Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEADER v prostředí ČR ( 2004 - 200 7 ) PREZENTACE PŘIPRAVENA V RÁMCI PŘÍPRAV PROJEKTU PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEADER v prostředí ČR ( 2004 - 200 7 ) PREZENTACE PŘIPRAVENA V RÁMCI PŘÍPRAV PROJEKTU

LEADER v prostředí ČR ( 2004 - 200 7 ) PREZENTACE PŘIPRAVENA V RÁMCI PŘÍPRAV PROJEKTU

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LEADER v prostředí ČR ( 2004 - 200 7 ) PREZENTACE PŘIPRAVENA V RÁMCI PŘÍPRAV PROJEKTU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LEADER v prostředí ČR ( 2004 - 2007) PREZENTACE PŘIPRAVENA V RÁMCI PŘÍPRAV PROJEKTU MAS VODŇANSKÁ RYBA – LEADER ČR 2007 ZÁHOŘÍ, 1.8.2007

 2. OBSAH PREZENTACE LEADER v prostředí ČR ( 2004 - 2006) LEADER ČR 2007 – AKTUÁLNÍ VÝZVA MAS VODŇANSKÁ RYBA – LEADER ČR 2007

 3. LEADER v prostředí ČR ( 2004 - 2006)

 4. LEADER+ je iniciativa Evropské unie realizovaná v členských zemích EU v programovacím období 2000 – 2006 • Je to třetí forma iniciativy navazující na předcházející LEADER I (1991-1994) a LEADER II (1994 – 1999)

 5. LEADER ČR je modifikace programu, financovaná pouze z rozpočtu ČR • uplatněna v letech 2004 – 2007 • AKTUÁLNÍ VÝZVA: 50 M Kč

 6. Iniciativa LEADER vychází z předpokladu, že rozvoj venkova nesouvisí pouze se zvyšováním konkurenceschopnosti zemědělství, je nutné zároveň podporovat rozvoj nových aktivit a tvorbu pracovních příležitostí.

 7. Metoda LEADER+ se opírá o přístup • zdola-nahoru (bottom-up)

 8. Hlavním cílem • je zapojení širokých vrstev obyvatelstva • do spolupráce při řešení problematiky regionu formou převzetí iniciativy • rozhodovacích procesů • týkajících se příslušné oblasti.

 9. Forma finanční podpory: • podpora zavádění integrovaných • ( a originálních) rozvojových strategií • pro udržitelný rozvoj daného území MAS.

 10. MAS( místní akční skupina) Složení Partneři z veřejného sektoru max. 50 % . Partneři ze soukromého sektoru min. 50 %

 11. MAS( místní akční skupina) Nositel rozvojové strategie odpovědný za její realizaci Zpracovatel regionální rozvojové strategie, která zahrnuje společné cíle a rozvojové trendy území MAS a zúčastněných subjektů ( obce, podnikatelé, NNO…) Funkce

 12. Základní kritéria pro vznik MASa její funkčnost dle metodiky LEADER • Homogenní oblast ( počet obyvatel od 10 do 100 tisíc , včetně malých měst do 25 tisíc obyvatel) • MAS musí mít právní subjektivitu, IČO • Členové MAS musí v daném území bydlet/ podnikat nebo být pro toto území příslušní • MAS musí být složena z vyrovnaného počtu zástupců za sociální, ekonomickou a kulturní oblast

 13. Indikátory MAS VODŇANSKÁ RYBA • Homogenní oblast 3 mikroregionů: • Blanicko- Otavského, Zlatý vrch a Mezi Vltavou a Otavou ( počet obyvatel oblasti MAS cca 22 390 – údaj dle SLDB 2001 ) • MAS je občanským sdružením ( registrace na MV ČR již od 05/2004)

 14. druhy finanční podpory území MAS • LEADER + ( rok 2005/ 2006) : 100% podpora přípravných činností MAS ( OSVOJOVÁNÍ) • analýza území mikroregionu • informování a vzdělávání populace v procesu aktivní účasti rozvoje • vypracování rozvojové strategie • příprava žádostí o podporu

 15. druhy finanční podpory území MAS • LEADER ČR ( rok 2007) : podpora realizace rozvojové strategie území MAS • MAS může čerpat max. 10% přidělené dotace na administrativní a kontrolní činnost • finanční podpora je přidělována na realizaci investičních projektů v regionu MAS ( dotace podnikatelům max. 50%, NNO a obce: 80%) • Výběrem projektů pověřena MAS !!!

 16. LEADER ČR 2007 AKTUÁLNÍ VÝZVA

 17. LEADER ČR 2007 Finanční alokace : 50 M Kč Předpoklad: bude podpořeno 20 MAS, které doposud nezískaly podporu na realizaci své strategie v předchozím období

 18. LEADER ČR 2007 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY: • 10.8.2007, 15:00 hod. : uzávěrka příjmu žádostí na MZeČR • Do 3.9.2007: výběr MAS na úrovni MZeČR • 7.9.2007: MAS vyhlásí výzvu pro předkládání individuálních projektů ( ukončení příjmu do 27.9.2009) • Posouzení žádostí MZeČR do 22.10.2007 ( posouzení finančního zdraví žadatelů) • Následuje výběr projektů na úrovni MAS

 19. LEADER ČR 2007 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY: - Výběrová komise MAS provede obodování a výběr projektů ( 22.-26.10.2007) • Výběr potvrdí jednání programového výboru a valná hromada MAS • Seznam vybraných projektů předá MAS k zadministrování ( smlouvy, limitky) MZeČR • MAS provede kontrolu na místě

 20. LEADER ČR 2007 ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY: • REALIZACE PROJEKTŮ MUSÍ PROBĚHNOUT V TERMÍNU 11 – 12 /2007 ( možnost čerpání finančních prostředků z limitky nejpozději do 18.12.2007 !!!!) Důvod: jde o finanční zdroje z rozpočtu ČR

 21. Výběrová kritéria pro MAS • vhodnost území • kvalita rozvojové strategie venkova • shodamezi strategií a plánovanými projekty • pilotní charakter projektu • organizace MAS (schopnosti, řízení) • realizace partnerství • objektivita finančního plánu

 22. Rozvojová témata podporovaná v rámci LEADER ČR TÉMA 1: Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech TÉMA 2: Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce TÉMA 3: Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů

 23. TÉMA 2:Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce • Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce je jednou z nejsilnějších stránek Programu LEADER ČR. Místní produkcí se rozumí výrobky zemědělské, řemeslnické, turistický ruch, služby, místní tradiční výroba atd., tedy to, co vychází ze zdrojů daného území. Projekty, které by mohly být v tomto rámci vykonány, jsou např.: • obnova hospodářských budov, rekonstrukce nebo modernizace, • úprava komerčních ploch, • obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro nové podnikatelské činnosti a inkubátorů pro činnosti s místní spotřebou • (pekárny, moštárny, kompostárny, palírny, udírny, obchody, restaurace, kuchyně, ubytování), • obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v tradiční regionální výrobě a řemeslech (dílny, sklady, obchody),

 24. TÉMA 2:Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce • pořizování technologií k úsporám paliv a energie, • stavební, technologické a strojové vybavení k využívání alternativních zdrojů energie, • zřizování a strojové vybavení dílen, • využití výsledků výzkumu, zavádění nových výrobních strojů a technologií, • investice ke zhodnocení místní produkce, • investiční vybavení a služby k pořádání obchodních akcí (tradiční trhy, prodejní výstavy, soutěže místních nebo regionálních výrobků nebo jejich zpracování, kulinářské hody, nabídkové akce), • budování rekvalifikačních školících a vzdělávacích zařízení, • obnova významných budov a jejich využití jako společenských a informačních center, pořizování informačních systémů (včetně krizového řízení), informační technologie, • společný meziregionální nebo mezinárodní projekt výše uvedeného zaměření.

 25. FINANČNÍ PLÁN REALIZAČNÍ STRATEGIE LEADER ČR POVINNÉ NÁLEŽITOSTI: Nejméně 1/3 finančních prostředků musí být využita na podporu podnikatelských projektů Maximálně 10% finančních prostředků může použít MAS na vlastní provoz ( neinvestiční náklady) Veškeré finanční zdroje ( vlastní i dotační) musí být zadministrovány v roce 200X ( nejdříve po potvrzení výběru MAS / projektu!)

 26. FINANČNÍ PLÁN REALIZAČNÍ STRATEGIE MAS VODŇANSKÁ RYBA - LEADER ČR 2007 ( dotace)

 27. FINANČNÍ PLÁN REALIZAČNÍ STRATEGIE MAS VODŇANSKÁ RYBA - LEADER ČR 2007 ( celkem – minimální varianta)

 28. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY pro předkládání individuálních projektů v rámci výzvy MAS DOLOŽENÍ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY DOLOŽENÍ EKONOMICKÉ STABILITY ŽADATELE DOLOŽENÍ STAVEBNĚ-PRÁVNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PROJEKT DLE OSNOVY PŘEDLOŽENÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU DOLOŽENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ ( 3.-27.9.2007) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, SMLOUVA S DODAVATELEM ( 10/2007) www.mze.cz/národní dotace/Leader ČR 2007

 29. MAS VODŇANSKÁ RYBA

 30. Plán činnosti MAS – návrh externího poradce • Aktivní účast ( soutěž) v programech typu LEADER zaměřených na rozvoj venkovských oblastí - získávání finančních prostředků pro realizaci individuálních projektů na území MAS • Realizace vlastních projektů především vzdělávacích, osvětových a rozvíjejících regionální partnerství + možnost kooperace

 31. Projektové možnosti MAS • MAS jako žadatel • MAS jako partner projektu • MAS jako koordinátor, administrátor • ZDROJE : PRV ( osa IV. – LEADER), PRV ( osa III.), LEADER ČR, ROPNUTS II Jihozápad, OP--- zaměření na rozvoj lidských zdrojů, přeshraniční spolupráci ….( viz prezentace ZDROJE 2007 – 2013)

 32. …DALŠÍ INFORMACE • www.mze.cz • www.szif.cz • www.masvodnanskaryba.eu • E-průzkum na území MAS ( 06-08/2007) • drye.masryba@centrum.cz

 33. DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Marta Krejčíčková Kancelář ekonomického a finančního poradenství Zavadilka 2584, 370 05 České Budějovice tel./fax: +420 387 426 578; tel.: 387 310 210-2 http://www.financecb.cz e-mail: kancelar@financecb.cz