Download
chapter 8 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHAPTER 8 PowerPoint Presentation

CHAPTER 8

114 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CHAPTER 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHAPTER 8 การออกแบบกราฟฟิกตัวอักษร & โล้โก้และปุ่มต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS

 2. สาระการเรียนรู้ ศึกษาถึงวิธีการนำโปรแกรม Adobe Photoshop CS มาช่วยในการสร้างและตกแต่งภาพกราฟฟิกอักษร รวมทั้งการออกแบบส่วนของโลโก้อักษร

 3. การสร้างอักษรทั่วไป 1. คลิกที่ ICON รูป 2.เลือกสีต้องการแสดงผล 2.ตั้งชื่อข้อมความที่ต้องการแสดงเช่นคำว่า COMPUTER GRAPHIC

 4. การสร้างอักษรทั่วไป 4. หากต้องการปรับขนาดอักษรให้คลิกที่ 6.หากต้องการปรับ Front ให้คลิกเลือกที่ 7.หากต้องการปรับตำแหน่งให้แสดงผลให้เลือกที่ 8.หากต้องการปรับอักษรให้ดูหลาย Style ให้คลิกที่

 5. การสร้างอักษรทั่วไป การใส่ Effect ให้กับตัวอักษร 1. คลิกที่ Layer > Layer Style > Blending option

 6. การสร้างอักษรทั่วไป 2.จะปรากฎหน้าจอให้ปรับแต่งกราฟฟิกต่าง ให้ลองปรับตามความเหมาะสม

 7. การสร้างอักษรทั่วไป 3.จะปรากฎผลลัพธ์หลังจากที่ได้ปรับกราฟฟิกเรียบร้อย

 8. การออกแบบโลโก้เว็บไซด์การออกแบบโลโก้เว็บไซด์ 1.กำหนด ขนาดของงานขึ้นมาใหม่โดยคลิกที่เมนู File > New Width = 180 pixels Height = 55 pixels Resolution = 72 pixels/inch คลิก OK 2.เลือกเทสีดำจากนั้นกดปุ่ม <Alt+Delete> เพื่อเทสีดำลงไป 3.คลิกปุ่ม เลือก Front ปรับขนาด 65 pt

 9. การออกแบบโลโก้เว็บไซด์การออกแบบโลโก้เว็บไซด์ 4.คลิกเมาส์วางบนพื้นที่จากนั้นพิมพ์ข้อมความ แล้วกด Enter 5.สร้าง Layer ขึ้นมาใหม่คลิกที่ปุ่ม 4 5

 10. การออกแบบโลโก้เว็บไซด์การออกแบบโลโก้เว็บไซด์ 6.คลิกปุ่ม จากนั้นแดรกเมาส์สร้าง Selection รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใต้ข้อความ 7.กด Ctrl+Delete เพื่อเทสีขาวลงไป 8.ยกเลือก Selecttion คลิก Select > Deselect 6 7 8

 11. การออกแบบโลโก้เว็บไซด์การออกแบบโลโก้เว็บไซด์ 9.คลิกที่เลเยอร์ข้อความ จากนั้นทำการ Copy Layer บนปุ่ม 10.ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ COPY 9 10 11.เปลี่ยน Front ลักษณะ Bold ขนาด 12 pt

 12. การออกแบบโลโก้เว็บไซด์การออกแบบโลโก้เว็บไซด์ 12.พิมพ์แก้ไขข้อความเป็น Thai 2004 กด Enter 13.เลื่อนเลเยอร์ 1 ไว้ใต้ข้อความที่ 1 12 13

 13. การออกแบบโลโก้เว็บไซด์การออกแบบโลโก้เว็บไซด์ 14.คลิกกลับไปที่เลเยอร์ข้อความที่แก้ไขใหม่อีกครั้ง 15.กดปุ่ม <Alt+Delete> เพื่อเทสีดำลงไป 16.คลิกที่ปุ่ม จากนั้นแดรกเมาส์เลื่อนข้อความลงมา

 14. การออกแบบโลโก้เว็บไซด์การออกแบบโลโก้เว็บไซด์ 17.คลิกปุ่ม จากนั้นคลิกปุ่ม ที่ Tool Option Bar 18.หน้าต่าง Character จะปรากฎขึ้น กำหนดค่าที่ช่อง Tracking = 600 เสร็จ แล้วกดปุ่ม Enter 19.คลิกปุ่ม เพื่อปิดหน้าต่าง 20.สังเกตุผลลัพธ์ 20 19 17 18

 15. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 1.กำหนด ขนาดของงานขึ้นมาใหม่โดยคลิกที่เมนู File > New Width = 180 pixels Height = 25 pixels Resolution = 72 pixels/inch คลิก OK

 16. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 2.กำหนดค่าสีโดยการ Double Click ที่ กำหนดค่า C=15, M=0, Y=0, K=0 3กดปุ่ม Alt+Deltte เพื่อเทสีฟ้าลงไป 3 2

 17. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 4.ให้ทำการเลือกภาพที่ต้องประกอบการสร้างปุ่ม โดยเลือกให้เหมาะสมกับปุ่มที่ ต้องการสื่อความหมาย 5.คลิกที่ปุ่ม เพื่อตัดภาพ 6.ทำการ Copy > past มาลงที่ชิ้นงาน 4 5 6

 18. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 4.คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ข้อความลงไปพิมพ์คำว่า ผู้ใช้ระบบ 5.เปลี่ยน Style การแสดงผล 6.สังเกตผลลัพธ์ 5 6

 19. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 1.กำหนด ขนาดของงานขึ้นมาใหม่โดยคลิกที่เมนู File > New Width = 180 pixels Height = 25 pixels Resolution = 72 pixels/inch คลิก OK 2.คลิกปุ่ม จากนั้นแดรกเมาส์สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3.คลิกเมนู Select > Modify > Smooth จากนั้นกำหนดค่า Sample Radius = 7 pixels

 20. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 4.คลิกปุ่ม เพื่อสร้าง Layer ใหม่ 5.เลือกสีฟ้า #3399FF จากนั้นกดปุ่ม Alt +Delete 6.คลิกปุ่ม จากนั้นเลือก Drop Shadow…. 7.กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้ Opacity = 135 % Angle = 135 Distance = 1 px Size = 1 px

 21. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 8.คลิกที่ Inner Shawdow 9.กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้ Opacity = 100 % Angle = 90 Distance = 5 px Choke=15 Size = 15 px

 22. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 10.คลิกที่จากนั้นหน้าต่าง Color Picker จะปรากฎขึ้น 11.กรอกตัวเลข 003871 ลงไปในช่อง # เพื่อเลือกใช้น้ำเงินเข้ม คลิกปุ่ม OK

 23. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 12.เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เสร้จแล้วคลิกที่ Inner Grow 13.ที่ช่อง Blend Mode คลิกเลือก Color Dodge จากนั้นกำหนดค่า Opacity = 30 % 14.คลิกที่ จากนั้นเลือกสีขาว 15.ที่ช่อง Source คลิกเลือก Center จากนั้นกำหนดค่า Chock = 20 % Size = 20 px

 24. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 16.คลิกที่ปุ่ม ที่ช่อง Countour 14 15 16

 25. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 17.หน้าต่าง Contour Editor จะปรากฎขึ้น คลิดเมาส์ที่มุมบนซ้ายสุด 18.กำหนดค่า input = 50 % output 0 % คลิก OK

 26. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 19.กลับมาที่หน้าต่าง Layer Style กำหนดค่าที่ช่อง Range = 30 % 20.สังเกตผลลัพธ์ 21.คลิกที่ Bevel and Emboss จากนั้น กำหนดค่า Depth = 80 % Size = 9 px Soften = 1 22.ในส่วนของ Shading กำหนดค่าดังนี้ Angle = 90 Altitude = 75 Opacity = 100% 23.คลิกที่ เพื่อเปลี่ยนสีของ Shadow Mode 24.คลิกเลือกสีน้ำเงินหรือพิมพ์ #0354A6 คลิกปุ่ม OK 25.คลิกปุ่ม OK

 27. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 25 21 24 22 23

 28. การสร้างปุ่มสวย ๆ ง่าย ๆ โฮมเพจ 26.สังเกตุผลลัพธ์ 20.พิมพ์ข้อความคำว่า MENU 26 27

 29. การออกแบบเมนู 1.กำหนด ขนาดของงานขึ้นมาใหม่โดยคลิกที่เมนู File > New Width = 100 pixels Height = 22 pixels Resolution = 72 pixels/inch คลิก OK

 30. การออกแบบเมนู 2.เลือกเทสีจากนั้นกดปุ่ม Alt+Delete เพื่อเทสีดำลงไป 3.สร้างเลเยอร์ใหม่ 4.คลิกแท็บสีกำหนดค่า C=0 M=30 Y=100 K=0

 31. การออกแบบเมนู 5. กดปุ่ม Alt+Delete เพื่อเทสีส้มลงไป 6.Select > All 7.คลิกเลือกเครื่องมือ 8.กดปุ่ม ALT พร้อมทั้งสร้าง Selection ตามตัวอย่าง 9.สังเกตุผลลัพธ์

 32. การออกแบบเมนู 10. ทำการกลับบริเวณพื้นที่ Selection คลิกเมนู Select > Inverse 11.กดปุ่ม Delete เพื่อลบส่วน Selection 12.ยกเลิกการใช้ Selection 13.คลิกปุ่ม 14.กำหนดต่าต่าง ๆ ดังนี้ Style = inner Bevel Depth = 100 % Size = 2 PX คลิกปุ่ม ฯษ

 33. การออกแบบเมนู 15.สังเกตุผลลลัพธ์ 16.พิมพ์ข้อความ Tour

 34. การแปลงไฟล์ภาพ ลดขนาดและแปลงไฟล์ภาพด้วย Save For Web 1.เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการลดขนาด 2.คลิกเมนู File > save for web 1 2

 35. การแปลงไฟล์ภาพ 3.คลิกที่แท็บ 4-up 4.เลือก ภาพต่มที่ต้องการให้เหมาะสม ขอเลือกภาพที่ 3 เพราะมีค่า Quality ระดับกลาง 5.settint เลือก JPEG LOW 6.สังเกตุไฟล์ภาพจะเปลี่ยนไปจาก 812 K เหลือเพียง 23.53. K 7.คลิกที่ Save

 36. การแปลงไฟล์ภาพ 7 3 5 4 6

 37. การแปลงไฟล์ภาพ 8.ปรากฎหน้า Save Optimized As > เลือก Floder ที่ต้องการจัดเก็บ 9.ตั้งชื่อไฟล์ภาพ 10.ได้ภาพผลลัพธ์ตามที่ต้อการ 8 9

 38. การปรับแต่งภาพกราฟฟิกการปรับแต่งภาพกราฟฟิก 1.เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2.คลิกที่ image > Convas size ภาพเดิมมีขนาด 3*4 3.กำหนดค่าความกว้างและสูงใหม่ 4.คลิกเลือกทิศทางขยายพื้นที่ 5.สังเกตผลลัพธ์ 1 2 4 3 เลือก

 39. การปรับขนาดของภาพ การปรับขนาดไฟล์ภาพด้วย Image size 1.เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2.คลิกที่ image > imagesize 3.ตำแหน่ง Document size ปรับค่าใหม่คือ Width = 10 CM Height = 7.48 CM คลิก OK 4.สังเกตุผลลัพธ์

 40. การปรับขนาดของภาพ 1 2 3 4

 41. การปรับขนาดของภาพ การตัดเฉพาะส่วน Crop Tool 1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2.คลิกที่รูปเครื่องมือ 3.Drag Drop ภาพ ให้เกิด Selection ล้อมบริเวณภาพที่ต้องการ 4.สามารถปรับขยายภาพได้ตามที่ต้องการ 5.กดปุ้ม Enter 2 1 4 3

 42. THE END