Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZASADY OGÓLNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZASADY OGÓLNE

ZASADY OGÓLNE

60 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZASADY OGÓLNE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EGZAMIN MATURALNY ’2015Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 .IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 199 z 13.IX.2004 r. poz. 2046)

 2. ZASADY OGÓLNE • Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. • Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania. • Prace zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. • Wynik egzaminu będzie uwzględniany w rekrutacji na studia wyższe. • Egzamin składa się z części ustnej ocenianej przez nauczyciela w szkole i części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych - przeprowadzany jest w szkole.

 3. ZASADY OGÓLNE • Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych. • Harmonogram przebiegu egzaminów ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE - http://www.cke.edu.pl/

 4. CZĘŚĆ USTNA • Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny. • Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny Język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym), język obcy nowożytny (ten sam co obowiązkowy tylko na poziomie rozszerzonym),

 5. CZĘŚĆ PISEMNA • Przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny,matematyka. • Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy, wybrane przez zdającego.

 6. język polski język obcy nowożytny biologia chemia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu informatyka język grupy etnicznej język łaciński i kultura antyczna język mniejszości narodowej Lista przedmiotów do wyboru(przedmioty dodatkowe) Wszystkie egzaminy można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z wyjątkiem języka polskiego, matematyki i języka obcego (tego samego co w części obowiązkowej, które zdawane są na poziomie rozszerzonym

 7. DEKLARACJA UCZNIA(wstępna do 30 września a ostateczna do 6 lutego) • wybór przedmiotów dodatkowych, • wybór języka obcego obowiązkowego, • wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego, • wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania, .

 8. Przygotowanie materiałów do egzaminu ustnego • Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole • Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE

 9. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO • Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej. • Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego. • Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na danym poziomie.

 10. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO Zdający zdał egzamin, jeżeli w części ustnej i w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał 30 % pkt; Z jednej części egzaminu można zdawać egzamin poprawkowy w sierpniu; Nieprzystąpienie do jednej części egzaminu nie uprawnia do egzaminu poprawkowego; Osoby które z poważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów w wyznaczonym w maju terminie mogą w dniu egzaminu złożyć do dyrektora OKE udokumentowany wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu.

 11. WAŻNE DLA UCZNIA Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb absolwenta, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

 12. WAŻNE DLA UCZNIA • Zdający może dokonać zmian w deklaracji, do 6 lutego 2014 r.

 13. WAŻNE DLA UCZNIA • Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły. • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia). • Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin. • W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. • Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.

 14. WAŻNE DLA UCZNIA c.d. • Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników. • Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem. • Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat. • Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu.

 15. Powtarzanie egzaminu maturalnego • Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat. • Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.

 16. Poprawianie wyniku egzaminu • Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.

 17. Terminy

 18. Terminy

 19. www.zstnr2.pop.pl http://www.oke.jaworzno.pl/