksena • Kapea portti Leveä sisäänkäynti • Matkalla taivaaseen Elämä NYT • Filosofinen totuus Psykologinen totuus • Hierarkkinen auktoriteetti Kokemuksellinen auktoriteetti • Tiukat rajat = poissulkevuus Häilyvät rajat = sisäänottavuus • Käskyt - totteleminen Voimallistaminen - luominen • Hierarkkiset suhteet Tasavertaiset suhteet • (Ann Aldén 2005) Paavalin periaate: Olen juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen Aikamme kysymys: Miten kirkko siirtyy modernista postmoderniin? Strategia 2015 mietintö: ”Kirkon erityisenä haasteena on kyetä vastaamaan ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja miten yhdistää individualistinen uskonnollisuus kirkon olemukseen kuuluvaan yhteisöllisyyteen.”

 8. Kirkon jäsenyydestä • 1950 95,1% • 1960 92,4 % • 1970 92,4 % • 1980 90,3 % • 1990 87,9 % • 2000 85,1 % • 2006 82,4 % (kantaväestö 84,9%)

 9. Kirkkoon kuuluvien osuus ikäryhmittäin vuonna 2004 Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä 15.2.2007

 10. Heikkeneekö uskonnollinen kasvatus? Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä 15.2.2007

 11. Uskonnollinen kasvatus pääkaupunkiseudulla Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä 15.2.2007

 12. HAASTE • Tutkimusten mukaan kodin uskonnollisella kasvatuksella on ratkaiseva merkitys lapsen tulevalle hengelliselle identiteetille ja sen myötä jäsenuskollisuudelle kirkossa • Miten seurakunta Vihdissä voi vahvistaa kotien kristillistä kasvatusta?

 13. Kirkon jäsenyystyypit Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä 15.2.2007

 14. HAASTEITA • Miten vahvistaa kunkin ryhmän jäsenyyttä? • Missä jäsenet jo tavoitetaan? Miten vahvistaa jäsenyyttä jokaisessa jo olevassa kontaktissa (vrt. asiakashallinta)? • Miten hyödynnetty uutta mediaa jäsenyyden vahvistamisessa? • Miten profiloitu muuttajia? • Millaisia muita segmentteja, alaryhmiä voimme tunnistaa?

 15. Kirkollisten toimitusten suosio vuosina 1970–2006 (%) Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä 15.2.2007 sekä Kirkon tilastolliset vuosikirjat 2005 ja 2006

 16. Kirkosta eronneiden ikäjakauma Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä 15.2.2007

 17. Vieraantunut Vieraantuminen kirkon sanomasta Kirkolla ei ole henkilökohtaista merkitystä Nuorille aikuisille jäsenyys ei ole itsestäänselvyys Pettynyt Henkilökohtaisesti – toimitukset Kirkon hengelliseen antiin – laimeaa hengellisyyttä Kannanottoihin: liian liberaali tai liian konservatiivi Kirkosta eroamisen syyt Lähde: Kimmo Kääriäisen esitelmä 15.2.2007 Kati Niemelä 2006: Vieraantunut vai pettynyt. Kirkosta eroamisen syyt. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 95

 18. HAASTE • Mikä on nuorten aikuisten profiili Vihdissä? • Missä, keitä? • Missä seurakunta jo kohtaa heidät? Keitä heistä ei kohdata? • Tämä joukko on läsnä verkossa. Onko seurakunta?

 19. Vihdin seurakunta vertailussa • Espoon hiippakunnan alueella 4,5% väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia, Vihdissä vieraskielisen väestön osuus on 1,7 % • Vuosien 2004-2006 väestönkasvusta hpk:n alueella vieraskielisten osuus oli yli 24%, Vihdissä 13% • Hiippakunnan alueen väestöstä kirkkoon kuuluu 78,9%, Vihdissä 82 % (2006) • Suomenkielisestä väestöstä Espoon hiippakunnassa kirkkoon kuuluu 81,8%, Vihdissä 83,7 % (2006, Vihdin luku sis. myös ruotsinkieliset, kun kunnassa ei ole ruotsinkielistä srk:aa)

 20. Vihdin seurakunta vertailussa

 21. Vihdin seurakunta vertailussa • Johtopäätöksiä • Kirkosta eroaminen on merkittävästi suurempaa suhteessa kirkkoon liittymiseen kuin muualla hiippakunnassa • Jäsenkehitys on kuitenkin keskimääräisellä tasolla johtuen korkeasta kastettujen suhteellisesta osuudesta

 22. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015, mietintö • Mietinnössä seurakuntia kehotetaan valmistamaan myös pidemmän aikavälin (2030) skenaarioita perustuen lähinnä jäsenkehityksen ja sen myötä seurakuntien talouden erilaisille kantokyvyille • Vrt. Espoon tuomiokapitulin strategia 2008-2011: ”Tuomiokapituli tukee seurakuntien valmiuksia toimia muuttuvassa toimintaympäristössä ja mahdollisesti heikkenevässä jäsenyystilanteessa mm. ohjaamalla seurakuntia pidemmän aikavälin skenaarioiden tekemiseen”

 23. Skenaarioesimerkki Vihti • Väestöennusteen (Tilastokeskus 2007) mukaan Vihdissä on v. 2030 asukkaita n. 35 000 • Vuoden 2006 jäsenosuudella (82 %) srk:ssa on tuolloin n. 29 000 jäsentä (2006 n. 21 500) • Jos pudotus on viimeisen neljän (03-06) vuoden kehitys (-1,6) jokaisena tulevana neljänä vuonna, niin vuonna 2030 srk:ssa on 72,4 % vihtiläisistä = n. 25 300 henkeä • Mikäli vuosittainen pudotus on sama kuin v. 2006 (-0,5), niin jäsenosuus v. 2030 on 70 % = n. 24 500 henkeä • Mikäli pudotus kasvaa vuoden 2006 pudotusta (-0,5) 0,1% enemmän joka vuosi, päädytään vuonna 2030 siihen, että jäsenosuus on 39,9 % ja jäseniä on n. 14 000

 24. Skenaarioiden tarkoitus • Varautuminen mahdollisiin erilaisiin tulevaisuuksiin • Väline seurannan, arvioinnin ja varautumisen avuksi: henkilöstö- ja kiinteistökehityksen ennakointi • Miten skenaariot ja kehityksen seuranta tehdään Vihdissä? • Mikä on strategiakauden jäsenosuustavoite ts. mikä osuus vihtiläisistä kuuluu kirkkoon 2015?

 25. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015KIRKON PERUSTEHTVÄVÄ (Missio) • Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

 26. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015KIRKON ARVOT (1/4) • Pyhän kunnioitus • kunnioitamme Pyhää Kolmiyhteistä Jumalaa • tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden • näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden • Tunnistamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa

 27. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015KIRKON ARVOT (2/4) • Vastuullisuus • huolehdimme lähimmäisistämme • varjelemme luomakuntaa • käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti • tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa

 28. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015KIRKON ARVOT (3/4) • Oikeudenmukaisuus • taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta • puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia • ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi

 29. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015KIRKON ARVOT (4/4) • Totuudellisuus • puhumme rohkeasti Jumalasta • uskomme ja elämme niin kuin opetamme • pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä

 30. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015KIRKKO VUONNA 2015 (Visio) • Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa

 31. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (1/6) • Hengellinen elämä vahvistuu • Huolehdimme siitä, että seurakuntien jumalanpalveluselämä on monipuolista ja luontevaa ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. • Tuemme vanhempien kristillistä kasvatusta, kotien hengellistä elämää ja perheitä arkielämän vaikeuksissa ja ristiriidoissa. • Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä arvioimaan elämänsä perustaa. • Tarjoamme tilan hengelliselle etsinnälle ja olemme valmiit keskusteluun uskosta.

 32. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (2/6) • Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajuista vastuuta • Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. • Toimimme heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana. • Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. • Käytämme seurakuntien talousarviovaroista 4 % kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön. • Olemme aktiivisessa kanssakäymisessä kehitysmaiden kirkkojen kanssa.

 33. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (3/6) • Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä • Tavoitamme jokaisen jäsenen laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa • Kiinnitämme erityistä huomiota nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien uusien jäsenten vastaanottamiseen • Käännämme kirkon elämään osallistuvien määrän kasvuun kaikissa ikäluokissa • Pyrimme siihen, että kirkkoon liittyvien ja siitä eroavien määrä on tasapainossa • Muutamme ajattelutapaamme ja luomme vapaaehtoisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia

 34. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (4/6) • Viemme viestiä • Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää myös median välityksellä. • Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun. • Lisäämme panostusta uuden median käyttöön • Kehitämme sisäistä viestintäämme. • Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa

 35. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (5/6) • Rakenteet ja talous palvelemaan toimintaa • Kehitämme henkilöstörakenteen sellaiseksi, että strategian tavoitteet saavutetaan. • Pidämme hallinnon tehokkaana, riittävän kevyenä ja toimintaa tukevana. • Säilytämme toiminnalliset yksiköt inhimillisen kokoisina. • Investoimme lisää strategian mukaisiin kehittämisalueisiin

 36. Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö Kirkon strategia 2015STRATEGISET SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2015 (1/6) • Kirkon uudistuminen jatkuu • Seuraamme toimintaympäristön muutoksia ja uudistamme toimintaa perustehtävälle uskollisena. • Selvitämme rakenneuudistusten toiminnalliset vaikutukset ja kehitämme keinoja tukea yhdistyneiden seurakuntien toimintaa. • Pidämme huolta, että talousarviossamme jää liikkumavaraa kehittämiskohteisiin. • Rakennamme yhdessä osallisuuden kirkkoa ja teemme paikalliset strategiat huolella ja laajan yhteistyön avulla • Huolehdimme siitä, että strategiasta muodostuu jatkuva prosessi.

 37. Espoon hpk tuomiokapituli ToimintalinjauksetStrategia 2008 - 2011 • Muutosjohtaminen ja muutoksen johtamisen tukeminen • Kirkon läsnäolon vahvistaminen verkossa • Työvoimakilpailun haasteet ja seurakuntien henkilöstökoulutuksen rakenneuudistus

 38. STRATEGIASSA • Tunnistetaan haasteet • Tunnistetaan vahvuudet ja vahvistetaan sekä kehitetään niitä • Karsitaan turhat • Etsitään mahdollisuuksia vastata uusiin haasteisiin ja linjataan niille tavoitteet • Linjataan henkilöstö- ja investointisuunnittelun (sekä skenaarioiden tekemisen) tavat ja aikataulut (sekä rovastikuntayhteistyö?)

 39. Taustamateriaaliksi suosittelen • Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö, Kirkon strategia 2015, mietintö ja strategia (evl.fi) • Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. (evl.fi) • Vuoropuhelun kirkko, kirkon viestintästrategia 2004 – 2010 (evl.fi) • Hengellinen elämä verkossa. Interaktiivisten verkkopalveluiden esiselvitystyöryhmän loppuraportti 2007 (evl.fi) • Mäntsälän seurakunnan strategia ja henkilöstöstrategia • Järvenpään seurakunnan strategia