قسمت دوم مربوط به فایل - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
قسمت دوم مربوط به فایل PowerPoint Presentation
Download Presentation
قسمت دوم مربوط به فایل

play fullscreen
1 / 22
قسمت دوم مربوط به فایل
287 Views
Download Presentation
Jims
Download Presentation

قسمت دوم مربوط به فایل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. قسمت دوم مربوط به فایل Pulmonary Function Test

  2. Answer • Severe ventilatory limitation on an obstructive basis • Significant hyperinflation is present with increased TLC & RV/TLC. • Low Dlco is consistent with emphysema.

  3. Answer • Mild ventilatory limitation. • Obesity • After MCT, mild asthma & obesity.

  4. Answer • Obstructive pattern. • MVV is less than predicted by FEV1of 47% predicted( poor effort, NMD, major airway lesion). • Flow-volume curve is characteristic of major airway lesion.

  5. Answer • Spirometry data are normal but the flow-volume curve shows increased curvature over the lower 50% of FVC suggestive of mild airway obstruction.

  6. Answer • Nonspecific ventilatory limitation ( Normal TLC, FEV1 & FVC reduced, FEV1/FVC normal) • Hyperactive airway disease

  7. Mixed pattern (obesity). • MCT was positive.