1 / 31

Recerca-acció sobre participació juvenil als centres educatius de secundària de Catalunya

Recerca-acció sobre participació juvenil als centres educatius de secundària de Catalunya Presentació de resultats. Recerca-acció sobre participació juvenil als centres educatius de secundària. Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Departament d’Educació

addison
Télécharger la présentation

Recerca-acció sobre participació juvenil als centres educatius de secundària de Catalunya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Recerca-acció sobre participació juvenil als centres educatius de secundària de Catalunya Presentació de resultats

 2. Recerca-acció sobre participació juvenil als centres educatius de secundària Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Departament d’Educació Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) Consell de Joventut de Barcelona (CJB) Fundació Pere Tarrés – Projectes Socials Universitat Ramon Llull

 3. Recerca-acció sobre participació juvenil als centres educatius de secundària Objectiu principal de la recerca: Elaborar un diagnòstic de la participació juvenil en la vida dels centres educatius de secundària i en la interrelació amb el seu entorn. Objectius de contingut: • Recollir i socialitzar els diferents discursos sobre la participació en la vida del centre. • Analitzar el funcionament dels mitjans i canals de participació de l’alumnat existents. • Analitzar els factors que condicionen la participació de l’alumnat Objectius de procés: • Mobilitzar la comunitat educativa, a partir de la promoció del debat sobre la pròpia participació. • Dinamitzar nous espais participatius de reflexió sobre la pròpia participació, essent la comunitat educativa subjecte i objecte d’aquesta reflexió al mateix temps.

 4. Dimensió reflexiva Estructura de significat Com ho veiem? Dimensió referencial Fet social Què és el que hi ha? Enquesta Alumnes i professors Dades secundàries Documents Entrevistes individuals Observació participant Tallers i grups de treball Dimensió performativa Acció Què hi podem fer? Recerca-acció sobre participació juvenil als centres educatius de secundària Comissió de seguiment general Grup d’Experts Web del projecte Comissions territorials

 5. Estat de la qüestió: Índex 1. Marc conceptual i normatiu 2. Anàlisi dels discursos 3. Educar en i per a la participació • Coneixement i gestió de la informació • Treball de competències bàsiques per a la participació 4. Participar en l’educació • Contextos de referència (aula, centre i entorn) • Sobre quins temes es participa a l’aula, centre i entorn • Quins mecanismes existeixen a l’aula, centre i entorn 5. Factors condicionants de la participació

 6. Estat de la qüestió: Marc normatiu • Malgrat l’augment de la normativa, els centres disposen d’importants marges d’autonomia (clima sociomoral, concreció última del disseny curricular i la regulació de la convivència). • La concreció de l’organització, gestió i funcionament dels centres i de l’aula és la que condicionarà l’educació i l’exercici de la participació. • Regulació sobre els drets i deures de l'alumnat reconeix el dret a la participació de l’alumnat, però deixa en mans de l’equip directiu de cada centre la concreció. • Donada l’estructura jerarquitzada i el baix grau de democràcia interna als òrgans de decisió dels centres educatius, el posicionament i la conceptualització de l’equip directiu tindran uns efectes directes sobre l’educació i la pràctica de la participació al seu centre.

 7. Estat de la qüestió: Discursos existents - S’observa que el discurs entorn a la definició de participació està molt assimilat per tots els agents. • Es constaten diferents opinions quan la participació s’associa a un context de referència: • Participació al centre des d’una vessant d’animació i de convivència: la col·laboració en les activitats culturals, l’assistència a les festes del centre, a les sortides i al fet d’intervenir a l’aula. • Participar al centre vol dir conèixer el seu funcionament, expressar la seva opinió, tenir la capacitat d’informar i ser informat, adquirir les competències necessàries i poder incidir en la presa de decisions. • Debat de fons entorn a la funció del docent i del centre (“enseyament” vers “educació”).

 8. Educar en la participació: Coneixement i accés a la informació • Baix grau de coneixement de l’alumnat dels seus drets i deures (el 24,3% afirma que els coneix i 46,9% declara que li sonen i 28,7% els desconeix). • Dificultat d’accés de l’alumnat a la informació que circula al centre. • Inexistència d’una estructura i uns espais que facilitin la gestió de la informació procedent dels diferents òrgans i figures i contextos (aula, centre i entorn).

 9. Educar en i per a la participació: Competències bàsiques • El treball d’aquestes competències no es realitza de manera transversal i sistemàtica (coneixements teòrics, instrumentals i procedimentals i habilitats: psicolingüístiques, relacionals i socials, etc.). • Espais més utilitzats: tutories, alguns crèdits variables i assignatura de religió (en cas centres privats). • Un 10,1% del professorat assenyala que no treballa cap tema més enllà de la seva matèria. • La manca de coherència entre el discurs en el treball d’aquestes competències i el model i funcionament del centre té un efecte devastador sobre el procés d’aprenentatge de participació de l’alumnat. • S’han constatat diversos discursos respecte la creació i la implementació del nou crèdit d’Educació per la ciutadania (LOE).

 10. Educar en i per a la participació: Competències bàsiques • Dimensió racional: aprendre a conèixer i aprendre a saber fer: • Les temàtiques abordades a les tutories i pel professorat dins la seva matèria: Un 59.4% Drets i deures dels alumnes, un 58,1% Drets Humans i un 55% Igualtat de gènere. • Dimensió emocional: Aprendre a ser i aprendre a conviure: - Les temàtiques més treballades a les tutoriespel professorat dins la seva matèria: Un 49,7% del professorat té previst abordar l’expressió oral, un 37,7% la resolució de conflictes i un 35,8% l’autoestima.

 11. Participar en l’educació: Importància de participar Consideres que és important que els estudiants pugueu participar i opinar en relació a les coses que passen a l’aula, centre o entorn? 2.6% 3.4% 8.5% 14.8% 14.9% 11.6% 25.7% 34.0% 39.6% 49.7% 38.4% 56.8% Base: 1096 alumnes Base: 1096 alumnes Base: 1096 alumnes Aula Centre Entorn Els alumnes donen més importància a la participació en els contextos més propers.

 12. Participar en l’educació: Sobre quins temes es participa • A nivell general, l’alumnat està participant en els àmbits molt concrets de cada context: els aspectes organitzatius de l’aula, l’animació al centre i la participació en projectes d’entorn ja definits. • La participació de l’alumnat és força baixa en àmbits com: el treball-aprenentatge a l’aula, sigui dels aspectes curriculars o de la metodologia emprada, els aspectes d’organització i funcionament del centre i el disseny dels projectes d’entorn a desenvolupar. • Es constata l’existència de discursos contraposats entre els diferents agents de la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies) pel que fa a la necessitat d’incrementar la participació de l’alumnat en alguns dels àmbits definits, fet que pot dificultar avançar en aquests aspectes.

 13. Participar en l’educació: Sobre quins temes es participa - AULA Funcionament, organització i convivència del grup de l’aula • Prop del 80% de l’alumnat afirma que se li ha demanat la seva opinió sobre les dates d’exàmens, aspecte de caire més organitzatiu (58% que hi pot influir). • Gran part del professorat considera que els alumnes haurien de poder influir força o molt (el 75%). Treball escolar – aprenentatge - Només el 16% dels alumnes pot incidir sovint en els temes a tractar en les assignatures i a les metodologies emprades pel professorat • Gran part del professorat considera que els alumnes haurien de poder influir poc o gens (el 85% i el 70%).

 14. Participar en l’educació: Sobre quins temes es participa – CENTRE Convivència i animació del centre • Prop del 50% dels i les alumnes afirma que se li ha demanat la seva opinió i prop 30% hi ha pogut influir. • Gran part del professorat considera que l’alumnat hauria de poder-hi influir (el 92% i el 75%). Gestió i organització del centre • El 27% de l’alumnat afirma que se li ha demanat la seva opinió sobre l’organització del centre (com ús instal·lacions) i el 17% hi ha pogut influir. • Només el 20% dels docents considera que l‘alumnat hauria de poder influir força o molt en la gestió i organització del centre.

 15. Participar en l’educació: Sobre quins temes es participa – ENTORN Activitats extraescolars i llocs on fer sortides - El 26% de l’alumnat afirma que se li ha demanat la seva opinió respecte les activitats extraescolars a dur a terme (només el 16% hi pot influir sovint). - El 80% de professorat considera que l’alumnat hi hauria de poder incidir força o molt. - Prop del 44% de l’alumnat afirma que se li ha demanat la seva opinió(només el 22% de l‘alumnat considera que hi pot influir sovint). Projectes amb les administracions locals i el teixit associatiu: L’alumnat sol prendre part activa en la implementació dels mateixos, (assistència a xerrades, campanyes de sensibilització, festes...etc.), però no incideix en el disseny dels projectes ni en l’avaluació.

 16. Participar en l’educació: Mecanismes, figures i òrgans • L’ús dels instruments, figures i òrgans establerts al marc normatiu es caracteritza per una participació de l’alumnat força formalitzada, i de tipus procedimental i informatiu. • Es detecta que l’alumnat no n’està fent ple ús, o bé per manca de coneixement, i en alguns casos, d’interès, o bé, perquè des del centre educatiu no s’està afavorint i promovent que aquests instruments i òrgans puguin esdevenir eines d’interlocució amb i per a l’alumnat. • En general, malgrat l’existència de diferents instruments, es constata que el seu funcionament no està afavorint la construcció d’una veu col·lectiva i un posicionament comú de l’alumnat respecte els temes que l’afecten. • Aquesta mancança dificulta que els representants puguin ser reconeguts com a interlocutors per la resta de membres de la comunitat educativa.

 17. Participar en l’educació: Mecanismes, figures i òrgans - AULA Delegats/des: • El 66% de l’alumnat valora la figura del delegat/a com a força o molt útil, però només un 17,7% de l’alumnat li agradaria que li proposessin fer de delegat • Manca de reconeixement i temps. Tutories: - Espai molt ben valorat pel 75% l’alumnat i pel 85% del professorat. - Manca de temps i formació per part dels tutors/es - A BAT i CFGM s’observa que hi ha una manca de temps per a destinar a les tutories. Metodologies didàctiques participatives a l’aula: - El 62,1% del professorat fa ús de les metodologies didàctiques participatives al llarg del curs. - No es tracta d’un ús global, i no es dóna per igual a totes les matèries.

 18. Participar en l’educació: Mecanismes, figures i òrgans - CENTRE Junta o Consell de delegats • Baixa sistematització de reunions i de la seva periodicitat (el 30,4% convocatòria depèn del director o del cap d’estudis i només25,7% es reuneixen més d’una vegada al trimestre) • S’utilitza com a mitjà informatiu sobre temes puntuals que afecten a tot l’alumnat Consell Escolar de Centre • La majoria de l’alumnat (56,6%) sap que és el consell escolar, però el 48,5% de l’alumnat desconeix qui són els representants • La manca de manca candidats i manca d’informació (el 34% no rep mai informaciódels temes tractats). • És considerat comun espai informatiu (alumnat i pares / mares).

 19. Participar en l’educació: Mecanismes, figures i òrgans - CENTRE Associació d’estudiants • Només el 18,7% de l’alumnat afirma que hi ha associació estudiants al centre, més elevat entre alumnat de centres públics (21.2% respecte 14.8%). • Elevat desconeixement de l’alumnat (56% no sap si n’hi ha). • Dificultats per implicar alumnat de manera constant.

 20. Participar en l’educació: Mecanismes, figures i òrgans- ENTORN Consell Escolar Municipal: • No es percep com un espai participatiu, sinó informatiu. • En alguns municipis està inactiu. • La composició i els representants que participen varien segons els municipis (directors, alumnat, ..etc.) Accions de vinculació de l’alumnat a l'entorn: • El 64% del professorat no realitza accions per vincular l’alumnat a l’entorn a partir de la matèria que imparteix. • La principal activitat que es realitza és la visita a museus, arxius i edificis o monuments històrics.

 21. Participar en l’educació: Mecanismes, figures i òrgans- ENTORN Projectes participatius Administració– teixit associatiu: • Bona valoració dels projectes participatius per part de la comunitat educativa (Pla Educatiu d’Entorn, Projecte Educatiu de Ciutat, ApS,etc.) però la manca de temps dels equips directius és una dificultat per assumir la gestió dels mateixos. • La participació de l’alumnat es sol donar en la realització de les accions programades, però no en el disseny i l’avaluació. • Les accions amb el teixit associatiu solen ser puntuals (relacions amb entitats de lleure i organitzacions solidàries per organitzar activitats extraescolars, campanyes i xerrades). • El teixit associatiu i l’administració local considera que tenen dificultats per treballar amb els centres educatius, percepció de “tancats”.

 22. Alguns factors que incideixen en la participació - ALUMNAT • Es detecten factors que incideixen sobre la participació: • d’ordre personal (de grup sociocultural d’origen o d’estatus socioeconòmic) • d’ordre institucional i social, vinculats a les característiques dels centres (volum d’alumnat al centre, volum d’alumnat d’origen immigrat, grau d’absentisme i fracàs escolar al centre, nivell socioeconòmic i sociocultural de l’entorn i les famílies, etc.). • És important tenir en compte aquests factors a l’hora de dur a terme accions i iniciatives de foment de la participació, per tal que s’adeqüin a les necessitats del context, del centre i de l’alumnat.

 23. Alguns factors que incideixen en la participació - ALUMNAT • El rendiment acadèmic té relació amb la participació, hi ha una millor valoració dels instruments i predisposició a participar entre els que tenen millors resultats acadèmics. • El sentiment de pertinença i d’identificació amb el centre incideix sobre el grau de participació de l’alumnat al mateix. • El fet d’estar associat incideix sobre algunes de les pràctiques de la participació de l’alumnat al centre. • L’alumnat més jove valora més positivament els instruments existents i participa de manera més activa en l’organització d’esdeveniments de centre. L’alumnat de post-obligatòria hi ha un coneixement més elevat d’alguns dels mecanismes existents • L’alumnat d’origen estranger desconeix, en major mesura, els òrgans i instruments existents, es considera menys participatiu i pren menys part en l’organització d’esdeveniments del centre.

 24. Alguns factors que incideixen en la participació - PROFESSORAT - Les professores donen més importància a la participació de l’alumnat a l’aula, coneixen en major grau els documents identitaris del centre (PEC i RRI), treballen més habitualment altres temàtiques més enllà de la seva matèria i utilitzen més habitualment metodologies participatives de forma global. - El professorat més jove considera, en major grau, que l’alumnat ha de poder d’influir en l’avaluació de la metodologia emprada pel professorat, el funcionament i la convivència a l’aula, l’organització d’activitats i d’esdeveniments al centre. - El professorat associat considera, en major grau, que l’alumnat ha de poder influir en els diferents àmbits i contextos i té previst treballar més habitualment altres temàtiques més enllà de la seva matèria i realitzar sortides de vinculació de l’alumnat a l’entorn.

 25. Alguns factors que incideixen en la participació - CENTRE • Entre l’alumnat dels centres públics hi ha un coneixement més elevat dels instruments formals per participar, en canvi, l’alumnat dels centres privats es considera més participatiu. • L’alumnat dels centres de 400 o menys alumnes mostra actituds i opinions més favorables entorn a la participació al centre, rep més habitualment informació del CEC i participa en major grau en l’organització d’activitats del seu centre. • En la majoria dels centres, mantenen l’estructura organitzativa contemplada en el ROC, sense concretar i explicitar la forma específica de les estructures de participació. • El gran nombre d’alumnes per aula i la seva diversitat és una dificultat capdal a l’hora de fer ús de metodologies participatives, de crear un clima positiu en el grup-classe i de promoure la participació dels i les alumnes en el context de l’aula i del centre.

 26. Alguns factors que incideixen en la participació - ENTORN • L’alumnat de la província de Tarragona es mostren menys participatius en la majoria d’actituds i de pràctiques. • Entre l’alumnat dels municipis més petits (menys de 5000 habitants) es valora més positivament alguns dels mecanismes de participació (delegats/es) i es coneix, en major grau, alguns dels documents del centre, com el PEC. • L’alumnat de Barcelona ciutat és el que desconeix, en major grau, els seus drets i deures i el que menys participa en l’organització dels esdeveniments del centre. • Una comunitat educativa dinàmica necessita una voluntat clara per part de l’administració local, una implicació activa per part de la direcció dels centres educatius i dels teixit associatiu i un reconeixement mutu del paper que hi juguen, o hi poden jugar, els diversos agents socials del barri, municipi o ciutat

 27. Algunes propostes de millora • Oferir formació contínua al professorat en Educació en i per la participació i en metodologies participatives. • Fer un banc de bones pràctiques experiències als centres • Crear un web del centre o de comunitat educativa del municipi • Incrementar accions dels centres i dels sindicats estudiantils per fomentar creació d’associacions estudiants teixit associatiu. • Incrementar temps, reconeixement i espais per als representants de l’alumnat als centres. • Incrementar temps i reconeixement als tutors/es per a desenvolupar seva funció foment de participació. • Incrementar participació de les famílies als centres

 28. Orientacions per a actuacions • Cal tenir en compte quines són les condicions necessàries que s’han de donar per generar la necessitat i la incorporació de la participació dels diferents membres de la comunitat educativa al centre • En primer lloc, cal fer un treball de fons per generar un discurs favorable al foment de la participació als centres educatius. • En segon lloc, i com a reforç a la construcció d’aquest discurs, cal que les pràctiques participatives als centres estiguin relacionades amb les necessitats dels agents, els recursos disponibles i la disposició de temps.

 29. En tercer lloc, s'ha de disposar de persones amb capacitats i habilitats per generar un lideratge relacional i en el cas de l’alumnat, cal educar en i per a la participació, treballant les competències bàsiques que faran possible la participació de l’alumnat al centre i a l’entorn. En quart lloc, s'ha de promoure un clima social favorable a la participació situat en el context (de necessitats, recursos, temps) on cada agent ha de poder definir i desenvolupar els seus rols i funcions en les accions participatives o de col.laboració, especialment quan parlem de teixit associatiu, administració local, centres, AMPAS i alumnes organitzats. Orientacions per a actuacions

 30. Esperem que els resultats de la recerca contribueixin a construir respostes per fer front als reptes vinculats a les necessitats i formes de participació, especialment als centres de secundària, que possibilitin l’increment de l’arrelament i el sentiment de pertinença dels joves i de tota la comunitat educativa al seu context de referència, promovent la seva participació activa, crítica, reflexiva i responsable, que els porti a exercir els seus drets i deures com a membres del centre educatiu i de la seva comunitat i com a ciutadans/es. En resum...

 31. Ens podeu trobar a... Projectes Socials Fundació Pere TarrésUniversitat Ramon Llull c. Carolines, 10 08012 Barcelona Tel. 93 410 16 02 Fax 93 439 45 15 c/e: ppss@peretarres.org Web: www.peretarres.org/projectessocials

More Related