Download
hensynssoner knyttet til forsvarets virksomhet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hensynssoner knyttet til Forsvarets virksomhet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hensynssoner knyttet til Forsvarets virksomhet

Hensynssoner knyttet til Forsvarets virksomhet

226 Views Download Presentation
Download Presentation

Hensynssoner knyttet til Forsvarets virksomhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hensynssoner knyttet til Forsvarets virksomhet

 2. Gjeldende KPA (2007) • Vedtatt 25.juni 2007 • 10 innsigelser sendt til Miljøverndepartementet (MD) • Avgjørelse fra MD forelå 18.juni 2010. • MD gav kommunen medhold i følgende: • Spredt bolig på Riple • Boligområdene B46 Nordvik • Boligområde B37 Harafjell • MD tok innsigelsene til følge for: • Boligområde B31 Blomsterdalen • Næringsområde I/K/L 10 Liland • Båndlagt område for regulering i Dolviken og på Tverrmeisa • Forsvarets områder på Haakonsvern, Knappen og Flesland • Jernbaneverkets områder

 3. MD tok innsigelsen fra Forsvarsbygg om sikringssone til følge. Gjeldende arealdel er endret ved at det båndlegges et område etter PBL 1985 § 20-4 nr 4, for utarbeidelse av reguleringsplan for sikringssone. HaakonsvernVar i planforslaget vist som militærbase, med tilhørende meldepliktssone

 4. Innspill fra Forsvaret • I brev av 9.august 2010 kom Forsvarsbygg med innspill om 3 hensynssoner knyttet til Forsvarets virksomhet i Bergen: • Faresone Flesland og Knappen • Sikringssone Haakonsvern • Båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven: Omregulering av reguleringsplan for Søndre Hetlevik (plan 40370000) – (Område Q)

 5. Sikringssone Militær virksomhet • Forsvarets begrunnelse for sikringssonen er: ”Hindre en økning i antall beboere som vil kunne påvirkes av risiko og ulemper som medfølger av nærheten til Nordens største marinebase, og samtidig sikre at Haakonsvern orlogstasjon skal kunne utføre de statlige forvaltningsoppgaver som er pålagt basen gjennom Stortingets proposisjon nr 48, hvor en økende samling av Sjøforsvarets aktiviteter på basen er forutsatt”. • Forsvaret presiserer at ROS-analysen ikke alene er begrunnelsen for sikringssonene rundt Haakonsvern. ”Det er like viktig å sikre basens funksjon og evne til å ivareta de omgavene som er pålagt. Dette innebærer blant annet økt innsyn til sårbare deler av basen, og en ”periferisikring” dersom det oppstår en trusselsituasjon. Også områder utenfor basen ligger i Forsvarets nærforsvarsplaner og skal benyttes ved en evt. krise-/krigssitasjon”.

 6. Sikringssone M1 avvikerfra båndlagt område igjeldende KPA 2 steder. Sikringssone M2 kommeri tillegg.

 7. Sikringssone Haakonsvern I høringsforslaget ble Forsvarets forslag til bestemmelser innarbeidet: • Innenfor den innerste sonen (M1) tillates ikke: • Fradeling av eksisterende eiendommer • Nye boenheter • Garasjer/tilbygg over 50 m2 • Nye kontor- og næringsbygg • Forsamlingslokaler • Naust og brygger • Innenfor den ytterste sonen (M2) tillates kun småhusbebyggelse, men ikke nye forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager eller handelssentra. • Hetlevikåsen boligområde B35 må tas ut av kommuneplanen • Dispensasjoner kan ikke gis uten samtykke fra Forsvaret.

 8. M2 M1 M1

 9. Sikringssone Haakonsvern • Innenfor sikringssone M1: • Bor det omlag 2100 personer • Er det 587 adressepunkt/bygg • 1 barneskole, 1 barnehage og 1 bo- og servicesenter • Omlag 42 fritidsboliger og 120 naust • Innenfor sikringssone M2: • Bor det omlag 3000 personer • Er det 893 adressepunkt/bygg • 1 barneskole, 2 idrettsanlegg, 2 barnehager • Omlag 6 fritidsboliger og 6 naust

 10. Hensynssoner II • Sikrings-, støy og fareområder: • Støy • Luftforurensning - ny • Drikkevann • Sikringssone militær virksomhet, Haakonsvern - ny • Fareområde brann og eksplosjonsfare (Knappen og Flesland) - ny • Brannsmitteområde Sentrum - ny • Soner med særlige krav til infrastruktur: • Konsesjonsområde Fjernvarme

 11. Rullering av arealdelen 2010 • Planprogram vedtatt 7. desember 2009 • Miljøverndepartementet gav endelig avklaring på innsigelsene til gjeldende KPA 18. juni 2010. • Den politiske prosessen starter etter påske • Hensynssonene rundt Haakonsvern er ett av de viktige spørsmålene i planarbeidet

 12. Høringsprosess • Planforslaget ble annonsert 24. oktober • Høringsfrist var 5. og 14.desember 2010 • 166 høringsinnspill til planforslaget • 17 innsigelser • Inkludert varsel om innsigelse fra Forsvarsbygg dersom forslag til sikkerhetssone m/bestemmelser rundt Haakonsvern og Flesland endres i forhold til høringsforslaget

 13. Videre prosess KPA 2010 • Behandling i byrådet • Mekling med innsigelsesmyndighetene – våren 2011 • Behandling i komite for byutvikling – våren 2011 • Vedtak i Bergen bystyre

 14. Hva er alternativet? • Bergen kommune har vært i kontakt med både Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Hordaland for å få råd om hvordan sikringssoner bør håndteres. • Myndighetene har ikke entydige svar • Området er i dag båndlagt for regulering, i gjeldende kommuneplan. Etter ny planlov innebærer dette at det bør utarbeides en områdereguleringsplan for området rundt Haakonsvern. • En reguleringsplan har andre krav til varsling, medvirkning og vurdering av eventuelle erstatningsspørsmål, innløsningskrav, spørsmål av ekspropriasjon enn ved rullering av kommuneplanens arealdel • Kommuneplanen er for ”grovmasket” til å behandle alle sider av konsekvensene for det sivile samfunnet • Sikringssonene i seg selv utløser ikke krav til konsekvensutredning i Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Men tiltak som ”medfører risiko for alvorlige ulykker” eller ”kan få konsekvenser for befolkningens helse” skal utredes. • I en reguleringsplanprosess må det vurderes nærmere om ROS-analysen gir tilstrekkelig utredning av konsekvensene for det sivile samfunnet rundt Haakonsvern.

 15. Hensynssoner I • Planforslaget inneholder 2 juridiske plankart: • Ett med hovedvekt på AREALFORMÅL (Plankart I) • Ett med hovedvekt på HENSYNSSONER (Plankart II) • Disse kartene er juridisk likeverdige, og kan ikke leses uavhengig av hverandre • Arealformål sier hva arealet kan brukes til, mens hensynssonene sier hvilke restriksjoner man må ta hensyn til. • Hensynssonen fremstilles med skravur, slik at man fortsatt skal kunne lese det underliggende arealformålet. • Innholdet i hensynssonene er presisert gjennom bestemmelser og retningslinjer.

 16. Hensynssoner III • Soner med særlige hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap, natur- eller kulturmiljø: • Hensynssone Landbruk – Sammenhengende landbruksområde - ny • Hensynssone Friluftsliv – Byfjellene • Hensynssone Landskap – Funksjonell strandsone • Hensynssone Landskap - Inngrepsfri natur - ny • Bevaring naturmiljø – Biologisk mangfold • Bevaring kulturmiljø - ny • Soner for båndlegging etter PBL eller annen lov • Båndlegging for regulering • Båndlegging etter lov om naturvern • Båndlegging etter lov om kulturminner • Osvassdraget • Sone med krav om felles planlegging eller omforming • Aktuell for fortetting og omforming av eksisterende næringsområder (tidligere kalt videreutvikling)

 17. Faresone brann- og eksplosjonsfare B/E • Faresonene på Flesland og Knappen er knyttet til brann- og eksplosjonsrisiko fra Forsvarets ammunisjonslager på Flesland og Knappen. Sonene er utarbeidet etter effektberegninger av ammunisjonsenheten ved Forsvarets Logistikkorganisasjon og anbefalingene til sikkerhetsavstander i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, § 7-3. Forskriften er utarbeidet av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. • Innenfor område angitt som faresone B/E 1 – brann og eksplosjonsfare (tilknyttet ammunisjonslagring) tillates ikke ny boligbebyggelse • Innenfor område angitt som faresone B/E 2 – brann og eksplosjonsfare (tilknyttet ammunisjonslagring) kan det tillates småhusbebyggelse (max BRA=50%). Det tillates ikke nye forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager eller handelssentra.

 18. KNAPPEN • Fareområde brann- og eksplosjonsfare: • Rundt ammunisjons-lager tillates ikke ny boligbebyggelse • (gjelder indre sirkel) • Ellers tilllates ikke forsamlingslokaler, sykehus, skole, barnehage eller handelssentra • (gjelder ytre sirkel).