1 / 13

Základní informace září 2009 – listopad 2011 4 kraje - Praha - Středočeský kraj

Projekt BIOŠKOLY ZAVÁDĚNÍ BIOPOTRAVIN DO ŠKOL A PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ veřejná zakázka Ministerstva zemědělství ČR realizátor projektu: Country Life. Základní informace září 2009 – listopad 2011 4 kraje - Praha - Středočeský kraj - Královéhradecký kraj - Jihomoravský kraj

vito
Télécharger la présentation

Základní informace září 2009 – listopad 2011 4 kraje - Praha - Středočeský kraj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Projekt BIOŠKOLYZAVÁDĚNÍ BIOPOTRAVIN DO ŠKOL A PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍveřejná zakázka Ministerstva zemědělství ČR realizátor projektu: Country Life

 2. Základní informace • září 2009 – listopad 2011 • 4 kraje - Praha - Středočeský kraj - Královéhradecký kraj - Jihomoravský kraj • Produkty tuzemských ekozemědělců a biovýrobců dodávány do škol a jídelen - 36 školních zařízení a samostatných jídelen - 39 dodavatelů

 3. Podpůrné akce – semináře (6) – kurzy vaření (51) – školní biojarmarky (11) – exkurze na ekofarmy (16) – dny otevřených vrat (5) – letáky a brožury (4 letáky, 3 brožury, kuchařka)

 4. Kurzy vaření

 5. Školní biojarmarky

 6. Exkurze na ekofarmy

 7. Informační materiály

 8. Informační materiály

 9. Výsledky Zájem o jednotlivé skupiny biopotravin (podle hodnoty)

 10. Výsledky Nejžádanější produkty (podle objemu)

 11. Výsledky Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin Průměrně 10% - MŠ PIDI MIDI, Praha – 98% - MŠ Landie, Říčany – 70% - MŠ Semínko, Praha – 50 % - řada škol – 1 % - MŠ J. Hory, Kladno – 4 % - MŠ Průběžná, Rakovník – 5 %

 12. Zkušenosti • Potřeba vzdělávání dětí i zaměstnanců škol a jídelen • V jídelnách situace stále obtížnější • Rodiče nejsou hybnou silou (kromě specializovaných a soukromých školních zařízení)

 13. www. bioskoly.cz

More Related