Download
kansainv lisyys ammatillisen koulutuksen kehitt misess n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä Reija Lepola, johtaja, Koulutuskeskus Sedu

 2. Esityksen sisältö; • Kv- taustaa • Kv- ammatillisessa koulutuksessa • Kv- käytännössä • Case; Kv Sedussa

 3. Kansainvälistyminen avulla ammatillisessa koulutuksessa • tukee profiloitumista • osaaminen monipuolistuu • henkilöstö kehittää omaa toimintaansa merkityskoulutuksen laatutyössä

 4. Taustaa; 1990 –luku;Suomi ja ulkomaankauppa • Myönteinen talouskehitys perustui teollisuustoiminnan ja viennin vahvaan kasvuun • Suomalaiset yritykset toimivat yhä enemmän ulkomailla; tuotannosta merkittävä osa ulkomailla vaikka juridinen kotipaikka Suomi • Yritysten toimiminen kansainvälisessä kaupassa; kuljetukset, kauppa • Tavoite; Joustavuuden ja kustannustehokkuuden kasvattaminen • kv- toiminta kasvoi merkittäväksi osaksi koulutusta

 5. Keskeiset asiat kv-kentässä (EU) • Ammatillisen koulutuksen rooli kilpailukyvyn ja yrittäjyyden kehittämisessä, tavoitteena uudet työllistymismahdollisuudet • Koulutusorganisaatioiden ja työelämän välinen yhteistyö • Ammatillisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen • Vieraiden kielten opiskelu (opiskelijat/ hlökunta/työelämä) • Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien sisältöjen, opetusmenetelmien ja toimintatapojen kehittäminen

 6. Leonardo da Vinci-hankkeiden kansalliset painotukset • Oppimistulosten läpinäkyvyys ja tunnustaminen • Organisaatioiden kehittäminen ja laatujohtaminen • Laatua liikkuvuuteen/ulkomaanjaksojen laatu • Tasavertaiset mahdollisuudet • Tulevaisuuden osaajat • Yrittäjyystaidot • Opettajien ja kouluttajien muuttuva rooli

 7. Kansainvälisyys käytännössäSedulaisia Maltalla

 8. Ihminen ei voi ikinä suostua ryömimään,jos jokin ajaa häntä nousemaan lentoon.-Helen Keller Epäonnistumisia ei ole - ON VAIN TULOKSIA

 9. Kansainvälisyys; ulkomailta saadut hyvät käytännöt • Tukiohjelmat  resurssit • Laadunhallintajärjestelmät /laatujohtaminen • Työelämän ja oppilaitosten yhteistyömallit • Ny – ja harjoitusyritystoiminta • Tietotekniikan soveltaminen • Verkostoitumisen mallit ja käytännöt • Oppilaitoskohtaiset yhteistyösopimukset  sitoutuminen • Selviytymiskokemukset

 10. Kansainvälistyminen alkaa aina kotimaassa • Oman kulttuurin tunteminen • Suvaitsevaisuus • Kv - opetussuunitelmissa • Kv- ja kieliopinnot, valmennus • Lisäksi; • Oman kv- toiminnan tavoitemäärittely; kielten oppiminen, itsetunnon kasvattaminen ym. • Valmiudet kv- työhön: • Resurssit • Oikeat ja sitoutuneet henkilöt  tiimi • Riskinotto

 11. Verkostot ja ohjelmat, joista voimaa kv- työhön ! • EU:n laatuohjelmat, EFQM, CQAF, IVET ym. • Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013; Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig, • ErasmusEuropean providers of vocational education and training (EUproVET) perustettiin huhtikuussa 2009 lopussa Amsterdamissa, Hollannissa (KJYllä puheenjohtajuuus )

 12. Verkostoista voimaa! Esim. Sedun verkostoista • KJY: n kv-verkosto • Naturi-verkosto: luonnonvara-, ympäristö- ja kulttuuriala • Taitumo: käsi-ja taideteollisuusalan kv-verkosto • Ovet auki Aasiaan/Intia • Väkipyörä: Tekniikan- ja liikenteen ala • Hyvä olo: Sosiaali- ja terveys-, • hius- ja kauneudenhoito-, nuoriso- ja vapaa-ajan verkosto • Europea Finland ry: luonnonvara- alan Euroopan yhdistys • European Meatpro: liha-alan verkosto • Kuikka-verkosto / ArtECult-verkosto, Kuvallinen ilmaisu • Osaaja-verkosto

 13. KJY, verkostoseminaari 3/2009Kansainvälisyysverkoston laatima tuloskortti; luonnos

 14. Kansainvälistymisen tulevaisuus ? • … työ jatkuu • … verkostoituminen jatkuu • Työelämä / koulutus yhteistyö tehostuu/syvenee / vahvistuu  löytyy uusia toimintamuotoja • Innovaatiot ! • Osaavan työvoiman tarve  ulkomaalaisen työvoiman osuus  täsmäkoulutukset

 15. Kansainvälistymisen tulevaisuus ? • Innovaatiot ! • Työelämä / koulutus yhteistyö tehostuu/syvenee / vahvistuu  löytyy uusia toimintamuotoja • Lisääntyvän monikulttuurisuuden haaste; osaavan työvoiman tarve  ulkomaalaisen työvoiman osuus  täsmäkoulutukset - Kansainvälisyyden johtaminen ja resursointi -  Miten kv-strategia tukee yhtymä- tai päästrategiaa • Resurssit

 16. Case Sedu

 17. Sedu järjestää ammatillista koulutustaEtelä-Pohjanmaalla 7:llä eri paikkakunnalla • kulttuuriala • liiketalouden ja hallinnon ala • luonnontieteiden ala/ tietojenkäsittely • luonnonvara- ja ympäristöala • matkailu-, ravitsemis- ja talousala • sosiaali- ja terveysala • tekniikan ja liikenteen ala • Ammattistartti • Ammattispurtti • Mava

 18. Sedun henkilöstö ja opiskelijat • Henkilöstöä 500 • Opiskelijoita 4300

 19. Koulutuskeskus Sedun visio 2012:Sedu luo vetovoimaa. Koulutuskeskus Sedu on: • merkittävä valtakunnallinen kouluttaja ja kansainvälinen toimija • houkutteleva opiskelupaikka, josta valmistuu arvostettuja ammattinsa osaajia • haluttu ja hyvinvointia edistävä työpaikka, joka kehittää toimintaansa ajan haasteiden mukaisesti • aktiivinen verkostotoimija ja vahva aluevaikuttaja

 20. Koulutuskeskus Sedun kv- toiminta • Strategia ja strateginen tuloskortti. Nuodattavat Sedun strategisia linjauksia. • Vuosittainen toimintasuunnitelma • Kv- tiimi • Lukuvuoden toiminnan tavoitteet • Väliarviointi lukukausittain • --> tavoitteiden tarkennus tarvittaessa

 21. Sedun kv-toiminta Strategian tavoitteet: • … että opiskelijan tiedot, taidot ja asenteet ovat koulutuksen päättyessä sillä tasolla, että hän voi sijoittua kansainvälisille työmarkkinoille • … kansainvälistymisellä lisätään opiskelijoiden liikkuvuutta, suvaitsevaisuutta, sosiaalisia taitoja, kieli- ja ammattitaitoa • …  parannetaan koulutuksen laatua

 22. Kansainvälisyystoiminnan työnjako Sedussa Kv-koordinaattori ja kv-tiimi, johon kuuluu opetuspisteiden kv-vastaavat: vastuussa kv-strategiaan pohjautuvasta toimintasuunnitelmasta • Opetuspisteessä Kv-vastaava laatii myös opetuspisteen kv-suunnitelman vuosittain

 23. BSC-KORTTI / henkilöstöStrategiset tavoitteet: • Henkilöstön kansainvälinen toimintatapa • Kulttuurituntemus • Suvaitsevaisuus • Johdon sitoutuminen

 24. Kriittiset menestystekijät ja mittarit • Määrärahat • Henkilöstön halukkuus kv-toimintaan • Kieliopintojen riitävyys • Kouluttamiseen varatut määrärahat • Koulutuspäivien lukumäärä • Kv-jaksojen määrä

 25. Kv-suunnitelma tuloskortin pohjalta • Toiminnan tavoitteet • Aon-toiminta • Ammattitaitoiset kv-toimijat • Toimintasuunnitelma • Kieli- ja kulttuurivalmennus, hankehakemukset, top-paikat • Kokousajat ja –paikat • Kokousrutiinit, muistiot • Toiminnan tiedottamis- ja arviointisuunnitelma • Kv-lehti • Sherepoint • Itsearviointi

 26. Kv-strategian jalkautus • Pyrkimyksenä on saada koko organisaatio työskentelemään strategian hyväksi • Ei katkoksia strategian ja sen toteutuksen välillä • Henkilöstön sitouttaminen strategiaan

 27. Jalkauttaminen Sedussa • Aluksi haluttiin selvittää kv-osaaminen ja myös kehittämistarpeet. • Kuinka kv-toiminta vaikuttaa henkilöstön jokapäiväiseen toimintaan • Onko puutteita tiedoissa? • Kysely koko henkilöstölle keväällä 2009 • Seurauksena henkilökuntalehti ”CREW”

 28. Kysely kansainvälisyyteen liittyvillä osa-alueilla (osallistujia 42% henkilöstöstä) Osaaminen Kehittämistarpeet • Kv-projektitoiminta, osaaminen • Opettajavaihtoon hakeutumuinen • Kv-työelämäjaksolle hakeutuminen • Maahanmuuttajakysymykset • Opettaminen vieraalla kielellä • Suullinen viestintä (kyky) • Kirjallinen viestintä (kyky) • Vieraiden kulttuurien tuntemus • Kv-projektitoiminnan tarpeellisuus • Kv-vaihtoon hakeutuminen tarp. • Kv-työelämäjaksojen tarpeellisuus • Opettaminen vieraalla kielellä • Suullisen ja kirjallisen viestinnän tarpeellisuus • Vieraiden kulttuurien tuntemus • Opiskelijoiden ohjaaminen kv-asioissa

 29. Kv-suunnitelma tuloskortin pohjalta • Toiminnan tavoitteet • Aon-toiminta • Ammattitaitoiset kv-toimijat • Toimintasuunnitelma • Kieli- ja kulttuurivalmennus, hankehakemukset, top-paikat • Kokousajat ja –paikat • Kokousrutiinit, muistiot • Toiminnan tiedottamis- ja arviointisuunnitelma • Kv-lehti • Sharepoint • Itsearviointi

 30. CREWSeinäjoen Koulutuskuntayhtymän kansainvälinen tiedotuslehti • Kansainvälisiä osaajia Koulutuskeskus Sedussa • Kv-kuulumisia Sedu Aikuiskoulutuksesta • Maailmanlaajuista yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa • Koulutuskeskus Sedun kv-työryhmä • Sedu Aikuiskoulutuksen kv-ryhmä • SeAMK:n kv-työryhmä • Tapahtumia ja koulutusta

 31. Opiskelijoiden liikkuvuus 2009 Albania, Britannia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Kypros, Malta, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Turkki ja Unkari Vähintään 2 vk pituinen vaihto

 32. Henkilökunnan liikkuvuus 2009 Euroopan unionin maat ja Kanada ja Intia 66 henkilöä liikkunut ja vaihdon pituus yleensä 1 vk

 33. Kiitos mielenkiinnostanne!