Download
re re re n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
re re re PowerPoint Presentation

re re re

55 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

re re re

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. rerere RERRRR REIMARI 2 ja 3

 2. TAUSTAA HELMIKUU 2009 • Työttömänä oli 465 alle 25-vuotiasta. Ammatillisen perustutkinnon oli suorittanut 274 ja lukio-opinnot 50, pelkän peruskoulun käyneistä työttömänä oli 92 alle 25-vuotiasta.Vuonna 2009 Keski-Pohjanmaan • koulutusyhtymässä opiskeli 2438 opiskelijaa, • erityisopiskelijoita oli 350. Vuosittain valmistuu 650, keväällä noin 500-550 opiskelijaa, erityisen tuen tarpeessa olevia valmistuu vuosittain noin 100 ja näistä keväällä noin 50. REIMARI 2

 3. REIMARI 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminenRahoitus L-S LH/ESR, kuntaraha REIMARI 2-HANKE

 4. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 5. KOHDERYHMÄ REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 6. OHJAUSTA KOULUTUKSEEN REIMARI 2

 7. KOULUTUSYHTYMÄN AIKUISKOULUTUS-TARJONTAA AIKUISOPISTON TARJONTAA Aikuisten opintoluotsi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN NÄYTTÖTUTKINNOT KESKI-POHJANMAAN KULTTUURIOPISTON TARJONTAA KOKKOLAN AMMATTIOPSTON TARJONTAA KOKKOLAN KAUPPAOPISTON TARJONTAA KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTON TARJONTAA Nuorten palvelut / työ- ja elinkeinotoimisto OPI OPPIMAAN Oppisopimus - hyvä diili! Ammattinetti REIMARI 2

 8. SEURANTAJÄRJESTELMÄ Työllisyystilannekartoitus, tilastopatteristo Uusien koulutusreittien suunnittelu pt:n suorittaneille Reimari 2 Koulutusyhtymän toimenpiteet Ammattitaitoa täydentävä osaaminen; osatutkinnot, ammattitutkinnot, oppisopimuskoulutus,työvoimakoulutus. Valmistuneille tehostettua tiedottamista jatkokoulutus-mahdollisuuksista Oppisopimus harjoittelun / työelämä-valmennuksen jatkoksi Yhteydenotto sekä työntekijään että työnantajaan. Erinomainen siirtymä työelämään. OpinOvi-hanke KPEDU Aikuiskoulutuksen kalenteri VALMISTUVIEN INFOT TE-keskuksen palvelut nuorille, KPEDU perustutkinnon jälkeen+ TIEDOTE valmistuville; työnhaku, työelämävalmennus, KPEDUn aikuiskoulutus, oppisopimus, K-PAMK

 9. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 10. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 11. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 12. TIETOA VALMISTUVILLE Heli Mattila on hankkeen toimesta tehnyt valmistuneille nuorille työnhakuopasta ja sekä työhaastatteluun valmistavan filmin http://projekti.kpedu.fi/(S(uvnj4tb5luvcxraddva2w255))/default.aspx?id=1101&pid=1101&pid1=1101 Olen kohta valmis- Road showta on toteutettu ennen opintojen päättövaihetta Kokkolan ammattiopiston, Kokkolan kauppaopiston ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksiköstä valmistuville

 13. Reimari 2Työvoimahallinnon toimenpiteet Nuorten palveluiden kehittäminen(palvelutarvearviointi, verkostotyö) • Osaamisen kehittämisen kautta työelämään suuntautuvat • NUORTEN OSASTO • Työllistyminen avoimille työmarkkinoille edellyttää osaamisen arviointia ja urasuunnittelua tai koulutusta • Ostopalvelut: • Työnetsijä >harjoittelupaikat, • Nuorten työnhakuklinikka, • työhönvalmentaja (LUOTSI), • työvoimakoulutus • Kehitellään lisää ostopalveluita ja teemapäiviä Ammattitutkinto/ Erikoisammatti-tutkinto Suoraan työelämään suuntautuvat HENKILÖPALVELU-YKSIKKÖ Työllistymisen edellytykset suoraan avoimille työmarkkinoille Ammattitutkinto/ Erikoisammatti-tutkinto Työelämään kuntoutuvat TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS, KUNTOUTUS-NEUVOJA Työllistymisen turvaamiseen tarvitaan monisektorista palvelua. Harlekiini-hanke Oma Polku-hanke Step Up- hanke Trappan-hanke

 14. TE-TOIMSTON OSUUS • Kohderyhmän tarpeiden analysointi ja • palveluiden kehittäminen, • kohderyhmän ohjaaminen, • yrityksiin jalkautuminen • harjoittelupaikkojen etsiminen • lisäarvoa pirstaleisen projektikentän mahdollisuuksien hyödyntämistä. • Työhallinto ostanut kohderyhmälle palveluja. REIMARI 2

 15. TYÖNETSIJÄ PALVELU Kohderyhmä: Työnantajat joissa käydään sovitaan TE- toimiston kanssa. Kohderyhmä jolle paikkoja etsitään ovat nuoret ja vastavalmistuneet. Palvelun tavoite: Työnetsijä jalkautuu yrityksiin. Palvelun tavoitteena on etsiä kohderyhmälle työelämävalmennuspaikkoja/työpaikkoja. Paikkoja haetaan sovituilta toimialoilta ja pääsääntöisesti yrityksistä Kokkolan alueelta. Työnantajakäyntien yhteydessä markkinoidaan myös muita TE-toimiston palveluita. Osa työnantajakäynneistä voidaan käyttää jälkimarkkinointiin (esim. palkkatuki- ja harjoittelujaksojen lopussa henkilön jatkosuunnitelmien tueksi) sekä koulutustarpeiden välittämiseen TE-toimistolle. Palvelun sisältö ja toimenpiteet: Työelämävalmennus- ja työllistymismahdollisuuksia ml. oppisopimuspaikkoja etsitään ensisijaisesti yrityksistä. Saadut paikat kirjataan TE-toimiston Ura-ohjelmaan ja ne ovat virkailijoiden käytössä asiakastilanteissa. Tarvittaessa avustetaan työnantajaa/työnhakijaa työelämävalmennus-/työllistämistukisopimusten solmimiseen liittyvissä asioissa. Palvelu tuotetaan henkilökohtaisin käynnein. Palvelun totetus: Palveluntuottajana toimii T:mi Urheilumatkat, työnetsijänä toimii Risto Alakorpi. Palveluntuottaja toimittaa työantajakäyntien tulokset ja tiedot käydyissä yrityksistä TE-toimiston yhdyshenkilölle sovitulla tavalla sekä työnantajakäynneistä saatujen tietojen informointi TE-toimistoon säännöllisesti sovitulla tavalla. Palveluntuottaja laatii koko toiminnasta kirjallisen palautteen. Tähän mennessä työnetsijä on löytänyt yrityksistä eri toimialoilta 237 uutta harjoittelupaikkaa, Työnetsijäpalvelu on tuotteistettu osaksi normaalia kansallista toimintaa Elyn alueella. Tällä hetkellä URA-tietojärjestelmässä avoimena n. 200 työharjoittelupaikkaa yrityksistä eri toimialoilta. Kustannukset: Vuosi 2011 42 000,-. Palvelu kustannetaan työhallinnon julkisista työvoimapalvelujen määrärahoista. Työnetsijä tekee keskimäärin 6 työnantajakäyntiä päivässä, työnantajakäyntejä tehdään max 1320/vuosi. Määrä vaihtelee Kokkolan TE-toimiston tarpeen mukaan. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 16. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 17. Erilaisten ostopalveluiden kautta on kehitetty uudenlaisia toimintamuotoja työllistymisprosessien nivelvaiheisiin. TE-toimistossajärjestetty Tsemppi-päiviä, johon kuhunkin kutsuttiin n. 50 toiselta asteelta valmistunutta nuorta. Palvelu hankittiin Spring House Oy:lta, teemana ko. päivässä on ollut työnhaun ABC (lisäksi mm. asiakkaiden CV:n kommentointia.) REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 18. Luotsi LUOTSI Palvelu kustannetaan työhallinnon julkisista työvoimapalvelujen määrärahoista. Palvelun kohderyhmä: Kokkolan työvoiman palvelukeskuksen/TE-toimiston nuoret asiakkaat. Kohderyhmällä on oltava realistiset mahdollisuudet ja edellytykset työllistyä. Asiakaskunta koostuu eri asiakasryhmistä, joilla on vaikeuksia sijoittua ja/tai edetä/pärjätä työmarkkinoilla. Kohderyhmän tulee olla työ- ja elinkeinohallinnon keinoin autettavissa. Palvelun tavoite: Palvelun tavoitteena on antaa yksilöllistä tukea asiakkaille työvoiman palvelukeskuksessa/TE-toimistossa sovittujen käytännön toimenpiteiden toteuttamisessa.Palvelun kesto keskimäärin 10 valmennuspäivää/asiakas. Palvelun kesto määräytyy tarkemmin työnhakijan palvelutarpeen mukaan, jota arvioidaan suunnitelman yhteydessä työvoiman palvelukeskuksessa/TE-toimistossa sovituin määräajoin.

 19.  Palvelun sisältö ja toimenpiteet: Työvalmentajapalvelu/Luotsi on palvelua, joka yksilöllisen ohjauksen avulla tukee työnhakijaa tämän suunnitelmien toteutumisessa sekä parantaa asiakkaan työ- ja koulutusvalmiuksia. Luotsi on mukana työnhakijaa koskevien suunnitelmien laatimisessa ja toimii yhdyshenkilönä työpaikan/työharjoittelupaikan hakemisessa sekä tukee asiakasta TE-hallinnon ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden ja suunnitelmien toteutumisessa. Palvelun kesto on keskimäärin 10 valmennuspäivää/työnhakija. Palvelun toteutus: Palveluntuottajina toimivat Ventuskartano ry ja Kokkotyö-Säätiö. Luotsina toimii työvoiman palvelukeskuksessa Pirkko Harju ja TE-toimistossaTinna Forsgård. Lisäksi vuonna 2011 hankitaan kaksi Luotsia lisää, jotka toimivat Koulutus- ja Työelämäluotseina. Kustannukset: Vuonna 2011 yhteensä 506 valmennuspäivää107 087,51,-. Lisäksi kahden tulevan Luotsin valmennuspäivät. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 20. TYÖNHAKUKLUBI/RYHMÄPALVELU Palvelun kohderyhmä: Kokkolan TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen nuoret asiakkaat Kokkolassa ja Kannuksessa. Palvelun tavoite: Palvelu toimii TE- toimiston/palvelukeskuksen asiakaspalvelun tukena järjestämällä ajankohtaisia ryhmiä TE-toimiston kanssa sovittavista aihealueista. Palveluntuottaja tekee yhdessä asiakkaan kanssa tiiviin toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on edistää henkilön työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista. Palvelun sisältö ja toimenpiteet: Vaihtelee kohderyhmittäin, esimerkkejä: työnhaun suunnittelu, työelämän säännöt, kouluttautuminen, työhakemus ja CV, sähköiset palvelut ja konkreettinen työ-/työharjoittelu-/koulutuspaikan haku j.n.e. Työnhakuun painottuvissa ryhmissä edellytetään, että jokainen asiakas oppii käyttämään työhallinnon sähköisiä palveluita sekä laatimaan itsestään CV-nettiesittelyn. Työnhakuklubin kesto on 10 päivää. Palvelun toteutus: Palveluntuottajana toimii Spring House Oy. Kustannukset: Vuonna 2011 yhteensä 10 ryhmää 61 000,-.Palvelu kustannetaan työhallinnon julkisista työvoimapalvelujen määrärahoista.

 21. TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN KARTOITTAMINEN-PALVELU Palvelun kohderyhmä: Kartoituksen kesto on20 päivää/hakija tai40 päivää/ hakija (päivässä 6 tuntia).. Palvelun tavoite: Kartoituksen aikana kartoitetaan työnhakijan työelämävalmiuksia avoimille työmarkkinoille. Varmennetaan työnhakijan työ- ja koulutussuunnitelmia. Palvelun sisältö ja toimenpiteet: Yksilöidyn tiedon saaminen työnhakijan suoriutumisesta työtehtävistä, taidollisesta osaamisesta, mahdollisista työrajoitteista, kehittymisalueista ja sitoutumishalukkuudesta jatkosuunnitelmiin. Tavoitteena voi olla myös selventää hakijan palvelutarvetta. Tarvittaessa jaksoon liitetään työkykyä tarkentava asiantuntijan arvio (lääkärinlausunto, psykologin lausunto tai muu asiantuntijan lausunto). Jakson tavoite on yksilöllinen ja toteuttamissuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, työvoiman palvelukeskuksen/TE-toimiston ja palvelun tarjoajan kanssa olemassaolevaa taustatietoa hyödyntäen. Palveluntuottaja laatii kartoituksesta lausunnon, jossa kuvataan eritellysti sisällössä mainitut osa-alueet. Palvelun toteutus: Palveluntuottajana toimii Kokkotyö-Säätiö. Kustannukset: Vuonna 2011 yhteensä 40 asiakkaalle/1200 valmennuspäivää 72 154,-. Palvelu kustannetaan työhallinnon julkisista työvoimapalvelujen määrärahoista. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 22. PALVELUIDEN TARPEEN ANALYSOINTI STEP-UP - hankkeen ja K-P aikuisopiston luoma hyvä käytäntö Sirpa Salon tuella kokeiltu myös Reimari2 – hankkeessa Kokkolan ja Kannuksen te-toimistossa. Palvelun tavoite Ammatillisen perustutkinnon suorittaneille sekä työttömille nuorille tarjotaan tehostettua tiedottamista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja ohjausta koulutukseen. Valmistuneille tarjotaan uusia koulutusreittejä esim. osatutkinnot tehokkaammin käyttöön ja sitä kautta ammattitaidon laajentaminen ja monipuolistaminen. TE-toimisto etsii valmistuneille työharjoittelupaikkoja ja harjoittelun jatkona oppisopimuksia. Kohderyhmät Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opistoista ammattiin vastavalmistuneet nuoret, jotka eivät ole saaneet omaa ammattiuraansa auki. Pääpaino työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakija olevat alle 25-vuotiaat. Peruskoulun päättäneet nuoret seurantajärjestelmän kohteena Opiskelijat, joilla on ollut HOJKS ja ovat keskeyttäneet opintonsa sekä ilman koulutuspaikkaa olevat nuoret, jotka tarvitsevat tehostettua ohjausta koulutukseen. Palvelun toteutus Palvelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TE-tston, yritysten työpaikkaohjaajien, kunnan virkamiesten, oppilaitosten opettajien ja opiskelijahuollon kanssa. Palvelun sisältö Reimari-2 projektityöntekijä yhdessä TE-toimiston kanssa etsii kohderyhmien nuoret ja sopii niiden kanssa tapaamisesta, jossa käsitellään ohjauksellisesti nuoren elämään, opiskeluun ja työhön liittyviä asioita. Yhdessä nuoren kanssa tehdään toimintasuunnitelma tapaamisesta eteenpäin tavoitteena joko työllistyminen eri toimenpiteiden kautta ja/tai opiskelupaikan löytäminen ja ammattiin valmistuminen ja sitä kautta parempi työllistyminen. Haastattelut Reimarihaastatteluissa kävi 58 nuorta Kannuksessa ja 60 nuorta Kokkolassa, heidän kanssaan tehtiin toimintasuunnitelma vuodelle 2011 ( työ/opinnot). Projektiin liittyen erilaisia työharjoittelu-, työelämävalmennuspaikka ynnä muita projektiin liittyviä käyntejä kertyi Kannuksessa 37. Kustannukset Kannus 22 000/ 5 kk, Kokkola 12 500/5 kk REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 23. Palvelutarvearvioinnit Projektityöntekijä Taisto Hakkarainen, Kannus 1.1.2011 – 31.5.2011Palvelun tavoite TE-tston, yritysten työpaikkaohjaajien, kunnan virkamiesten, oppilaitosten opettajien ja opiskelijahuollon kanssa. Palvelun sisältö Reimari-2 projektityöntekijä yhdessä TE-toimiston kanssa etsii kohderyhmien nuoret ja sopii niiden kanssa tapaamisesta, jossa käsitellään ohjauksellisesti nuoren elämään, opiskeluun ja työhön liittyviä asioita. Yhdessä nuoren kanssa tehdään toimintasuunnitelma tapaamisesta eteenpäin tavoitteena joko työllistyminen eri toimenpiteiden kautta ja/tai opiskelupaikan löytäminen ja ammattiin valmistuminen ja sitä kautta parempi työllistyminen. Toteutusaika Palvelu toteutuu pääosin vuoden 2011 aikana. Haastattelut Reimarihaastatteluissa kävi 58 nuorta (25.5.2011 tilanne), joiden kanssa tehtiin yhdessä toimintasuunnitelma vuodelle 2011 ( työ/opinnot). Projektiin liittyen erilaisia työharjoittelu-, työelämävalmennuspaikka ynnä muita projektiin liittyviä käyntejä kertyi 37. Yhteistiedot Kokkolan työ- ja elinkeinotoimisto Kannuksen toimipaikka, opinto-ohjaaja Taisto Hakkarainen p.044-725 0610, taisto.hakkarainen@kpedu.fi

 24. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 25. Mitkä projektin ulkopuoliset reunaehdot (edellytykset, olosuhteet jne.) ovat olennaisia tässä teemassa onnistumisen kannalta? Verkoston yhteistyöllä löytynyt harjoittelupaikkoja. Taloudellinen tilanne vaikeuttanut paikkojen löytymistä yrityssektorilta. Kokkotyö-säätiöltä löytynyt paikkoja, mutta ei yhteyksiä muihin julkisen sektorin toimijoihin voisi laajentaa. Erityisopiskelijoiden ohjaus perustutkinnon jälkeen on ollut tärkeää ja se on toiminut. Valmistuville järjestetyt infotilaisuudet "työvoimatoimistojen" palveluista on toteutunut ja niitä kannattaa jatkaa. Alueelle ollaan luotu / ollaan luomassa uudentyyppistä harjoittelupaikkojen välitystapaa, joka on yrityslähtöinen, vastaa nuorten ammatillisia tarpeita, tapahtuu hyvässä yhteistyössä työmarkkinoiden kanssa työmarkkinoita vääristämättä. Taantuman aikana harjoittelun volyymia voidaan ja pitää lisätä, koska syrjäytymisvaarassa olevien joukko on laaja. Työmarkkinoiden toimiessa palataan "normaalitilanteeseen" ja tuki ja ohjaus kohdistetaan enemmän syrjäytymisvaarassa oleviin. Hyvin.Mm.järjestettyTE-toimiston henkilöstölle asiakaspalvelukoulutuksia;työvälineitä nuorten palveluun, tehty tiivistä verkostotyötä eri organisaatioiden sekä muiden hanketoimijoiden kanssa.Työttömille nuorille käynnistetty Työnhakuklinikka- sekä Työnetsijä-palvelut,joista on tullut hyvää palautetta.Nuorille on tiiviiden työnantajakäyntien tuloksena saatu hyviä työharjoittelupaikkoja.Yhteistyötäopsotoimiston kanssa kehitetty.Jatkossa pidän tärkeänä että hankkeessa suunnitellaan ja hankitaan lisää ostopalveluita työttömille TE-toimiston nuorille asiakkaille.Myös tammikuussa 2010 hankkeessa aloittava koulutussuunnittelija/opinto-ohjaaja on tärkeässä asemassa.Hänen työtään on tunnistaa nuorten yksilölliset jatkokoulutustarpeet ja ohjata heitä syventämään ammatillista osaamistaan REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 26. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 27. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 28. SEURANTAA REIMARI 2

 29. Kokkolan koulutoimi - Peruskoulun päättävien tiedot? Alueen lukiot - aloittaneet, keskeyttäneet, tieto mihin ohjattu Seurantajärjestelmä Liikkuvuuden seuranta -raportteja sijoittumisesta - Jos nuori eroaa jostain oppilaitoksesta, odotetaan hänestä tietoa koordinaattorille joltain muulta taholta Kokkolan yläkoulut, kymppiluokka OPO/ KOULUTA? -mihin hyväksytty opiskelemaan Kokkotyösäätiö asiakkaat Työkkäri, nuorten osasto > 17v. KPEDUn koordinaattori Tiedot KPEDUssa opiskelevista Opistot, ammattistartti-aloittaneet, keskeyttäneet Jos vastaanottotietoa ei tule, ETSIVÄT nuorisotyö SAATTORI (paikka kaikille) Alueellinen yhteistyöfoorumi esim. marraskuussa

 30. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 31. SEURANTAJÄRJESTELMÄ DiaLogintutkija Jukka Vehviläisen kehittämän seurantajärjestelmän kokeilu Keski-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena oli luoda nuorten seurantajärjestelmä, jonka avulla pystytään tehostamaan nuorten saamaa ohjausta ja palvelujärjestelmän toimintaa. Seurantajärjestelmä koostuu useista eri osista. Ensinnäkin tuli rakentaa järjestelmä, jossa seurataan peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittumista jatko-koulutukseen ja työelämään. Järjestelmän avulla pystytään seuramaan nuorten sijoittumista ja tavoittamaan ne nuoret, jotka jäävät koulutus- ja ohjauspalveluiden ulkopuolelle. (Jukka Vehviläinen) • Keväällä 2009; selvitys peruskoulun päättäneiden nuorten seurantajärjestelmästä • Vuosina 2009-11: seurantajärjestelmän paikallinen mallintaminen Kokkolassa (Reimari2-hanke) ja Kokemäellä • Keväällä 2010: monialainen yhteistyö & seuranta sektoritutkimuksen neuvottelukunnan (esi) selvityksessä REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 32. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 33. Kokkolan seuranta- ja ilmoitusjärjestelmä • Määrällinen tilastotieto (nuorten polut peruskoulun jälkeen) • Ilmoitukset sijoittumisesta ja ”pudokkuudesta” • Tulee täydentää paikallisesti sovittavilla sopimuksilla ohjaus- ja • ilmoituskäytännöistä • Toimii www-kyselyjärjestelmän kautta; linkitetty www-sivulle (jatkuvasti voimassa) • Ilmoitukset ja tiedonkoonti: peruskoulun keväällä 2010 päättäneet, toisen asteen koulutuksen aloittaneet, ilman koulutuspaikkaa jääneet nuoret (kesä), yksittäisten nuorten muuttuneet tilanteet (esim. keskeyttäminen, projektin aloitus) • Peruskoulun päättävien tietojen kerääminen ”perustietokantaan” (opot, tietojärjestelmät?) • Toisen asteen opinnot aloittavien ilmoittaminen • Keskeiset pudokasryhmät (yhteishaussa hakemattomat, ilman koulutuspaikkaa jääneet, toisen asteen opinnot keskeyttäneet • Palvelukartan rakentaminen ja asiakkuuksien määrittely; missä kaikkialla nuori voi olla, minne kaikkialle hänet voidaan ohjata ja millainen tieto on olennaista? • Paikalliset ohjaus- ja yhteistyökäytännöt; kuka koordinoi, millainen pyörä pyörähtää, kuka, mikä ja missä meillä toimii ”etsivänä nuorisotyönä”? • Ilmoitus sijainnista vai tuen tarpeesta? (vrt. lakiesitys) REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 34. Seurantajärjestelmän tasotPERUSKOULUN PÄÄTTÄNEIDEN SIJOITTUMINEN (määrällinen tieto, pudokkaiden tavoittaminen, henkilöseuranta)ELINOLOT JA OHJAUSTARPEETPALVELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄVÄ ARVIOINTITALOUDELLISEN JA MÄÄRÄLLISEN ARVIOINNIN MALLITLAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMINEN REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 35. Seuranta opintojen aloittamisen jälkeen • Koulutusyhtymän / lukioiden opiskelijahallinto >keskeyttämiset • www-seurantalomake > vastaanottotietoa, keskeytystietoa • http://digiumenterprise.com/answer/?inv=26945399&chk=HJKGJYYJ REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 36. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 37. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 38. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 39. PERUSKOULUN PÄÄTTÄNEIDEN SEURANTA Koulutussuunnittelijalla/yhteyshenkilöllä käyttöoikeus alueen 9 lk tietoihin (ammatillinen ja lukio) kouluta järjestelmän kautta, mahdollisuus nähdä kaikkien 9 lk sijoittuminen. Ilman koulutuspaikkaa olevien osalta tiivis yhteistyö peruskoulun opinto-ohjaajien kanssa. Etsivä nuorisotyö teki ilmoitukset niistä nuorista, jotka olivat heidän palvelun piirissä. Alkuvaiheessa Kouluta-järjestelmä ja 9-luokkalaisten opinto-ohjaajat ovat tärkein tietolähde, sijoittumisen jälkeen erotiedot saadaan koulutuksen järjestäjiltä. Tiivis yhteistyö etsivien kanssa. Kouluvirastosta saatiin tieto lukioiden opiskelijoista tilastointipäivän jälkeen. Voitiin tarkistaa lukioista eronneiden sijoittuminen ammatilliseen koulutukseen ja myös toisinpäin. Mahdollisti Kokkolan alueen 9. luokkalaisten yksilöllisen polun seurannan ja koulutustakuun toteutumisen. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 40. PERUSKOULUN PÄÄTTÄNEIDEN SEURANTA Toiminnan pohjalta ei luotu teknistä järjestelmää. Toiminnan jatkaminen ja laajentaminen on mahdollista edelleen, mutta vaatii teknisen toteutuksen asiantuntijuutta ja resurssia koordinointiin (esim. Kokkolan alueella koordinointiin riittäisi n. 20 h/kuussa kesäkuusta lokakuuhun, Keski-Pohjanmaan (sis.Pietarsaaren) Toimintaa on mahdollista toteuttaa yhdeltä paikkakunnalta ja matkustukseen ei tarvitse varata resurssia. Alueen pitkä perinne saattaen vaihdossa mahdollistaa henkilökohtaisen seurannan ilman paikkaa jääneistä yhdessä kouluta järjestelmän ja opinto-ohjaajien kanssa. Tiivis yhteistyö kesän ja syksyn osalta hakutoimiston ja sv-tietojen koordinoinnin kanssa. Vuonna 2011 ilman paikkaa jäi 14 opiskelijaa heille perustettiin uusi ryhmä nimeltään teknostartti. REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 41. Hankkeen edistyminen ja asioiden tärkeys kehittämiskohteina 2009 REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 42. TYÖLLISYYSTILANNE KARTOITUKSIA REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 43. REIMARI 2

 44. VERKOSTOYHTEISTYÖ • Reimari 2 hanke on koordinoinut alueella toimivien eri hankkeiden yhteentapaamisia OHJAAMO JA KOULUTTAMO työryhmien muodossa. läpi OHJAAMON toimintaan ovat osallistuneet seuraavat hankkeet: • StepUp. • Opin ovi • Reimari 2 • Oma Polku • Tsemppiä finaaliin • Oppisopimustoimisto • Te –toimisto • Job4you- hankevalmistelija • Tehty palvelukarttaa muun hankkeen rahalla ja mietitty palvelujärjestelmäm aukkoja • KOULUTTAMO • Uusia koulutusmalleja: • Olemme pohtineet mitä uusia lyhyitäkin koulutuksellisia keinoja voimme löytää nuorten aktivoimiseksi. Reimari 2 hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut tarjota uusia koulutusreittejä valmistuneille esim. osatutkintojen tehokkaampi käyttö ja sitä kautta ammattitaidon laajentaminen.  • HOJKS –keskeyttäneet työryhmä kokoontunut kaksi kertaa. Kerätty tiedot yhtymän opistoista vuosina 2004-2009 HOJKS- keskeyttäneistä( yhteensä 208 nuorta) analysoitu kohderyhmää Marika Aholan toimesta sekä primus, että Ura-ohjelman avulla. Te-toimistoon kanssa tehty yhteistyötä niiden tukemiseksi, jotka eivät opiskelemassa. Kaksi kokousta te-toimistossa. • Hankkeessa on ollut mukana 830 henkilöä. • Yrityksiä on ollut 237 REIMARI 2-HANKEIDEOITA

 45. REIMARI 2-HANKEIDEOITA