1 / 7

Kommunens internkontroll

Kommunens internkontroll. P LANLEGGING Hva? Hvordan? Hvem? Når? U TFØRELSE Iverksettelse. Gjennomføring Drift K ONTROLL Rapportering Avviksbehandling Intern revisjon K ORRIGER Foretar nødvendig endring P LANLEGGING (ny) . . . også videre også videre. 1. eksempel.

webb
Télécharger la présentation

Kommunens internkontroll

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kommunens internkontroll

  2. P LANLEGGING Hva? Hvordan? Hvem? Når? • U TFØRELSE Iverksettelse. Gjennomføring Drift • K ONTROLL Rapportering Avviksbehandling Intern revisjon • K ORRIGER Foretar nødvendig endring • P LANLEGGING (ny) . . .også videre også videre

  3. 1. eksempel • P LANLEGGING av kommunens saksbehandling av søknader om støttekontakt: • Kommunen har kartlagt eller evaluert og skaffet seg kunnskap om at det må etableres et eget saksbehandlingssystem for saksbehandling av søknader om støttekontakt. • Det utarbeides mål for saksbehandlingen • Kommunen tar stilling til; • hvor i organisasjonen saksbehandlingens skal skje, • hvilken kompetanse saksbehandlerne må ha • hvem som skal være saksbehandlere • Det utarbeides prosedyrer for saksbehandlingen • Møter med overordnet ledelse for evaluering avtales og fastsettes • U TFØRELSE • Det saksbehandles i henhold til planer………………..

  4. K ONTROLL av egen virksomhet Evaluering i henhold til planer: Innhente saksbehandlernes erfaringer Sjekke antallet klager- evt antallet vedtak omgjort av Fylkesmannen Sjekke antallet meldte avvik Gjennomføre en intern revisjon av egen virksomhet Et eksempel her kan være at man finner mange av kommunens vedtak er påklaget og omgjort av Fylkesmannen. Kommunen må da finne ut hva det skyldes. Saksbehandlernes erfaringer sier at dette skyldes for dårlig tilgang på relevant regelverk og for dårlig tid til saksbehandlingen. K ORRIGER - iverksettelse av relevante tiltak Hvis man legger eksemplet ovenfor til grunn så kan tiltakene være; Innhenting av relevante regelverk Styrket bemanning

  5. 2. eksempel • P LANLEGGING av bassengtilbud for ungdom med nedsatt funksjonsevne: • Kommunen har kartlagt eller evaluert og skaffet seg kunnskap om at det er behov for et tilrettelagt bassengtilbud/bassenggruppe for ungdom i alderen 15 – 18 år. • Det utarbeides mål for tilbudet; sosialt samvær, trivsel og fysisk utfoldelse • Kommunen tar stilling til; • Hvem som skal ha ansvaret for tilbudet • Behovet for særskilt tilrettelegging • Individuelle funksjonsvansker - Hvilken kompetanse må støttekontaktene ha - veiledning • Hvor stort det individuelle- og samlede bistandstilbudet er – antall støttekontakter • Hvem som skal være støttekontakter • Det utarbeides prosedyrer for særlige behov hos den enkelte ungdom og for gjennomføring av aktivitet i gruppa • Møter mellom ansvarlig og støttekontaktene, evaluering avtales og fastsette • U TFØRELSE • Bassengaktivitet gjennomføres i henhold til planer………………..

  6. K ONTROLL av egen virksomhet Evaluering i henhold til planer: Innhente støttekontaktenes erfaringer Innhente tjenestemottakernes erfaringer Sjekke antallet meldte avvik Gjennomføre en intern revisjon av egen virksomhet Et eksempel her kan være at det kommer klage fra tjenestemottaker som opplever bassengtilbudet som passivt og kjedelig. Han opplever at han får for lite hjelp- og han føler seg utrygg. Støttekontaktene bekrefter at tilbudet ikke fungerer optimalt fordi en av støttekontaktene ikke deltar i vannet, på grunn av klorallergi. Han fungerer som ”sikkerhet på land”. K ORRIGER - iverksettelse av relevante tiltak Hvis man legger eksemplet ovenfor til grunn så kan tiltakene være; Omdisponere allergisk støttekontakt – hente inn ny Gjenomgå rutinene – sikre at personlig egnethet blir vurdert

  7. ANBEFALES http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/internkontroll_i_sosial__og_helsetjenesten_2547

More Related