1 / 15

Nauczyciel: Anna Skrzynecka Uczestnicy: członkowie koła humanistycznego

OSWOIĆ GOMBROWICZA. Nauczyciel: Anna Skrzynecka Uczestnicy: członkowie koła humanistycznego z Publicznego Gimnazjum we Wsoli. 1 z 15. CELE PROJEKTU. Uczniowie: zapoznają się z życiem i twórczością W. Gombrowicza, przeczytają obszerne fragmenty dzieł pisarza,

ugo
Télécharger la présentation

Nauczyciel: Anna Skrzynecka Uczestnicy: członkowie koła humanistycznego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OSWOIĆ GOMBROWICZA Nauczyciel: Anna Skrzynecka Uczestnicy: członkowie koła humanistycznego z Publicznego Gimnazjum we Wsoli 1 z 15

 2. CELE PROJEKTU • Uczniowie: • zapoznają się z życiem i twórczością W. Gombrowicza, • przeczytają obszerne fragmenty dzieł pisarza, • prawidłowo zinterpretują w kontekście utworów Gombrowicza,  pojęcia: forma, gęba, pupa. • wskażą na związki W. Gombrowicza ze Wsolą, • zaplanują różnorakie działania pogłębiające ich wiedzę o życiu i  twórczości W. Gombrowicza, • stworzą stronę internetową, która będzie podsumowaniem ich  pracy na temat Patrona szkoły. 2 z 15

 3. KRÓTKI OPIS PROJEKTU Członkowie koła humanistycznego postanowili stworzyć stronę internetową podsumowującą ich dwuletnią pracę. Uczniowie poszukiwali związków Witolda Gombrowicza ze Wsolą, miejsc w najbliższej okolicy związanych z pisarzem, studiowali fragmenty jego dzieł. Aby strona była bardziej uniwersalna i mogła służyć wszystkim zainteresowanym życiem i twórczością tego Wielkiego Prześmiewcy, zaplanowano wiele działań przybliżających jego postać. Młodzież opracowała kalendarium życia i twórczości pisarza, gombrowicziany, cytatnik, odszukała utworach pisarza wzmianki o Wsoli, stworzyła galerię zdjęć, przygotowała przedstawienie teatralne inspirowane „Ferdydurke” oraz nagrała słuchowisko radiowe pt. „Lekcja polskiego” i przebój muzyczny „Chwalić Gombrowicza”. Ponadto sukcesywnie poznawała fragmenty wybranych utworów pisarza, oglądała filmy i sztuki teatralne – adaptacje jego dzieł, czego pokłosiem są ich pierwsze próbki literackie – recenzje, listy, zaproszenia. Na koniec przygotowała zestaw rebusów, krzyżówek, dyktand i test sprawdzający zdobytą wiedzę. Wyniki testu pozwolą każdemu sprawdzić stopień „oswojenia” Gombrowicza. Oprócz tego na stronie internetowej znalazły się opisy działań podjętych w ramach programu Literacki Atlas Polski. Wśród nich jest tekst „Związki Witolda Gombrowicza ze Wsolą” oraz prezentacja multimedialna na ten sam temat, wywiad z Różą Domańską, Joanną Siedlecką, dwa 10-minutowe filmy „ Gombrowicz upupiony” z uroczystości nadania szkole jego imienia oraz „Śladami Witolda Gombrowicza po ziemi radomskiej”, mini przewodnik turystyczny pt. „Śladami Witolda Gombrowicza po ziemi radomskiej i świętokrzyskiej”( to ostatnie zadanie uczniowie realizowali równolegle z NAI). 3 z 15

 4. Narzędzia oraz programy komputerowe i internetowe wykorzystane w projekcie • Gogle, WP, Onet, Wikipedia – do wyszukiwania stron o W. Gombrowiczu, • Microsoft Internet Explorer – do przeglądania stron internetowych, • Microsoft Word – do opracowania plików tekstowych: kalendarium, krzyżówek, dyktando testu wiedzy. • Publisher – do publikacji mini przewodnika „Śladami Witolda Gombrowicza po ziemi radomskiej i świętokrzyskiej”, • IrfanView – do obróbki zdjęć, • Pixia – do stworzenia czołówki na stronie internetowej, • Front Page – do tworzenia strony internetowej, • PowerPoint – do stworzenia prezentacji multimedialnej, • Point – do rysowania trasy, • Ulead Media Studio – do kompresowania filmów, • Aplikacja sterująca dyktafonem cyfrowym. 4 z 15

 5. Organizacja pracy zespołów uczniowskich • Uczniami realizującymi projekt byli członkowie koła humanistycznego oraz jeden uczeń spoza koła. • Stworzono 8 zespołów po 2-4 osoby, trzy osoby pracowały indywidualnie. W sumie w projekcie brało udział 24 uczniów. Podział zadań był różnorodny. Jedni uczniowie szukali ciekawych informacji o pisarzu, inni te informacje archiwizowali, dokonywali obróbki zdjęć, tworzyli własne teksty. 5 z 15

 6. Rola nauczyciela • Dokonałam korekty wszystkich tekstów powstałych w ramach projektu (usunięcie błędów językowych, ortograficznych, graficznych, interpunkcyjnych). • Zakupiłam materiały niezbędne do realizacji poszczególnych zadań. • Wypożyczyłam z Teatru Powszechnego w Radomiu formę do odlewania masek gipsowych. • Pomagałam wyborze zdjęć do galerii i ich pogrupowaniu. • Poprosiłam całą klasę o pomoc w nagraniu słuchowiska. • Kopiowałam różnorakie teksty( m.in. scenariusz słuchowiska). • Analizowałam z uczniami fragmenty poszczególnych dzieł Gombrowicza. • Nieustannie motywowałam uczniów. • Nawiązałam współpracę z nauczycielami: muzyki, plastyki, informatyki i in. • Przygotowałam scenariusz publicznej prezentacji. 6 z 15

 7. Działania uczniów • Przeczytanie kilku krótkich biografii pisarza z różnych źródeł encyklopedycznych i słownikowych oraz opracowań własnych powstałych w zw. z nadaniem szkole imienia W. Gombrowicza; przejrzenie książki „Jaśnie panicz” Joanny Siedleckiej oraz „Gombrowicz w przedwojennej Polsce” Agnieszki Stawiarskiej; wynotowanie najważniejszych dat z życia pisarza; opatrzenie ich ciekawymi komentarzami. Wszystkie te działania wykonali uczniowie, aby stworzyć kalendarium życia i twórczości Witolda Gombrowicza. • Przejrzenie wszystkich dostępnych w bibliotece książek na temat Gombrowicza oraz prześledzenie odpowiednich stron internetowych posłużyło do stworzenia galerii zdjęć. • Przeczytanie książki „Aforyzmy” oraz prześledzenie stron internetowych WWW.cytaty.info, cytaty.eu. Wybór najciekawszych aforyzmów. • Zakup książki „Listy [W. G.] do rodziny” i uważne jej przeczytanie; zaznaczenie fragmentów, w których Gombrowicz wspomina swój pobyt we Wsoli. Zredagowanie tekstu „Wsola w „Listach do rodziny”. 7 z 15

 8. 5. Zaplanowanie wycieczki śladami Witolda Gombrowicza po ziemi radomskiej i świętokrzyskiej poprzez : uważne przeczytanie książki „Gombrowiczw przedwojennej Polsce” i wynotowanie wszystkich miejsc, w których przebywał pisarz; wybranie miejscowości położonych w najbliższej okolicy; sprawdzenie w Internecie, czy w tych miejscowościach zachowały się jakieś ślady po pisarzu; wytyczenie (narysowanie) trasy wycieczki; odwiedzenie miejsc zw. z pisarzem w najbliższej okolicy ( cmentarz w Radomiu, niszczejący dwór w Bartodziejach); opracowanie mini przewodnika turystycznego. 8 z 15

 9. 6. Przejrzenie wszystkich dostępnych w szkolnej bibliotece dzieł pisarza i książek monograficznych, biograficznych (bardzo bogaty zbiór); zeskanowanie obwolut; odnalezienie w Internecie stron księgarni internetowych i przeczytanie recenzji wybranych książek; napisanie recenzji poszczególnych utworów. Tak właśnie powstawał nietypowy album pn. Gombrowicziany. 7. Skopiowanie kilku egzemplarzy scenariusza p. Ewy Czarnoty (scenariusz dostępny na stronie internetowej przedstawienia na taśmie wideo. 9 z 15

 10. 8.Bardzo uważne przeczytanie fragmentu „Ferdydurke” – lekcja polskiego; analiza utworu; opracowanie scenariusza słuchowiska radiowego na podst. Omawianego fragmentu; nagranie słuchowiska na dyktafon cyfrowy. 9. Spisanie słów piosenki z materiałów archiwalnych szkoły ( nadanie imienia W. Gombrowicza – 2003); nauka melodii; nagranie piosenki. 10. Napisanie przynajmniej jednej pracy na temat życia i/lub twórczości Gombrowicza lub in. 11. Opracowanie zestawu krzyżówek, rebusów, dyktand. Wszystkie te działania prowadzone były równolegle. Każde z nich zostało utrwalone na fotografii i „zawieszone” na stronie internetowej będącej celem projektu. Poza zadaniami dla poszczególnych grup, wszyscy uczniowie czytali i analizowali fragmenty dzieł pisarza, obejrzeli film „Ferdydurke” w reż. J. Skolimowskiego, „Ja, Gomoro” w reż. M. Marzyńskiego; próbowali swoich sił w redagowaniu różnych form wypowiedzi. Z pomocą nauczyciela uczniowie skompresowali swoje filmy (miały one zbyt dużą pojemność i nie mogły być w całości zamieszczone na stronie internetowej; jeden z nich został też skrócony (pokazano jedynie jego końcowy fragment). Na koniec wszystkich działań opracowałam test wiedzy i umieściłam go na stronie. Uczniowie rozwiązali test, dzięki czemu mogli dowiedzieć się, na ile „oswoili” Gombrowicza. 10 z 15

 11. REZULTATY PRACY UCZNIÓW Wszystkie rezultaty pracy uczniów można obejrzeć na stronie www.oswoicgombrowicza.neostrada.pl 11 z 15

 12. PUBLICZNA PREZENTACJA PROJEKTU • Prezentacja projektu odbyła się 16 marca 2007 r. podczas apelu szkolnego. • Program prezentacji: • Powitanie przybyłych gości. • Wystąpienie wicedyrektora szkoły. • Wystąpienie nauczyciela przygotowującego program. • Pokaz strony internetowej poprowadzony przez uczniów. • Krótkie prezentacje pozostałych projektów realizowanych przez członków koła humanistycznego ( LAP, konkurs filmowy, recytatorski, „Pełnosprawni i niepełnosprawni w teatrze bez barier” Amatorskiego Teatru „Na poważnie”). • Prezentacje innych projektów (matematyka, biologia) • Informacja o wpłacie 1% na rzecz szkoły. • Podziękowanie za przybycie. 12 z 15

 13. Wypowiedzi uczniów po publicznej prezentacji • - „ Nie wiedziałem, że w naszej szkole tak dużo się dzieje” • - „ Kawał dobrej roboty” • „Współczuję wszystkim należącym do kółka, zwłaszcza grupie teatralnej. • Mnie by się nie chciało dwa razy w tygodniu jeździć do Domu Pomocy • Społecznej” • - „W przyszłym roku zapiszę się do kółka” • - „ Szkoda, że na stronie nie ma całych filmów” • - „Ja bym tę stronę skrócił. Gombrowicziany są za długie. Wystarczyłoby w tabeli podać, jakie są książki Gombrowicza i o Gombrowiczu” 13 z 15

 14. Wnioski • Uczniowie realizujący projekt pogłębili swoją wiedzę na temat życia i twórczości Witolda Gombrowicza, Patrona szkoły, poznali fragmenty wielu jego utworów, pozyskali nową wiedzę na temat programów komputerowych: Publisher, IrfanView, Pixia, Front Page, PowerPoint, Point; nauczyli się współpracy, rozstrzygania konfliktów, niektórzy poznali podstawowe zasady pracy metodą projektu. • Wypowiedzi uczniów realizujących projekt: • - „To była bardzo wyczerpująca praca. Niemal nic innego nie robiłam poza projektem, zaniedbałam trochę naukę i muszę teraz nadrobić zaległości. Dobrze, że to już koniec, bo rodzice już się trochę niepokoili moim nieustannym siedzeniem przed komputerem” • -„Pracy dużo, ale opłacało się. Odchodzimy już ze szkoły, przynajmniej zostanie po nas jakiś ślad” • - „Najbardziej przyda mi się wiedza na temat IrfanView. Choć nie wszystko jeszcze umiem, to spróbuję stworzyć własną stronę internetową” • - „ Najbardziej cieszę się z nagrody. Nie chodzi mi ocenę z polskiego, tylko o wycieczkę śladami Gombrowicza. Może nie będzie ona bardzo atrakcyjna, ale będzie „moja”. To ja ją planowałem” • - „ A mnie najbardziej podobało się nagrywanie słuchowiska. Wreszcie bezkarnie można było rzucać zeszytami, książkami, papierowymi kulkami i to pod okiem nauczyciela. Było przy tym dużo śmiechu” • - „ Nareszcie odetchnę, mam nadzieję, że do końca roku już nic pani nie wymyśli” 14 z 15

 15. Dzięki realizacji projektu poznałam tajniki tworzenia strony internetowej. W przyszłości chciałabym pogłębić wiedzę na ten temat i stworzyć własną stronę internetową. Zdobyte doświadczenie wykorzystam w następnym roku. Muszę na pewno popracować nad planowaniem projektu. Zbyt duża ilość zadań jest bardzo wyczerpująca i nie sprzyja dobrej komunikacji w grupie. Mimo ogromu pracy cieszę się, że brałam udział w programie, bo dzięki temu powstała strona internetowa – tymczasowa wizytówka szkoły, a w przyszłości część strony internetowej szkoły. 15 z 15

More Related