Download
mihkel hurt helen ikla kadi mikk made sokk anu cristine tokko n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ühiskondlik infosüsteem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ühiskondlik infosüsteem

Ühiskondlik infosüsteem

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ühiskondlik infosüsteem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mihkel Hurt Helen Ikla Kadi Mikk Made Sokk Anu-Cristine Tokko Ühiskondlik infosüsteem

 2. Info esinemise vormid • Tekst • Pilt • Heli • Video • Digitaalkuju

 3. Info ajalugu • Infoajastu algas kirja leiutamisega • Säilitustehnoloogiad • Suhtlustehnoloogiad • Töötlustehnoloogiad • Infoühiskond tänapäevases mõttes

 4. Info loomine • Toimub töötluse käigus • Autor loob alusteadmise • Meedium mõjutab infot • Kontekst mõjutab infot

 5. Info levik • Vajalik kandja/meedium • Autori mõju info levikule • Mõjutavad info kontekst ja taust • Jaotub formaalseks ja mitteformaalseks

 6. Info säilitamine • Mälus • Paberkandjal • Elektrooniliselt

 7. Info tarbimine • Info jõuab tarbijani alati töödeldult • Oluline on tagasiside autorile/levitajale

 8. Info kadumine • Info kadumine seotud meediumiga • Info kaob ka aegumise tõttu • Kadumine on loomulik protsess

 9. Kes osalevad? • Edastaja • Tootmisaparatuur • Toodetav info • Levitaja • Levitamisvahendid • Tarbija

 10. Info protsessid traditsiooniliselt • Info salvestatakse kirjutades • Infot tarbitakse lugedes • Alustalaks ühtsed allikad • Esteetilise info alus leitud välistest allikatest

 11. Digiinfoga kaasnevad muutused • Algselt muutis protsesse efektiivsemaks • Erinevat tüüpi info salvestamine ühel kujul • Info hulga kiire suurenemine • Infokandjate mitmekesistumine • Juurdepääsu lihtsustumine • Esteetilise info alus leiutatud • Sotsiaalsed probleemid

 12. Tänan tähelepanu eest!