Download
ner 300 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NER-300 PowerPoint Presentation

NER-300

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NER-300

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NER-300 Informationsmöte 20100902 Michael Rantil, Energimyndigheten

 2. NER • Försäljning av 300 milj utsläppsrätter (EUA). Genomsnittligt värde idag 1.5 miljarder kr/EU-land. Två utlysningsomgångar 200 EAU (31 dec 2011) + 100 EUA (31 dec 2013) • Stöd till kommersiell demonstration av CCS och innovativa projekt baserat på förnybara energikällor. Minsta storlek anges. Direktproducerande energianläggningar. Ej kommersiellt tillgängliga men tillräckligt mogna för demonstration. Inga förväntade problem p g a uppskalning. • Min 1 projekt/land, max 3 (exl. ev. gränsöverskridande projekt) • Projekt skall vara uppförda senast 2015 (första utlysningen)

 3. Teknik som stöds • 8 CCS uppdelade i kategorier Ett projekt vardera inom 34 kategorier • 9 st. bioenergi • 5 st. koncentrerade solel • 3 st. solcell • 6 st. vind • 4 st. geotermi • 3 st. havskraft • 4 st. intelligenta nät för förvaltning av förnybar energi

 4. Projekturvalet • Medlemslandet verifierar uppfyllandet av kriterier • EIB verifierar ekonomi och teknik samt rangordnar ansökningarna – CCS i en grupp, förnybara indelade i de 34 grupper • Urvalskriteria: offentligt stöd/producerad energi

 5. Myndighetens uppgifter • Samla in projektförslag • Verifiera att kriterier är uppfyllda (teknik och innovation och ev. ekonomiska beräkningar) och beslutar vilka som skall gå vidare • Överlämnar till EIB och informerar KOM • Konfirmera ev. stöd efter EIBs rankning • Beslutar om ev. stöd till svenska projekt • Följa projektet, utbetala medel • Eventuellt ordnar garantier (Riksgäldskontoret)

 6. Preliminär tidplan • Utlysningstext från kommissionen – sept. 2010 • Utlysning av intresseanmälan – sept. 2010 • Inlämning intresseanmälan - okt. 2010 • Utlysning för fullständig ansökan – nov. 2010 • Inlämning av fullständig ansökan – slutet av dec. 2010 • Energimyndigheten skickar ansökningar till EIB – feb. 2011 • EIB klar med verifiering och rankning – senast sept, 2011 • KOM beslutar om stöd – senast 31 dec 2011

 7. Finansiering • Stöd utgår med 50% till ”relevanta kostnader” dvs extra investeringskostnader + extra driftskostnader – extra driftsfördelar (inklusive existerande statliga stödordningar) jmfrt med referensanläggning, för 5 års drift. • Stöd kan kombineras med medel från Strukturfond och medel från EIB. Medlemsländerna kan plussa på. • För förnybar energiproduktion utbetalas stöd årligen under 5 år baserat på energiproduktion (el, värme, bränsle). Dock kan förskottsbetalning utgå om svensk myndighet garanterar återbetalning vid misslyckande • Straff utgår om produktionen är mindre än 75% av beräknat

 8. ”Relevanta kostnader”

 9. ”Relevanta kostnader”

 10. Uppgifter i Intresseanmälan (preliminärt) • projektet och den teknik projektet avser demonstrera. • uppgifter om sökanden och sökandens samarbetspartner i projektet. • projektorganisation • projektets ”relevanta kostnader” och planerad finansiering (även alla statliga stöd inklusive ekonomiska fördelar från stödsystem) • redan erhållna stöd • ytterligare stödbehov utöver NER300 • projektets tidplan och genomförande. • beskrivning av eventuella rättigheter och eventuella licensbehov. • skede projektet befinner sig i innovationskedjan • vilka myndighetstillstånd som erfordras och erhållits

 11. Tänkbara förtydligande i KOMs utlysning • Beskrivning av hur ”referensanläggning” hanteras för beräkning av stödnivå • Förtydligande beträffande smarta nät – relevanta kostnader, ”betoning på solenergi”, ”landbyggdsmiljö”

 12. Svårigheter för KOM • Bestämma vilka tekniker i vilken utlysning • Otillräcklig konkurrens – om endast 1-2 projektförslag inkommer inom en kategori kan urvalet skjuts upp till andra utlysningen • Pusslande – 42 projekt att fördela till 27 länder

 13. Bra att veta……. • Kontinuerligt uppdaterad information om NER300 på Energimyndighetens hemsida • Att upprätta en fullständig ansökan är mycket resurskrävande • Stöd kan komma att lämnas för upprättande av fullständiga ansökningar till små – och medelstora företag. • Extra offentligt stöd utöver NER 300 kommer att kräva Statsstödsprövning, vilket också är resurskrävande • KOM anordnar information i nära framtid

 14. CCS • Kategorier för CCS-demonstrationsprojekt (med minimikapacitetströsklar)[1]: • Kraftproduktion: pre-combustion 250 MW; • Kraftproduktion: pre-combustion 250 MW; • Kraftproduktion: oxyfuel 250 MW; • Industriella tillämpningar för a) användning av CCS vid raffinaderier med 500 000 ton lagrad CO2 per år från en eller flera källor inom raffinaderiet; b) användning av CSS vid cementugnar med 500 000 ton lagrad CO2 per år; c) användning av CCS vid primära produktionsvägar inom järn- och stålproduktion med 500 000 ton lagrad CO2 per år eller d) användning av CCS för primära produktionsvägar inom aluminiumproduktion med 500 000 ton lagrad CO2 per år – delkategorier för projekt • [1] CCS-energitrösklarna uttrycks som bruttomängden producerad el före avskiljningen.

 15. Bioenergiprojekt • Delkategorier för bioenergiprojekt: • Lignocellulosa till intermediära fasta, vätskeformiga eller slurryformiga bioenergibärare via pyrolys, med en kapacitet på 40 000 ton slutprodukt per år. • Lignocellulosa till intermediära fasta, vätskeformiga eller slurryformiga bioenergibärare via torrefiering, med en kapacitet på 40 000 ton slutprodukt per år. • Lignocellulosa till syntetisk naturgas eller syntesgas och/eller till energi via förgasning, med en kapacitet på 40 miljoner normalkubikmeter slutprodukt per år eller 100 GWh elektricitet per år. • Lignocellulosa till biobränsle eller biovätskor och/eller till energi via förgasning genom direkt uppvärmning, med en kapacitet på 15 miljoner normalkubikmeter slutprodukt per år (miljoner liter per år) eller 100 GWh elektricitet per år. Produktion av syntetisk naturgas ingår inte i denna delkategori. • Råvaror av lignocellulosa, t.ex. svartlut och/eller produkter från pyrolys eller torrefiering, via entrained flow-förgasning till alla former av biobränslen med en kapacitet på 40 miljoner liter slutprodukt per år. • Lignocellulosa till el med 48 % effektivitet baserat på lägre värmevärde (50 % fuktighet) med en kapacitet på 40 Mwe eller högre. • Lignocellulosa till etanol och högre alkoholer via kemiska och biologiska processer, med en kapacitet på 40 miljoner liter slutprodukt per år. • Lignocellulosa och/eller hushållsavfall till biogas, biobränsle eller biovätskor via kemiska och biologiska processer, med en kapacitet på 6 miljoner normalkubikmeter metan per år eller 10 miljoner liter slutprodukt per år. • Alger och/eller mikroorganismer till biobränslen eller biovätskor via biologiska och/eller kemiska processer, med en kapacitet på 40 miljoner liter slutprodukt per år.

 16. Solenergi • Paraboliska rännor eller Fresnellinssystem med användning av flytande salter eller annan miljövänlig värmeöverföringsvätska, nominell kapacitet 30 MW. • – Paraboliska rännor eller Fresnellinssystem baserat på direkt ånggenerering, nominell kapacitet 30 MW. Direktångans soltemperatur ska vara över 500 °C. • – Tornsystem och cykel med överhettad ånga (flertornssystem eller kombination av linjära infångare och torn), nominell kapacitet 50 MW. • – Tornsystem som använder tryckluft med temperatur över 750 °C och soldrivna gasturbiner i hybridsystem, nominell kapacitet 30 MW. • – Storskaliga dish Stirling-kraftverk med sol till el-effektivitet över 20 % och nominell kapacitet på minst 25 MW. • Observera: Torrkylning, hybridsystem och (avancerade) värmelagringslösningar kan inkluderas i demonstrationsanläggningarna. • – Solenergi – delkategorier för projekt: • – Storskaliga koncentratorförsedda solcellskraftverk, nominell kapacitet 20 MW. • – Storskaliga kraftverk med tandem-tunnfilmssolceller av kisel, nominell kapacitet 40 MW. • – Storskaliga kraftverk med solceller av CIGS-typ (koppar-indium-gallium-selenid), nominell kapacitet 40 MW.

 17. Geotermisk energi • Geotermisk energi – delkategorier för projekt: • – Enhanced Geothermal Systems (EGS) i stressfält med tension, nominell kapacitet 5 MWe. • – Enhanced Geothermal Systems (EGS) stressfält med kompression, nominell kapacitet 5 MWe. • – Enhanced Geothermal Systems (EGS) i områden med djup kompakt sediment- och granitberggrund och andra kristallina strukturer, nominell kapacitet 5 MWe. • – Enhanced Geothermal Systems (EGS) i djup kalksten, nominell kapacitet 5 MWe.

 18. Vindkraft • Offshorevind (minsta turbinstorlek 6 MW), nominell kapacitet 40 MW. • – Offshorevind (minsta turbinstorlek 8 MW), nominell kapacitet 40 MW. • – Offshorevind (minsta turbinstorlek 10 MW), nominell kapacitet 40 MW. • – Flytande offshore-vindsystem, nominell kapacitet 25 MW. • – Onshore-vindturbiner optimerade för komplex terräng (t.ex. skogsterräng, bergiga områden), nominell kapacitet 25 MW. • – Onshore-vindturbiner optimerade för kalla klimat (kompatibla med temperaturer under −30 °C och svåra isförhållanden), nominell kapacitet 25 MW.

 19. Havskraft • Havskraft – delkategorier för projekt: • – Vågenergianläggningar, nominell kapacitet 5 MW. • – Havs-/tidvattenströmmar, nominell kapacitet 5 MW. • – Omvandling av termisk havsenergi (OTEC), nominell kapacitet 10 MW.

 20. Vattenkraft • Kraftgenerering i system med supraledare (högtemperatur): 20 MW.

 21. Smarta nät • Förvaltning och optimering av förnybar energi och optimering för små- och medelskaliga decentraliserade kraftverk i landsbygdsmiljö, med betoning på solenergi: 20 MW för lågspänningsnät och 50 MW för medelspänningsnät. • Förvaltning och optimering av förnybar energi och optimering för små- och medelskaliga decentraliserade kraftverk i landsbygdsmiljö, med betoning på vindkraft: 20 MW för lågspänningsnät och 50 MW för medelspänningsnät. • Förvaltning och optimering av förnybar energi för små- och medelskaliga decentraliserade kraftverk i landsbygdsmiljö: 20 MW för lågspänningsnät och 50 MW för medelspänningsnät.