Download
k szeg 2009 okt ber 20 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kőszeg (2009. október 20.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kőszeg (2009. október 20.)

Kőszeg (2009. október 20.)

85 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kőszeg (2009. október 20.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A 2010. évi költségvetési törvény tervezetének ismertetése, különös tekintettel a többcélú kistérségi társulások támogatási rendszerének változásaira Kőszeg (2009. október 20.)

 2. Önkormányzatok költségvetési kondíciói A 2010. évben a helyi önkormányzatok – hitel források és pénzmaradvány nélkül – több mint 3000 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez az állami hozzájárulások és támogatások, továbbá az átengedett SZJA 1 127,5 milliárd forinttal járulnak hozzá. Ahhoz, hogy a 2010. évi törvéyjavaslatot össze lehessen hasonlítani a 2009. évi országgyűlési előirányzattal, a 2009. évi előirányzatot korrigálni kell a járulékcsökkenés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnés, a közoktatásban a tanulólétszám csökkenés és a teljesítmény-mutató felmenő rendszere miatt keletkező megtakarítás hatásával, valamint a más fejezetekbe átkerülő feladatokkal)

 3. 2009. és 2010. évi előirányzatok összehasonlíthatósága

 4. 2010. évi előirányzatok levezetése I.

 5. 2010. évi előirányzatok levezetése II.

 6. 2010. évi előirányzatok levezetése III.

 7. 2010. évi előirányzatok levezetése IV.

 8. 2009. és 2010. évi közoktatási előirányzatok összehasonlíthatósága

 9. 2010. évi közoktatási előirányzatok levezetése

 10. Megtakarítási intézkedésekkel összefüggésben a költségvetést megalapozó törvények módosítása - halasztódik az óvodai nevelési igények teljes körű kielégítésének követelménye 2010. augusztus 31-éről 2011. augusztus 31-éig (a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére továbbra is három éves koruktól kell biztosítani az óvodai ellátást, ha azt a szülő kéri), - rugalmasabbá válnak az osztály, csoport-szervezési feltételek (összevont osztály az általános iskolában és az alapfokú művészetoktatásban, négy egymást követő évfolyam tanulóiból szervezhető, a jelenlegi három évfolyam helyett), - maximális csoport/osztály létszám túllépésénél a fenntartó saját hatáskörben dönthet: 1. Ha az óvodában legfeljebb két csoport, iskolában adott évfolyamon legfeljebb két osztály működik a fenntartó saját hatáskörben a maximális létszám túllépését 20%-kal engedélyezheti 2. Ha az 1. pontban foglalt feltételnek megfelel további 10%-os túllépést engedélyezhet. 3. Ha az 1. pontban foglalt feltételnek nem felel meg 10%-os túllépést engedélyezhet a fenntartó saját hatáskörben. - halasztódik a kötelező eszköz és felszerelési jegyzék teljesítése 2012. szeptember 1-jéig (az 1998. augusztus 31-e után létesített közoktatási intézményeknél a halasztás nem érvényesül), - halasztható a nyelvi felkészítő évfolyamok indítása a középiskolákban 2010. szeptember 1-jéről a 2012/2013. tanévig, - csökken a pedagógusok szakirodalom vásárlására járó összeg 14 ezer forint/fő/évről 4 ezer forint/fő/évre, • halaszthatják az intézmények a 2009/2010. tanévben és a 2010/2011. tanév első félévében a pedagógus továbbképzéssel összefüggő kötelezettségeiket, részben önképzéssel is teljesíthető (Nem alkalmazhatók a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények). - az intézményátszervezéssel, megszűntéssel kapcsolatos fenntartói döntés meghozatalának időpontja március utolsó munkanapja helyett május 15-ére helyeződik át.

 11. Közoktatási törvény további módosítása Önkormányzati intézmény, feladat egyháznak történő átadása esetén az átadó önkormányzat fizeti öt évig az egyházi kiegészítő támogatást!!! Az egyházi kiegészítő támogatás összegébe be kell számítani az önkormányzat által a közoktatási feladatellátáshoz kapcsolódó hozzájárulásait és egyéb támogatásait.

 12. Közoktatási normatív hozzájárulások a 2010. évi törvényjavaslat alapján Teljesítménymutató alapú hozzájárulás – tanévi finanszírozás: 2007. szeptember 1-jétől egységes – több oktatás-szervezési paraméter alapulvételével képzett – teljesítmény-mutató alapján jár a hozzájárulás. A közoktatási teljesítménymutató az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre (csoport/osztály átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret, a pedagógus kapacitás, azaz a heti kötelező pedagógus óraszámok figyelembevétele) alapozza az alapfeladatokhoz a hozzájárulások mértékrendszerét, A teljesítmény-mutató bevezetése – felmenő rendszerben – az utolsó ütemébe lép a 2010/2011. nevelési évtől, tanévtől. A közoktatási célú normatívák igénylési feltételei – a tanévi finanszírozási rendszerben – a 2009. évi költségvetési törvény és a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat együttes alkalmazásával érvényesülhetnek. A tanévi finanszírozás ugyanakkor sérül: a 2009. évi költségvetési törvény módosításával az e törvény szerinti hozzájárulások fajlagos összegei csak 2009. december 31-éig lesznek hatályosak. A 2010. évi költségvetési törvényjavaslat alapján az alap-normatíva 2 540 000 forintról 2010-ben egész évre 2 350 000 forintra módosul teljesítmény-mutatónként.

 13. Közoktatási célú központosított előirányzatok I.

 14. Közoktatási célú központosított előirányzatok II.

 15. Közoktatási célú, normatív, kötött felhasználású támogatások

 16. Az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások közoktatási finanszírozásának változásai 2005-2010* között

 17. A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői I. A Társulások 2010. évi normatív támogatásának alapelvei: azok a Társulások kapnak működési támogatást, amelyek ténylegesen ellátják az adott közszolgáltatási feladatot, „kiszámítható” finanszírozás (a 2006-2009. évi támogatással összhangban van a támogatandó feladatok köre, a támogatás fajlagos összege több esetben csökken – főként az intézményi társulásos feladatellátás támogatása), a támogatás felhasználása során továbbra is biztosított a Társulások döntési jogköre (ezért szabadon határozhatnak arról, hogy a támogatást működési vagy felhalmozási célra fordítják, továbbá az egyes feladatokra jutó támogatást, a közoktatási intézményi feladat kivételével – a költségvetési törvény keretei között – más feladatokra átcsoportosíthatják), továbbra is lehetőség van az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetén is támogatás igénylésére.

 18. A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői II. A közel 28,6 milliárd forint normatív, kötött felhasználású támogatásra azok a Társulások jogosultak: melyek legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül: a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat, c) további egy feladat – amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet vállalt – választható, ahol a Társulásban és legalább három közszolgáltatási feladat ellátásában részt vesz a kistérséghez tartozó települések több mint fele, ha lefedik a kistérség összlakosságának 60%-át, vagy a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a, ha lefedik a kistérség összlakosságának felét, a továbbiakban: 50/60%-os feltétel) a fenti 50/60%-os feltételt ugyanazon települési körre teljesítik a három közszolgáltatási feladat tekintetében.

 19. A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői III. További feltételek: a Társulásnak el kell látnia a kistérségi fejlesztési tanács feladatait, egész évi támogatás a Társulásban 2010. január 31-én részt vevő települések száma, és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után igényelhető. A költségvetési törvény ugyanakkor kivételes szabályként továbbra is lehetővé teszi, hogy amennyiben a Társulás legkésőbb 2010. szeptember 1-jétől teljesíti a fenti feltételeket, úgy a „Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása” jogcímen egész évi, a közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódó jogcímeken legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhessen, az előző pontban említett – 2010. január 31-i állapothoz kötött – egész évi támogatás mellett a költségvetési törvény lehetővé teszi, hogy a Társulások a 2010. január 31-ét követően kezdődő feladatellátás esetén időarányos támogatást igényelhessenek.

 20. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátására vonatkozó alapvető feltétel A feladat ellátása két részfeladat feltételeinek való együttes megfeleléssel teljesíthető: a Társulás területén lévő közoktatási intézmények megfelelnek a költségvetési törvényben foglalt feltételeknek, és a társulás legalább két közoktatási szakszolgálati feladatot is ellát.

 21. Közoktatási intézményi feladat feltételrendszere Alapvetésként annyit szükséges rögzíteni, hogy a feladat akkor tekinthető ellátottnak, ha a feladat ellátásában részt vevő – megfelelő számú – önkormányzatok által működtetett valamennyi közoktatási intézmény (akár a Társulás, vagy egy település egyedül, vagy több település intézményi társulásban tartja fenn az óvodát vagy általános iskolát) megfelel a költségvetési törvényben az óvodai csoportokra és iskolai osztályokra előírt átlaglétszám feltételeknek. Itt kell rögtön hangsúlyozni, hogy a települések által önállóan fenntartott intézmények is teljesíthetik a feltételeket, nem feltétlenül kell intézményfenntartó társulást létrehozni (az önállóan fenntartott intézmények után támogatás azonban nem igényelhető). E feladatellátáshoz a támogatásnak továbbra is feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás – a közoktatási törvény 85. § 4) bekezdése szerinti előírásnak megfelelően – elfogadott intézkedési tervvel rendelkezzen, és az abban foglaltakat betartsa. Ezzel összhangban a 2009. évi költségvetési törvény alapján a Társulás nem jogosult e fejezet szerinti támogatásokra, amennyiben a kistérségben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, tanuló beiskolázása meghiúsul.

 22. 2010. évben is érvényes feltételek a 2009. évi költségvetési törvény alapján A közoktatási intézmények esetében az átlaglétszám feltételek teljesítése mellett a 2009. évi költségvetési törvény a szakmai és gazdaságossági elvárásoknak megfelelően új feltételeket ír elő. E feltételeket kizárólag a 2009. január 1-jét követően intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásába kerülő, továbbá 2009. január 1-jét követően a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdése szerinti intézményátszervezésben érintett közoktatási intézmények esetében kell teljesíteni. A feltételek a következők: a) intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén a társulás székhely települése egyezzen meg a közoktatási intézmény székhelye szerinti településsel, b) intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelye szerinti településen nyolc évfolyammal működjön, c) intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) egy OM azonosítóval rendelkező intézményt tartson fenn. Bármely fenti feltételt nem teljesítő intézmény esetében 2009. szeptember 1-jét követően nem vehető igénybe a közoktatási feladatra támogatás. Fontos felhívni a figyelmet azonban arra, hogy az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – a támogatásigénylés általános feltételeinek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.

 23. Átlaglétszám-feltételek – önálló intézmény

 24. Átlaglétszám-feltételek – társult intézmény I.

 25. Átlaglétszám-feltételek – társult intézmény II.

 26. Közoktatási támogatási jogcímek A közoktatási támogatások esetében a feltételeket a 2009/2010. nevelési év/tanév vonatkozásában a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény határozza meg, de a fajlagos összegeket a 2010. évi törvényjavaslat határozza meg 2010. évre és 2011. évre időarányosan 8 hónapra. A közoktatási intézmények többcélú kistérségi társulás általi fenntartása irányában hat az intézményi társulások által fenntartott intézmények után járó támogatások kis mértékű csökkenése.

 27. Támogatási jogcímek I. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Ez a támogatás a Társulás, vagy az intézményi társulás által fenntartott óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók után, (és a társulás ösztönzéseként – bizonyos korlátokkal – az intézményi társulás székhely településéről az intézményi oktatásban részt vevő tanulók, óvodások után) igényelhető. A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény esetén a 2009. évi törvény szerinti 98 000 forint/fő fajlagos összeg nem változik. Az intézményi társulások által fenntartott intézmények esetén az óvodások és 1-4. évfolyamos tanulók után a 2009. évi 72 000 forint/fő helyett 70 000 forint/fő, az 5-8. évfolyamos tanulók után 79 000 forint/fő helyett 78 000 forint/fő támogatás vehető igénybe.

 28. Támogatási jogcímek II. Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás E támogatást az autóbuszt működtető, vagy a gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosító Társulások igényelhetik az utaztatott gyermekek, tanulók után. A gyermekek, tanulók biztonságos utaztatása érdekében a támogatás igénylésének feltétele, hogy az iskolabusz járatokon kísérő utazzon. A Társulás és intézményi társulás által fenntartott, átlaglétszám-feltételeket teljesítő intézménybe külterületről utaztatott gyermekek után továbbra is a támogatás 15%-a igénybe vehető, ez több, elsősorban a tanyás jellegű település számra kedvező. E jogcím esetén 2010. január 1-jétől 72 000 forint/fő helyett 70 000 forint/fő a fajlagos támogatási összeg.

 29. Támogatási jogcímek III. A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás E támogatást a Társulás által fenntartott 1-12, vagy 1-13. évfolyammal működő egységes iskola (mely iskolának a közoktatási törvény alapján biztosítania kell a tanuló részére a folyamatos továbbhaladás feltételeit, ennek tartalmi és szervezeti követelményeit pedagógiai programjában rögzítenie kell) 9-13. évfolyamára bejáró tanulók után veheti igénybe, abban az esetben, ha az intézmény székhelyétől különböző településen az intézménynek tagintézménye működik. E szabályozás célja, hogy az önkormányzatok a közoktatási intézmények átszervezésekor kistérségi szintben gondolkodjanak. Ezen intézménytípus fontosságára tekintettel a 2009. szeptember 1-jétől 100 000 forint/fő fajlagos összeg nem csökken.

 30. Támogatási jogcímek IV. Tagintézményi támogatás A tagintézményi támogatás kizárólag a Társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző községben működő tagintézmény óvodába járó gyermekek és általános iskola 1-4. évfolyamára járó tanulók után igényelhető. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön (Társulás által fenntartott intézmény esetében a tagintézmény 1-8. évfolyammal is működhet). E jogcím esetén 2010. január 1-jétől 72 000 forint/fő helyett 70 000 forint/fő a fajlagos támogatási összeg. A kistelepülési tagintézményi támogatás 2010. január 1-jével megszűnik.

 31. Közoktatási szakszolgálati feladat A közoktatási szakszolgálati feladat ellátására a Társulás támogatást akkor igényelhet, ha a költségvetési törvényben felsorolt feladatok közül legalább kettő ellátását vállalja. A támogatás az ellátottak száma alapján igényelhető. A támogatás igénylése és felhasználása akkor jogszerű, ha az egyes szakszolgálati ellátásokat a Társulás legalább a költségvetési törvényben előírt gyakorisággal, illetve alkalommal biztosítja. A többcélú kistérségi társulások a nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás; korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében a szakszolgálati ellátásban részesülők után 2009. szeptember 1-jét követően –11 000 forint/ellátott ha a gyermeknek utaznia kell az ellátás helyére, és– ennek kétszeresét, azaz 22 000 forint/ellátott támogatást, ha az ellátottakról lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben gondoskodnak, ahol azok tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A fajlagos összeg nem csökken 2010. január 1-jétől.

 32. A 2009. évi előirányzat és a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat szerinti támogatások ágazati megoszlása

 33. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások mutatószám-felmérése A 2010. évi költségvetési hozzájárulások és támogatások felmérése a 2009. októberi lemondással egyidejűleg elektronikusan történik: http://ebr42.otm.gov.hu

 34. 2010. évi hazai fejlesztési lehetőség A költségvetési törvényjavaslat 5. számú melléklete 4 350,0 millió forintos előirányzatot tartalmaz a „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése” jogcímen Támogatás igényelhető a) a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére; b) azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmények infrastrukturális fejlesztésére, melyek megfelelnek a 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek; c) a 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére. Az igényelhető maximális támogatás az a) és b) pont esetében 20,0 millió forint, a c) pont esetén 30,0 millió forint. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül. A támogatás igénylésének és felhasználásának szabályait 2009. február 28-áig kiadott rendelet fogja rögzíteni.

 35. Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: email: peresztegi.gergely@gmail.com telefon: 20/478-9483