Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorjaarsvakantieprogramma BSO Baloe 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorjaarsvakantieprogramma BSO Baloe 2014

Voorjaarsvakantieprogramma BSO Baloe 2014

108 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Voorjaarsvakantieprogramma BSO Baloe 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Voorjaarsvakantieprogramma BSO Baloe 2014 VurigVoorjaar

  2. Belangrijk om te weten: Omdat op onze locatie op Dorpsstraat 11/13 het kindaantal is uitgebreid zullen de kinderen van de Wormerwieken op maandag, dinsdag en donderdag niet op deze locatie worden opgevangen maar op onze BSO locatie de Spil op Kameelstraat 24. De kinderen van de 4+ en de 6+ groep komen op dezelfde leeftijdsgroepen op de Spil. Ook de kinderen van de Harpoen en Neck worden op maandag, dinsdag en donderdag opgevangen op BSO locatie de Spil, Kameelstraat 24. De kinderen van de 4+ en de 6+ groep komen op dezelfde leeftijdsgroepen op de Spil. Op woensdag en vrijdag worden alle 4+ en 6+ kinderen op Dorpsstraat 11-13 opgevangen. Alle 8+ kinderen worden van maandag t/m vrijdag op Dorpsstraat 187 opgevangen. Wanneer u niet bekend bent met de vakantie locatie kunt u natuurlijk voor die tijd alvast een kijkje nemen met uw kind(eren). U kunt daarvoor contact opnemen met deze locatie voor een afspraak. Extra informatieuitstapjes:Erwordenverschillendeuitstapjesgedaantijdens het programma. Denkerdanaandaterbeschermende kleding wordt aangedaan, een eigen rugtasje wordt meegenomen voorzien van naam, en eventuele regenkleding bij slecht weer. De kledingkannamelijk vies worden met de uitstapjes!! . We gaan er vanuit dat uw kind(eren) vóór 9.30 uur gebracht en na 17.00 uur gehaald worden.

  3. Uitleg Brede School Wormerland KinderopvangBaloemaaktdeeluit van de Brede school Wormerland. Op 24 februari en 25 februariorganiseert de brede school in samenwerking met Baloe de ‘lentespelen’. Dit is voorallekinderen in wormerland in de sporthalaan de despatterstraat 21. Maandag24 februarivan 9.30uur tot 11.30uur: Lente spelenvoorkinderen van groep 1 t/m 4 Dinsdag25 februarivan 9.30uur tot 12.30uur: Lente spelenvoorkinderen van groep 5 t/m 8 Kostenvoor de activiteitenbedragen: €2.50 per kind. Wanneeruw kind hieraanmeewildoen bent u verplichtuw kind hiervoor op tegeven via www.bredschoolwormerland.nl Let op: ditgeldtookvoor de kinderen die gebruikmaken van de BSO. Erzijneenaantalpedagogischmedewerkers van Baloeaanwezigbij de lentespelen. De kinderen die gebruikmaken van de BSO wordengehaald en gebracht.

  4. Dorpsstraat 187 8+ Maandag 24/2: Vurige broodjes en kunstig verkoold hout Wijverwarmenonsvandaag met eenzelfgemaaktkampvuur en bakkenbroodjes in de vlammen!! Dinsdag 25/2: Spelen met vuur (uitstapje: trek oudeklerenaan!!)Hutten bouwen, klimmen en lekkerspelen... We gaanvandaagmet z’nallennaar het Kinderparadijs! Ookzijnervanuit het scwo de BSA lenteactiviteiten. Vooruitlegzie; UitlegBrede school Wormerlandeerdere slides Woensdag 26/2: ‘s Morgens een Spannendespeurtocht “De Vlammenzee”.‘s Middags gaan we vurig aan de slag in het atelier. Donderdag 27/2: Op bezoekbij Fort Markenbinnenvooreenechtevuur workshop. ‘s Middags Sport en Spelin het heetst van de strijd!! Vrijdag28/2: Vlammende hapjes & Brandende tekeningen.

  5. Dorpsstraat 11/13 4 & 6+ Maandag24/2: Theatertour du Baloe; Met elkaarnaar het Zaantheater. Vanuit het scwozijn de BSA lenteactiviteiten. Vooruitlegzie; Uitleg Brede school Wormerlandeerdere slides Dinsdag 25/2: ‘s Morgensgaan we eropuitvoor de Spannendespeurtocht“De Vlammenzee”In de middagworden we geschminkt in Vuur en Vlam! Woensdag26/2: VandaageenSpannendespeurtocht “De Vlammenzee”. In de middag is water nodig om de warmte in je mondtedoven, we makeneenVurigeVlammenmaaltijd! Donderdag27/2: Waarverstoppen die kaboutertjeszichtoch…..? We gaan op zoek in het bos. Vrijdag 28/2: Vandaaggaanwe aan de slag in eenecht atelier om houtskoolkunsttemaken.

  6. BSO De Spil 4 & 6+ Maandag 24/2: Vandaag sport en spel in het heetst van de strijd!! Vanuit het scwozijn de BSA lenteactiviteiten. Vooruitlegzie; Uitleg Brede school Wormerlandeerdere slides Dinsdag 25/2: In de ochtendgaan weaan de slag met vurigehoutskoolkunst!‘s Middags Sport en Spel in het heetst van de strijd! Woensdag 26/2: De opvang is vandaagvoor de 4+ op dorpsstraat 11/13 en voor de 6+ op dorpsstraat 187. Donderdag 27/2: Vlammetjes die je kunteten….?? En eenspannendespeurtocht! Vrijdag 28/2: De opvang is vandaag voor de 4+ op dorpsstraat 11/13 en voor de 6+ op dorpsstraat 187.

  7. Fijnevakantie en veelplezier BSO Baloe!!!