Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B ASF Antwerpen PowerPoint Presentation
Download Presentation
B ASF Antwerpen

B ASF Antwerpen

661 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

B ASF Antwerpen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom bij BASF Antwerpen

 2. Voorwoord • Jouw en onze veiligheid zijn zeer belangrijk, daarom gelden in een chemisch bedrijf procedures die je moet kennen. In deze presentatie zijn de belangrijkste voorschriften opgenomen. • Laat je daarenboven steeds uitvoerig informeren door jouw chef, ervaren collega’s of opdrachtgever. Domme vragen bestaan niet! • Veilig werken eist dat je de gevaren herkent en jezelf en je collega’s beveiligt. • We wensen je alvast een veilig en succesvol werk in onze onderneming! W. De Geest Gedelegeerd bestuurder

 3. Veiligheidscharter • Alle ongevallen zijn te vermijden! Dit kan door een doorgedreven preventiebeleid en een veiligheidscultuur die door IEDEREEN gedragen wordt. • Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van de collega’s. • Wie bij ons werkt, moet veilig werken en zal daarop beoordeeld en daarvoor gewaardeerd worden. • We hebben het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, werktuigen en/of werkmethodes te verbieden en de werken te stoppen. • Dezelfde eisen gelden voor iedereen!

 4. 1. GEVAARLIJKE PRODUCTEN

 5. Aanwezigheid van gevaarlijke producten • Onze installaties bevatten vele gevaarlijke producten. • De gevaarlijke producten worden aangeduid door middel van symbolen.

 6. Aanwezigheid van gevaarlijke producten en bescherming • Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten STEEDS gedragen worden: • wanneer je met gevaarlijke producten werkt. • wanneer je in of aan een productie-installatie werkt.

 7. Gevaarlijke productengezondheidsgevaar

 8. Gevaarlijke productenbrand-, explosie en milieugevaar

 9. Gebruik van nood- en oogdouches • Bij ELK productcontact met de huid of de ogen moet de nood- of oogdouche gebruikt worden. • Informeer vóór de uitvoering van jouw werk waar de dichtstbijzijnde nood- en oogdouche gelegen is. • Nood- en oogdouches zijn met volgende pictogrammen aangeduid:

 10. 1 2 Bediening van nood- en oogdouches Ga als volgt te werk: 1. Duw op de RODE hendel. 2. Duw met de knie op de meldplaat. Hierdoor wordt de controlekamer verwittigd. 3. Verwijder besmeurde kledij. 4. Minstens 15 minuten spoelen.

 11. Verzorging na productcontact • Bij ELK productcontact (hoe klein ook) alsook bij ELKE kwetsuur moet de verzorging door de medische dienst van BASF gebeuren (gebouw B 520) Elk letsel kan immers ernstige gevolgen hebben ! • De medische dienst is elk dag bemand, 24u op 24u. • Bij ongeval bel 777 (intern noodnummer).

 12. 2. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM’s)

 13. Veiligheidshelm Veiligheidsbril Gesloten werkkledij met lange mouwen en broekspijpen Veiligheidsschoenen Persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM’s) • PBM’s, door je werkgever voorzien, dienen om je te beschermen tegen restrisico’s. • Iedereen in de installatie moet volgende persoonlijke beschermingsmiddelen steeds VERPLICHT dragen:

 14. Een voorbeeld Adembescherming verplicht Veiligheids- handschoenen verplicht Gehoorbescherming verplicht Persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM-matrix) • Specifieke PBM’s worden per bedrijf vastgelegd in de PBM-matrix.

 15. 3. VERBODSTEKENS

 16. Algemeen rookverbod vanaf 1 juli 2008 ! Nu is roken nog toegelaten op plaatsen met een schriftelijke toelating! Verboden zaken op onze site

 17. Ex - GSM Verboden zaken op onze site Algemeen GSM-verbod in alle productie-installaties • Explosieveilige GSM wel toegelaten in productie-installaties mits • goedkeuring door BASF-dienst • STEEDS voorzien van fluo-geel • hoesje GEEN EX-GSM toegelaten in ruimten voorzien van dit pictogram

 18. Verboden zaken op onze site

 19. 4. WAARSCHUWINGS - PICTOGRAMMEN

 20. Waarschuwingspictogrammen Specifieke gevaren worden afgeschermd en aangeduid met volgende pictogrammen: Verblijf of uitvoering van werkzaamheden in de buurt hiervan is volkomen veilig. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toelating van de vakdienst, de afscherming geheel of gedeeltelijk te demonteren.

 21. 5. TOEGANG – AANMELDEN VERKEER

 22. Aanmelden in de bedrijven • Wanneer je in de toegangstest slaagt, krijg je een PERSOONLIJKE badge die je steeds bij jou moet hebben. • Iedereen die zich in een productie-installatie, gebouw of werkplaats begeeft, moet zich aanmelden via een M-lezer. • Hou je badge bij “IN” om in te badgen • Hou je badge bij ‘UIT” om uit te badgen • Vergeet niet uit te badgen bij het verlaten van de productie-installatie!

 23. Verkeersrichtlijnen • Het spoor, de interventiedienst en de ziekenwagen hebben altijd voorrang. Opgelet bij de niet-bewaakte overwegen! • Max. 30 km / uur • Gordeldracht verplicht in voertuigen • Enkel HANDENVRIJ gsm’en • Niet parkeren voor blushydranten, onder pijpenbruggen en nabij het spoor!

 24. Verkeersrichtlijnen - fietsers • Dragen van een fluo-vestje is VERPLICHT voor alle fietsers binnen het bedrijfsterrein! • Dragen van een fluo-vestje is aanbevolen voor voetgangers! • Uitzondering: Niet verplicht voor “interne” woon-werk verplaatsing (van en naar de poort), maar dan is fietslichtverplicht !

 25. 6. VERGUNNINGEN

 26. Vergunningen • Een vergunning kan enkel afgehaald worden door personen die hiervoor zijn opgeleid. • Elke vergunning moet ter plaatse bij de uitvoerder aanwezig zijn. • De vergunningen moeten op eenvoudig verzoek van een BASF-medewerker getoond worden. • We stellen de verschillende vergunningen even voor:

 27. A-vergunning (arbeidsvergunning) • De A-vergunning is noodzakelijk voor elk werk dat je uitvoert op de site!

 28. A-vergunning (arbeidsvergunning) • De maatregelen die je moet treffen, bovenop de standaard maatregelen, zijn op de vergunning aangeduid. • De voorschriften op de vergunningen moeten door jouw chef toegelicht worden. • Elke uitvoerder moet ter kennisname van de voorschriften de vergunning op de keerzijde tekenen.

 29. B-vergunning (betredingsvergunning) • Een B-vergunning geeft je de toelating om tanks, kolommen of andere besloten ruimten te betreden. • De maatregelen die je moet treffen, bovenop de standaard maatregelen, zijn op de vergunning aangeduid. • Er dient permanent een veiligheidstoezichter aanwezig te zijn. • Het is NOOIT TOEGELATEN, dergelijke ruimten te betreden, zelfs niet eventjes of gedeeltelijk, zonder een B-vergunning!

 30. V-vergunning (vuurvergunning) • De A-vergunning met een V-vergunning geeft de toelating om vuur of vonken te maken maar niet om te roken! • Binnen een veiligheidszone (Ex-zone), afgebakend met rood-witte paaltjes en kettingen, is er verhoogd brand- en explosiegevaar. Voor het gebruik van niet-explosieveilige toestellen in deze zone is een V-vergunning noodzakelijk (bv. voor voertuigen…).

 31. + Keuringslabel laspost V-vergunning voor las- en slijpwerkzaamheden • Er moet steeds een blusapparaat aanwezig zijn bij las- en slijpwerkzaamheden. • Lasapparatuur moet door BASF worden gekeurd (zie label)!

 32. G-vergunning • Een G-vergunning is noodzakelijk bij werkzaamheden in de grond!

 33. 7. INSTALLATIES - MACHINES

 34. Elektrische machines en kabels • Toestellen met beschadigde kabels vormen een groot elektrocutie- gevaar en mogen nooit gebruikt worden. Elektrische machines en kabels moeten in perfecte staat zijn. • Hou kabels zoveel mogelijk weg van doorgangen en trappen. Gebruik bij voorkeur S-haken om kabels op te hangen.

 35. Afbakeningen • Als je werken uitvoert die gevaar voor anderen inhouden (bijvoorbeeld montagewerken, gridstralen, hijswerken…), dan moet de risicozone afgebakend worden (bv. met signalisatielint). • Nieuwgebouwde platformen, putten, kuilen… moeten worden afgebakend met een stevige afbakening (in hout of metaal).

 36. Gebruik van stellingen • Stellingen mogen enkel betreden worden wanneer een geldige S-vergunning aanwezig is. • Geen enkele aanpassing (zelfs niet het tijdelijk verleggen van een plank) mag uitgevoerd worden door onbevoegden. • Orde en netheid, ook op stellingen!

 37. Bescherming tegen vallen • Bij werkzaamheden op hoogte moet je je beschermen tegen vallen. • Bij voorkeur moeten collectieve beschermingsmiddelen gebruikt worden. Indien dit niet mogelijk is, wordt een valharnas gedragen. • In een hoogwerker is het dragen en vastmaken van valbescherming verplicht.

 38. Orde en netheid • Na het werk moet elke uitvoerder zijn werkplaats opgeruimd en proper achterlaten, altijd en overal!Hieraan herkent men een echte vakman.

 39. 8. ALARMPLAN

 40. Melden van een ongeval Doet zich • een ongeval, • een gasuitbraak, • een brand … voor Bel het intern alarmnummer 777 • Indien nodig zal er een alarmsignaal geactiveerd worden. Er zijn 3 verschillende alarmsignalen.

 41. 12’ 8’ 12’ 8’… Alarmsignaal:WAARSCHUWINGSALARM • Sirene: • Betekenis: Gevaar van BUITEN het bedrijf • Te nemen acties: • stop de werken • sluit ramen en deuren • ga naar de alarmlezer (= A-lezer) in het bedrijf waar je bent

 42. 3’ 3’ 3’ 3’ 3’… Alarmsignaal: ONTRUIMINGSALARM • Sirene: • Betekenis: Gevaar IN de onmiddellijke omgeving Verplaats je HAAKS op de windrichting • Te nemen acties: • stop de werken, sluit ramen en deuren • ga naar het naburig bedrijf vermeld op het alarmkaartje • ga naar de alarmlezer in de voorziene veiligheidsoase(zie alarmkaartje)

 43. Herkenbaarheid ‘bedrijf in alarm’ • Wanneer een bedrijf in alarm is, brandt een oranje flitslamp op de IN-lezer • Begeef je dan onmiddellijk naar de A-lezer van de opgegeven verzamelplaats.

 44. 90’ Alarmsignaal: EINDE ALARM • Sirene: • Alle vergunningen zijn bij “einde alarm” vervallen en dienen opnieuw vrijgegeven te worden. • Bij einde alarm na ontruiming moet je opnieuw inbadgen in het bedrijf dat je verliet. • Testalarm: elke 1ste donderdag van de maand om 12u. Dit testalarm start met een “einde alarm”. Aan deze alarmen dien je geen gevolg te geven.

 45. Aanduiding “A”-lezer: • De alarmlezer (= A-lezer) wordt als volgt aangeduid:

 46. STOP ALARM-zuilen op het terrein • Wanneer op een alarmzuil, het rode zwaailicht brandt en de vermelding ‘STOP ALARM’ verschijnt: • Stop je je voertuig en wacht je. • Of je kan je omdraaien en een andere veilige weg nemen. • Indien er sirenes in de omgeving loeien: • leg je je voertuig aan de kant stil én • begeef je je naar de dichtsbijzijnde verzamelplaats (A-lezer)

 47. Alarmkaartjes • Elk bedrijf beschikt over ALARM-kaartjes waarop de verzamelplaatsen bij waarschuwing en ontruiming worden aangeduid. Vraag ernaar! (beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Frans).

 48. 9. ONTHAALBROCHURE TEST

 49. OnthaalbrochureTest • We hopen dat je deze instructies goed begrepen hebt . • Je dient te slagen in de test om een persoonlijke BASF-badge te krijgen. • Je kan al deze veiligheidsinstructies nalezen in de onthaalbrochure die je aan de balie zal ontvangen. • We wensen je alvast veel succes en een veilige uitvoering van je werk!