Download
visie en praktijk in khlim khleuven n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Visie en praktijk in KHLim - KHLeuven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Visie en praktijk in KHLim - KHLeuven

Visie en praktijk in KHLim - KHLeuven

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Visie en praktijk in KHLim - KHLeuven

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Visie en praktijk in KHLim - KHLeuven Evalueren ondersteunen

 2. Aanpak van kwaliteitsborging

 3. Decretale context

 4. Onderwijskundige context Rol van toetsing: Toetsen is sturend voor zowel het leerproces en de ontwikkeling van studenten als voor de optimalisatie van de kwaliteit van het onderwijs. (Joosten – ten Brinke, 2011)

 5. Stelling 1 • Als de student tevreden is, is de kwaliteit van de toetsing in orde.

 6. Wat is kwaliteit?

 7. Toetssysteem

 8. Stelling 2 • De verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de toets ligt bij de lector/ docent.

 9. Toetssysteem: kwaliteitsbewaking PDCA

 10. PDCA

 11. Toetssysteem - P

 12. Toetssysteem - D

 13. Toetssysteem - C

 14. Toetssysteem - A

 15. Stelling 3 • Toetscommissies nemen de C uit de PDCA voor hun rekening. • Een kwaliteitsvolle toetspraktijk begint bij kwaliteitsvolle beoordelingsinstrumenten.

 16. Praktijk van kwaliteitsborging

 17. Praktijkvoorbeelden • Toetsplanontwikkeling – OOF Toetskoffer • Coachingstraject – OOF Toetskoffer • Beoordelingscriteria – OOF Bachelortoets

 18. Kader Praktijk 1 toetsplanontwikkeling

 19. Kader Praktijk 2 coachingstraject

 20. Kader Praktijk 3 beoordelingscriteria

 21. Praktijk 1 Toetsplanontwikkeling

 22. OOF Toetskoffer • Oprichten van toetscommissies • Voeren kwaliteitsbevordering- en borging van toetsing uit met behulp van een toetskoffer met instrumenten en methodieken

 23. Kader Toetsplanontwikkeling

 24. Van toetsmatrix naar toetsplan

 25. Ontwikkelen toetsplan in 4 stappen • Inventarisatie huidige toetsing bij docenten • Opstellen toetsmatrix • Onderwijskundige analyse • Komen tot een toetsplan

 26. Van toetsmatrix naar toetsplan • Via onderwijskundig debat = medium om afstemming te bekomen tussen de toetspraktijk binnen de opleiding enerzijds en het competentieprofiel en de opleidingsvisie anderzijds

 27. TOETSPLAN

 28. Toetsplan • Heuristiek • Richtinggevende vragen per essentieel aspect • Aspect van de organisatie • Aspect van relatie tussen toetsen en te verwerven competenties • Aspect van toetsvormen kiezen, toekennen en spreiden • Aspect van het doel van de evaluatie • Aspect van de beoordeling • Ter ondersteuning van het onderwijskundig debat

 29. Toetsplan-verhaal • Resultaat van onderwijskundig debat • Schriftelijke weergave van keuzeoverwegingen • Hulpinstrument bij uitschrijven ZER

 30. Praktijk 2 Coachingstraject

 31. Praktijk 2 Coachingstraject

 32. Praktijk 3 Beoordelingscriteria

 33. EindtoetsBachelor 3 Inhoud, niveau, integratie 2 1 Tijd

 34. Voorbeeld • Teams van studenten • (Onderzoeks-)project • Aangeleverd door externen uit het vakgebied • Begeleid door docenten en externe opdrachtgevers • Rapporteren conclusies/ product • Paper • Presentatie voor medestudenten, externen en docenten

 35. TOETSVORM Scriptie Overalltoets Project Portfolio Stage(verslag) … EindtoetsBachelor 3 Inhoud, niveau, integratie 2 1 Tijd

 36. Voorbeeld • Teams van studenten teamgericht werken • (Onderzoeks-)project projectmatig werken, informatieverwerving en -verwerking • Aangeleverd door externen uit het vakgebied oplossingsgericht werken • Begeleid door docenten en externe opdrachtgevers kritisch reflecteren • Rapporteren conclusies/ product communiceren

 37. Generieke competenties

 38. Eindtoetsing bachelor

 39. Instrument eindtoetsing • Gevalideerde  associatiebreed inzetbaar • Set evaluatiecriteria  kwaliteit: betrouwbaarheid/ transparantie • Minimumcriteria  concretisering van niveau 6 • Uitbreidingscriteria  differentiatie • Sjabloon  toetsinstrument • Flexibel gebruik • Selectie criteria • ‘Semi-’ generieke criteria • Bijkomende beroepsspecifieke criteria

 40. Assessment design • Rating purpose(s) • Rating form/ scale • Procedures Ratee performance • Rater • Expertise • Performance theory • Beliefs • Mood • Affect • Goals • … Rater Information Processing Private judgement • Public decision making • Score • Feedback • Organizational context • Norm, values • Accountability • Feedback culture • Resources (time, training,…) • … Model of performance assessment process (adaptedby M. Govaerts, 2011 fromDeNisi, 1996)

 41. Ontwikkeling generieke criteria

 42. Evaluatiecriteria Gedetailleerde criteria Intuïtieve criteria Specifieke criteria Globale criteria Brede criteria Holistisch Analytisch • Zorgen • Verschillende interpretatie  • Contextspecificiteit  • Globaal oordeel moet mogelijk blijven 

 43. Vb ‘oplossingsgericht werken’ • Monitoring van het proces van probleemoplossen • Identificatie en analyse van het probleem • Ontwikkelen van de oplossing • Uitvoeren en evalueren van de oplossing • Zelfregulatie • Meta-begrip • Metacognitieve planning

 44. Van criteria tot standaarden • Monitoring van het proces van probleemoplossen • Identificatie en analyse van het probleem • Ontwikkelen van de oplossing • Uitvoeren en evalueren van de oplossing • Zelfregulatie • Meta-begrip • Metacognitieve planning

 45. Van criteria tot standaarden Identificatie van het probleem • Zoeken, selecteren en organiseren van relevanteinformatie • Breedte van gebruikteinformatie • Verantwoording • Detectie van betekenisvollepatronen • Bepalen van mogelijkeproblemen • Correct begrip van de inhoud/ correcteinschatting van de situatie • Analyse van de situatie • Relevantie van de mogelijkeproblemen …

 46. Verloop • Set criteria/ standaarden • Van set tot instrument • Test x 10 • Implementatie x 19

 47. Vragen en discussie