1 / 22

Seminar KVALITETNO UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD

Agencija za odgoj i obrazovanje 10 000 Zagreb, Badalićeva 24 Dječji vrtić “Potočnica” , 10 000 Zagreb, Avenija grada Vukovara 18 Dječji vrtić “Ivana Brlić Mažuranić” , 10 000 Zagreb, Cerska bb. Seminar KVALITETNO UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD.

vashon
Télécharger la présentation

Seminar KVALITETNO UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Agencija za odgoj i obrazovanje10 000 Zagreb, Badalićeva 24Dječji vrtić “Potočnica”,10 000 Zagreb, Avenija grada Vukovara 18 Dječji vrtić “Ivana Brlić Mažuranić”, 10 000 Zagreb, Cerska bb Seminar KVALITETNO UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD

 2. Uvod u temu - cilj i svrha seminara • Zakonske osnove organizacije i provedbe stručnih ispita • Stručne osnove • Organizacija programa stažiranja i izvješćivanja

 3. PROGRAM I ORGANIZACIJA STAŽIRANJA IPOLAGANJA STRUČNIH ISPITA ODGOJITELJA Uvod u temu: • razmjena iskustava početnika • teškoće pripravnika i mentora • uloge i zadaće članova povjerenstva za stažiranje • raskorak i nedostaci školovanja – zahtjevi prakse i suvremene spoznaje • velike profesionalne odgovornosti pripravnika Koncepcija stažiranja i stručnih ispita: • humanističko-razvojna orijentacija Programskog usmjerenja 1991. s općim i nacionalnim obilježjima • održivi razvoj • istraživački pristup i zajedničko učenje svih sudionika • ne poučavanje, nego poticaji, otkrivanje, doživljavanje, kritički stav, stvaralačko prerađivanje, novo iskustvo • bogati kontekst i fleksibilnost • podrška i razumijevanje • partnerstvo svih, a osobito roditelja

 4. Naglašene teme: • prava djeteta – opća i posebna • razvoj • potrebe • poticanje • igra • istraživanje • stvaralaštvo • komunikacija prihvaćanja • nenasilno rješavanje sukoba • krizne situacije (intervencija) • prevencija patologije • osobnost – identitet s pozitivnom slikom o sebi

 5. Načini usavršavanja odgojitelja: • iskustveno učenje u grupi • literatura i diskusije • dobri modeli i rasprave • obavezne teme i posebni interesi • pravo na pomoć stručnog tima (ravnatelj, mentor, stručni suradnici) • stalno praćenje i pomoć pripravnika • samovrednovanje i vrednovanje svih sudionika (osvješćivanje razine kvalitete odgojno-obrazovnog rada ...)

 6. NAJČEŠĆEBIRANE TEME : • Adaptacija djeteta u novoj sredini jaslica / vrtića i postupci odg. i roditelja • Dijete, kreativnost, odgojitelj • Uloge i postupci odgojitelja u aktivnostima s djecom • Osobine suvremenog, kvalitetnog odgojitelja • Uloga odgojitelja u provođenju programa predškole • Djelovanje odgojitelja na socijalno-emotivni razvoj djeteta • Poticanje razvoja darovite djece u skupini • Aktivnosti izražavanja osjećaja i uloga odgojitelja u tome • Razvojni i integracijski pristup u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa u dječjem vrtiću • Dijete i lutka • Dijete i slikovnica • Razvoj slike o sebi kod predškolskog djeteta i postupci odgojitelja • Organizacija poticajnog prostora, materijala i vremena za dječje aktivnosti u predškolskoj ustanovi • Djeca s posebnim potrebama u predškolskoj ustanovi • Integracijski pristup učenju u dječjem vrtiću • Primjena integralne metode u predškolskoj ustanovi • Dječji projekti u odgojno-obrazovnom radu odgojitelja

 7. UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U SAMOSTALNI RAD Osnovni propisi koji se odnose na pripravnike / stručne ispite: • Zakon o radu: članak 25 – 29 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi: članak 28 i 56 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (+ ispravak pravilnika N. Novine br. 4/1998.) • Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba: članak 11 – 16 • Pravilnik o radu (isti svi vrtići u Zagrebu (?): članak 18 – 19) • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (N- Novine br. 63/08)

 8. STAŽIRANJEPRIPRAVNIKA • nakon početka rada pripravnika vrtić je obavezan: • - imenovati Povjerenstvo za stažiranje • - prijaviti stažiranje Ministarstvu prosvjete i sporta • - izraditi program pripravničkog staža i predložiti ga Odgojiteljskom vijeću na usvajanje • početak stažiranja (prvi dan radnog odnosa ili najkasnije 15 dana nakon početka zasnivanja radnog odnosa) • povjerenstvo za stažiranje (ravnatelj vrtića, mentor pripravnika, stručni suradnik – pedagog) izrađuje prijedlog programa stažiranja, a OZV taj program prihvaća • zadaća Povjerenstva (pedagoška i metodička pomoć pripravniku, praćenje napredovanja pripravnika) • program pripravničkog staža • stručno usavršavanje pripravnika (aktivno sudjelovanje u svim oblicima usavršavanja) • tijekom stažiranja pripravnik je obavezan biti nazočan radu mentora najmanje 30 sati • mentor je obavezan biti nazočan radu pripravnika najmanje 10 sati • Povjerenstvo za stažiranje biti će nazočno radu pripravnika najmanje dva puta tijekom stažiranja • Povjerenstvo izrađuje izvješće kao prilog prijavi za stručni ispit • stručni suradnik biti će nazočan radu pripravnika najmanje dva puta tijekom stažiranja • dnevnik stažiranja (vodi ga pripravnik) • evidencija o ostvarivanju pripravničkog staža (vodi ju mentor pripravnika)

 9. ISKUSTVA IZ PRAKSE POLAGANJA STRUČNIH ISPITA U DV “POTOČNICA” • Dosadašnja iskustva u provedbi polaganja stručnih ispita: • organizacija polaganja stručnog ispita • upoznavanje pristupnica s članovima Povjerenstva • pismeni dio ispita • dogovor o temi i pripremi, hospitiranje u grupi • praktični dio ispita u grupi • usmeni dio ispita: sadržajna analiza pismenog ispita, ocjena pismenosti, analiza praktičnog dijela ispita, pitanja iz teorije pedagogije predškolskog odgoja, pitanja iz područja zakona • Organizacija, stanje, provedba i problemi polaganja stručnih ispita

 10. PISANIRAD • vrijeme pisanja: do 4 sata • teme: - od tri ponuđene teme pripravnik odabire jednu - psihološke su i pedagoško-metodičke naravi - dopuštena je uporaba Hrvatskog pravopisa - teorijska razrada teme s primjerima iz vlastite prakse i glavnim izvorima spoznaja • organizacija pismenog dijela ispita • vrednovanje pismenih radova (tajnik ispitnog Povjerenstva, predsjednik ispitnog Povjerenstva, profesor hrvatskog jezika) - profesor metodike ocjenjuje sadržaj pismenog rada sa psihološkog, pedagoškog i metodičkog stajališta - profesor hrvatskog jezika ocjenjuje pismeni rad s jezičnog stajališta

 11. PISANIRAD PISATI ZNAČI - svladati tehniku pisanja - logički povezivati riječi u rečenice, a rečenice u cjelovitu smislenu cjelinu koja mora: a) odgovarati svojoj namjeni b) biti jasna, razumljiva i pregledna; - poznavati pravopisno - gramatičke zakonitosti; - primijeniti primjerena izražajna sredstva i postupke; - uspostaviti jezični i logički sustav koji se temelji na rasporedu i međusobnim odnosima riječi i rečenica; -znati kompozicijski i stilski organizirati sadržaj teksta. PISANI TEKST - slijed međusobno povezanih rečenica koje govore o istoj temi; - sustav obavijesti o nekoj temi koje su logički i gramatički organizirane u smislenu cjelinu. PISANIM TEKSTOM (SASTAVKOM) - izriču se u logičko-kompozicijskom i gramatičko-stilskom sustavu obavijesti i poruke teme - prenosi se misaoni ili osjećajno-misaoni odnos pisca prema temi

 12. PISANIRAD • OBILJEŽJA PISANOGA TEKSTA : • 1. predmet - tema = tematsko - sadržajna osnova teksta • 2. jezično-stilska obilježja: • leksička • gramatička • pravopisna • PISANJE obuhvaća sljedeće sastavnice pismenosti: • - SADRŽAJ • - JEZIK ostvaruju se u različitim oblicima • - STIL (pismo, priopćenje, vijest, izvještaj, zapisnik, intervju, pripovijetka, dnevnik, opis, putopis, prikaz, rasprava, esej) • - PRAVOPIS • VRSTE TEKSTOVA određuju se prema: • - sadržaju • - izrazu (stilu) • - namjeni

 13. PISANIRAD • RASPRAVA • posebna vrsta pisanoga teksta u kojem se rasvjetljava, dokazuje ili osporava određena tvrdnja (teza) • Ovisno o temi i pristupu govorimo o stručnoj ili znanstvenoj raspravi. Stručna i znanstvena rasprava služi se stručnim i znanstvenim jezikom, stručnom i znanstvenom terminologijom. • SASTAVNICE RASPRAVE : •  1. UVOD - iznošenje temeljne teze •  2. RAZRADA (glavni dio) - razrada temeljne misli •  3. ZAKLJUČAK - izvodi se na temelju uvodnog i završnog dijela • PISANJE RASPRAVE obuhvaća: • - pripremni dio (odabir teme) • temu uključujemo u vlastito asocijativno i informacijsko polje • - prikupljanje gradiva ostvaruje se traženjem novih podataka, novih informacija, novih primjera na kojima će se temeljiti oblikovanje teksta • - izbor i raspored pojedinosti na temelju popisanih podataka, informacija i citata utvrđuje se njihov raspored u tekstu, a pojedinosti se uključuju u uvod, razradu ili zaključak • - oblikovanje teksta • jezična organizacija u kojoj se lančano povezuju rečenice tako da svaka nova rečenica proizlazi iz prethodne rečenice

 14. PISANIRAD ESEJ (ogled, franc. essai - literarni pokušaj) - subjektivno - odnos autora prema temi: subjektivan odnos autora prema sadržajima (osjećaji, asocijacije, misli,) afektivna povezanost s temom - objektivno - znanstveno stajalište: autor piše o znanstvenim spoznajama služi se pojmovnim govorom i stručnim nazivljem sadržaj - različitosti tema vrste eseja: literarni, filozofski, politički, likovni, povijesni, sociološki, glazbeni, zemljopisni, pedagoški, filmski, prirodopisni, antropološki, kazališni, ekološki, kulturološki PISANJE ESEJA - odabir teme i izvora - zauzimanje stava prema sadržaju - utvrđivanje redoslijeda u iznošenju sadržaja - određivanje načina uključivanja citata u vlastiti tekst PREGLED TEKSTA - provjera gramatičko-pravopisne razine teksta - provjera povezanosti (konzistentnosti) teksta - izostavljanje suvišnog (eventualna ponavljanja) - čitanje dovršenog teksta u sebi

 15. PISANA PRIPRAVA ZAIZVOĐENJE PRAKTIČNOG RADA Ime i prezime: Dječji vrtić: Odgojitelj – mentor: (podaci se odnose na Ustanovu iz koje pripravnik dolazi) Pisana priprava za izvođenje praktičnog rada Tema/područje/djelatnost Dobna skupina djece: Odgojitelj – sustručnjak: Datum izvođenja: (podaci se odnose na Ustanovu u kojoj pripravnik polaže stručni ispit)

 16. PISANA PRIPRAVA ZAIZVOĐENJE PRAKTIČNOG RADA (2, 3 … str.) • Polazišta iz orijentacijskog razdoblja programa skupine: • Tema/područje/djelatnost • Zadaće (razvojne, integrativne): • Kontekstualni uvjeti (organizacija prostora, materijali, sredstva, pomagala): • Predviđene aktivnosti u vremenskom i metodičkom slijedu (planirani poticaji, očekivani smjer djetetovih akcija i predviđena uloga odgojitelja): • Artikulacija središnje aktivnosti:

 17. PRAKTIČNIRAD • mogućnost pristupa bez obzira na ishod pismenog dijela ispita • određivanje teme/područja/djelatnosti • pripremanje za rad je samostalno (u suradnji s mentorom i stručnim timom iz Ustanove pripravnika) • izvedba praktičnog rada • prisutni članovi ispitnog povjerenstva • raščlamba rada s metodičkog gledišta • vrednovanje praktičnog rada

 18. KRITERIJI ZA ANALIZU OSTVARENE DJELATNOSTI : • OSTVARENJE PLANIRANIH ZADAĆA (procjena dobitaka i postignuća djece obzirom na ostvarene djelatnosti) • UOČAVANJE I UVAŽAVANJE SITUACIJSKIH POTICAJA (zadovoljavanje aktualnih potreba, razvijanje spontanih ideja, inicijativa i interesa djece) • PROCJENA KONTEKSTUALNIH UVJETA (obzirom na ostvarenje planiranih i poticanje spontanih aktivnosti djeteta) • PROCJENA INTERAKCIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH ODNOSA (odgojitelja i djece te djece međusobno)

 19. USMENIISPIT • vrijeme polaganja: do 40 minuta • usmeni ispit polažu pripravnici koji su položili pisani dio ispita i uspješno ostvarili praktični rad • polaže se pred svim članovima ispitnog Povjerenstva • ispituje se pedagoško-psihološka i metodička znanja, zakonski i programski propisi koji reguliraju djelatnost pedagoškog odgoja i naobrazbe te Ustav Republike Hrvatske • vrednovanje: zaključnu ocjenu dogovorno utvrđuju članovi ispitnog povjerenstva

More Related