Download
banta ner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Banta ner PowerPoint Presentation

Banta ner

235 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Banta ner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Banta ner • Banta med

 2. Bas & dimension

 3. Rätt antal oberoende är en bas

 4. Fyll ut

 5. Ortogonalprojektion på underrum • Kräver ON-bas! • Kan ordnas med Gram-Schmidt

 6. Projektion med minsta-kvadratmetoden

 7. Avbildningsmatris

 8. Egenvärden och egenvektorer

 9. Diagonalisering

 10. Ortogonal diagonalisering

 11. Tillämpningar • Kvadratiska former

 12. Kvadratiska former