Download
v rgustikut alaealiste igusrikkujatega p rnus kadi kalmus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUS Kadi Kalmus PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUS Kadi Kalmus

VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUS Kadi Kalmus

235 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUS Kadi Kalmus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VÕRGUSTIKUTÖÖ ALAEALISTE ÕIGUSRIKKUJATEGA PÄRNUSKadi Kalmus

 2. Taustinfo Pärnu kohta • Elanike arv 43 690 • 7-18-aastaste laste arv 7237 • 2004. aastal alaealiste komisjonis arutatud õigusrikkumiste asjade arv 206 • 14 üldhariduskooli 7670 õpilast + Pärnumaa Kutsehariduskeskus • 2004. aastal jäi põhikool lõpetamata 30 noorel

 3. Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Ringkonnaprokuratuuri, Pärnu Politseiprefektuuri ja Pärnu Maakohtu KOOSTÖÖLEPING noorte õigusrikkumiste ennetamiseks ja vähendamiseks 4. november 2003 • Koostöölepingu eesmärk • Koostöölepingu vajadus • Prioriteedid • Koostöövormid • Tegevuskava 2003-2006 • Indikaatorid eesmärgi saavutamise hindamiseks • Koostöölepingu kestvus ja muutmine

 4. Osapooled sõlmivad käesoleva koostöölepingu eesmärgiga teha vastastikku toetavat koostööd noorte õigusrikkumiste ennetamisel ja selle retsidiivsuse vähendamisel, sealhulgas koolikohustuse täitmise tagamisel ning Pärnu linna ja koolikeskkonna turvalisemaks muutmisel Koostöölepingu eesmärk

 5. Koostöölepingu osapooled Lepingule kirjutasid alla • Pärnu linnapea • Pärnu Politseiprefektuuri politseiprefekt • Lääne Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör • Pärnu Maakohtu esimees

 6. Pärnu linna võrgustik I ringi võrgustik • Koolisotsiaaltöötaja (6 isikut) • Alaealiste komisjoni sekretär (haridusametnik) • Lastekaitsetöötaja (5 isikut) • Noorsoopolitseinik (3isikut) • Ringkonna alaealistega tegelev prokurör (2 isikut) • Psühhiaater (2 isikut)

 7. Pärnu linna võrgustik Teise ringi võrgustik • Kooli psühholoog (6 isikut) • Psühholoogid (3 isikut) • Klassijuhatajad • Teenuse pakkujad • Muud sotsiaalasutused • LV uimastiennetuse spetsialist • Perearstid • Kohtunik • Kriminaalhooldajad

 8. Võrgustikutöö vormid • Ametlik võrgustiku koosolek (otsused protokollitakse) • Mitteametlikud võrgustikud (argipäeviti 9.00-10.30 koolisotsiaaltöötajate juures) • Ühised politseireidid • Puudujate kaardistamine (vähemalt 2 korda aastas) • Pidev suhtlemine ja arutelu • Alaealiste komisjon • Nõustamiskomisjon • Kasvatustöökomisjonid koolides

 9. Lahendamata probleemid 5-10 läbi võrgustiku kukkunud alaealist • Psühhiaatrilised probleemid (ilmneb koolikohustuse mittetäitmises) • Lihtsustatud õppekava järgi õppivad lapsed, kes vastavalt oma toimepandud õigusrikkumistele vajaksid erikooli laadset koolitüüpi • Noorukid, kes on pannud toime ja jätkavad kuritegude toimepanemist (menetlemine venib) • Erikooli suunamist ootajad (kohtade puudus) Näeme lahendust nn “munitsipaalerikoolis”

 10. Võrgustiku toimimise probleemid • Vähene aja- ja inimressurss • Puudub piisav operatiivsus • Teabe hilinemine ja ka kohalejõudmatus • Ebaturvaline andmeedastus • Otsuste jaoks vähe teavet

 11. Ettepanek Lisada alaealiste mõjutusvahendite seadusesse võimalus alaealiste komisjonide sekretäridel/esimeestel otsuste tegemiseks lihtmenetluse korras esmakordsete õigusrikkumiste korral (pisivargused, suitsetamine).

 12. Võimalik lahendus tulevikus Pärnu lastekaitse teabesüsteemi loomine: internetipõhine andmesüsteem • Lihtne kasutada • Kogu lapseloo dünaamiline esitlus • Turvanõuete täpne järgimine autor Sulev Alajõe

 13. Lapse andmed esitletakse neljas kategoorias • Sotsiaalne kasvukeskkond (kodu) • Haridus/õppimine • Käitumine (õigusrikkumised) • Tervis autor Sulev Alajõe

 14. Lastekaitse osapoolte kasu teabesüsteemist • Süsteem võimaldab automaatselt koostada aruandeid, kusjuures analüüsi teostamiseks saab teha soovitud hulgal valimeid andmetest, mida analüüsida või kokkuvõtlikult vaadelda tahetakse • Andmete sisestamine toimub automaatselt ja kiiremini, sest üldjuhul on vajalikud andmed juba süsteemis olemas Autor Sulev Alajõe

 15. Kasu teabesüsteemist • Vajalike dokumentide täitmine toimub kiiremini, sest olemasolevate andmete alusel saab eeltäita blankettide lüngad • Teave lapse ja perekonna kohta ei lähe kunagi kaduma, vaid arhiveeritakse süsteemis. Alati saab vaadata, milliseid teenuseid kellele ja kui palju on osutatud Autor Sulev Alajõe

 16. Kasu teabesüsteemist • Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt ei liigu seadusega kaitstud teave enam lekkida võivalt, vaid tagatud on turvalisus ja andmete kaitstus • Teave lapse kohta jõuab igal juhul ja kiiresti sinna, kuhu see peab jõudma. Tulemusena paraneb oluliselt ennetustöö. Autor Sulev Alajõe

 17. Aitäh kuulamast! Meeldivat konverentsi jätku! Kadi Kalmus Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond Noorsootööspetsialist Kadi@lv.parnu.ee