Download
upravlja ko ra unovodstvo rekapitulacija predavanje 11 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upravljačko računovodstvo Rekapitulacija Predavanje 11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upravljačko računovodstvo Rekapitulacija Predavanje 11

Upravljačko računovodstvo Rekapitulacija Predavanje 11

527 Views Download Presentation
Download Presentation

Upravljačko računovodstvo Rekapitulacija Predavanje 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Upravljačko računovodstvoRekapitulacija Predavanje 11 • Prof. dr Jovica Lazić • Biljana Lazić, asistent

 2. Upravljačko računovodstvo • Literatura • Prof. dr JovicaLazić: Upravljačko računovodstvo, • Univerzitet Novi Sad – Visoka poslovna škola SS (elektronska forma) • Horngren Charles: Cost Accounting, Prentice Hall, New Jersey • Horváth Péter: Controlling, Franz Vahlen Verlag, München

 3. Struktura formiranja ocene • Predispitne obaveze ukupno 45 poena • Prisustvo na predavanjima 5 poena • Kolokvijum-i 30 poena • Ostale aktivnosti 10 poena • Zavrsni ispit55 poena • Sve ukupno 100 poena

 4. Sadržaj predmeta YOUR SUBTOPICS GO HERE

 5. Svrha postojanja Upravljačkog računovodstva Pomoć rukovodstvu (preduzeća) da ostvari ciljeve koji su pred preduzeće postavljeni Kako rukovodstvo ostvaruje ciljeve? Kroz proces donošenja odluka Kako se donose odluke? Na bazi informacija Koja je uloga Upravljačkog računovodstva? prikupljanje, klasifikovanje i sumiranje podataka iz računovodstva Pripremanje, podnošenje i inerpretacija računovodstvenih izveštaja rukovodstvu preduzeća

 6. Računovodstveni informacioni sistem Tipovi informacionih sistema: - Proizvodni - Marketinški - Računovodstveni - Kadrovski

 7. Računovodstveni informacioni sistem Definicija: RIS je skup ljudi i opreme koji po određenoj organizaciji i metodama obavljaju prikupljanje podataka o nastalim ekonomskim promenama na imovini, vrše proveru njihove valjanosti, klasifikuju ih i obrađuju uz sastavljanje izveštaja, analiza i inerpretacija i prenose ih licima koja moraju doneti odluku ili dati ocenu • RIS pruža informacije: • Redovno interno izveštavanje • Neredovno interno izveštavanje • Eksterno izveštavanje

 8. DefinisanjeUpravljačkog računovodstva Struktura RIS-a (sa aspekta vrste posla): Finansisko knjigovodstvo Obračun troškova (i učinaka) Računovodstvena kontrola i nadzor Računovodstveno planiranje i analiza Struktura RIS-a (sa aspekta korisnika informacija): - Finansijsko računovodstvo - Upravljačko računovodstvo

 9. DefinisanjeUpravljačkog računovodstva Definisanje Upravljačkog računovodstva – Podsistem RIS-a Management Accounting – Controlling Struktura Upravljačkog računovodstva: - Obračun trokova i učinaka - Cost-Benefit analiza - Računovodstveno planiranje - Računovodstvena kontrola - Finansijski obračun (kratk. srednj. i dug. likvidnost sa aspekta rentabiliteta i rizika - Obračun investicija (projekata) Horváth Péter: Controlling, Franz Vahlen Verlag, München, 2008, S. 378-379

 10. PoložajUpravljačkog računovodstva Razlike između Upravljačkog i Finansijskog računovodstva Korisnici Vreme izveštavanja Regulativa Kontni okvir Predmet posmatranja

 11. EtapeUpravljačkog računovodstva Prva etapa: Faktori procesa rada i kontrola Druga etapa(1968): Priprema informacija za planiranje i kontrolu Treća etapa (1985): Poslovna analiza i rukovođenje troškovima Četvrta etapa (1995): Value Chain, Wertkette

 12. Upravljačko Računovodstvo www.dim.singidunum.ac.rs www.fim.singidunum.ac.rs

 13. Sadržaj Obračun troškova i učinaka 1 Računovodsto troškova 2 Ustrojstvo obračuna troškova i učinaka 3 Organizaciona struktura 4 www.fim.singidunum.ac.rs

 14. Suština i predmet Obračuna troškova Obračun troškova i učinaka predstavlja računsku osnovu Upravljačkog računovodstva Najčešći naziv: Računovodstvo troškova, obračun troškova i učinaka, pogonsko knjigovodstvo, interni obračun, obračun proizvodnje, pogonski obračun Sa stanovišta predmeta pojmovi Računovodstvo troškova, obračun troškova i pogonsko knjigovodstvo nisu sinonimi već su različiti delovi računovodstvenog informacionog sistena www.fim.singidunum.ac.rs

 15. Računovodstvo troškova • Mellerovich: “ Računovodstvo troškova je obuhvatanje i obračunavanje pogonskih troškova i učinaka. Njegovo područje otpočinje onde gde otpočinje proizvodni proces, ulaganje dobara u proizvodnju, a završava se tamo gde su učinci pripremljeni za prodaju” Ono obuhvata: • Obračun proizvodnje: • Obračun troškova po vrstama • Obračun troškova po mestima • Obračun troškova po nosiocima • Kalkulaciju • Kratkoročni obračun uspeha • Obračun planskih troškova • Pogonsko upoređivanje • Statistiku troškova • Analiza troškova www.fim.singidunum.ac.rs

 16. Obračun troškova i učinaka • uži pojam od pojma Računovodstva troškova Pogonsko knjigovodstvo zadatak: sve podatke o nastalim troškovima poslovanja prikupi, te da ih proknjiži i na kraju obradi Sadržina pogonskog knjigovodstva odgovor na pitanja: Šta se troši – finansijsko knjigovodstvo klasa 5 Gde i U vezi sa čim se troši Obračun troškova i učinaka Obuhvata: pogonsko knjigovodstvo i kalkulaciju cene koštanja www.fim.singidunum.ac.rs

 17. Obračun troškova i učinaka • Pojmovi: • UČINCI: rezultat određene aktivnosti • TROŠKOVI: novčani izraz trošenja dobara i usluga u vezi sa stvaranjem učinaka • KALKULACIJA CENE KOŠTANJA: utvrđivanje ili obračun troškova jednog proizvoda ili usluge www.fim.singidunum.ac.rs

 18. Obračun troškova i učinaka Ustrojstvo obarčuna troškova i učinaka predstavlja složen proces i zavisi od sledećih faktora: Organizaciona struktura preduzeća Faktori procesa rada Zadatak i smisao obračuna troškova Zakonski propisi Prilagodljivost sistema obračuna troškova Mora se voditi računa o EKONOMIČNOSTI Zbog čega?

 19. Organizacioni delovi preduzeća Sva proizvodna preduzeća imaju: Proizvodnu delatnost Neproizvodnu delatnost Ova podela uslovljava razvrstavanje troškova za potrebe kalkulacije na: Troškove proizvodnje u širem smislu Troškove opšteg upravljanja i prodaje Troškovi preduzeća kao celine www.fim.singidunum.ac.rs

 20. Proizvodna delatnost preduzeća U šta spadaju Troškovi istraživanja i razvoja? • Delatnost preduzeća se može podeliti na: • Osnovnu delatnost • Sporednu delatnost • Pomoćnu delatnost www.fim.singidunum.ac.rs

 21. Neproizvodna delatnost preduzeća • Uže celine su: • Nabavka - ? • Uprava - ? • Prodaja - ? www.fim.singidunum.ac.rs

 22. Šema proizvodnog preduzeća “Šumadijka d.o.o.” Proizvodni sektor: Osnovna i pomoćna delatnost Obračun troškova se ne vezuje za delatnosti već za mesta troškova (najuže organizacione delove preduzeća • Komercijalni sektor: 3 delatnosti: • Nabavka • Prodaja • Pomoćna delatnost (transport)

 23. Možemo reći da podela preduzeća na delatnosti predstavlja početni korak u podeli preduzeća na mesta troškova Za shvatanje pojma mesta troškova neophodno je prvo objasniti pojmove učinaka i nosioce troškova

 24. Učinci i nosioci troškova Učinci predstavljaju rezultat rada preduzeća, to jest pojednih njegovih delatnosti to jest pojedinih organizacionih delova. REZULTAT RADA PREDUZEĆA UČINAK TROŠAK TROŠAK TREBA VEZATI ZA NEŠTO ? UČINCI SU U STVARI NOSIOCI TROŠKOVA

 25. Učinci i nosioci troškova • Treba razlikovati dve vrste učinaka: • Učinci pojedinih organizacionih delova preduzeća • Učinci preduzeća Prvi učinci (A) predstavljaju PRIVREMENE NOSIOCE TROŠKOVA Drugi učinci predstavljaju KONAČNE, KRAJNJE NOSIOCE TROŠKOVA

 26. Učinci – privremeni nosioci troškova Učinci organizacionih delova preduzeća su usluge koje oni pružaju proizvodima ili drugim organizacionim delovima preduzeća. Zbog toga se njihova vrednost, odnosno troškovi koje su oni “poneli” uključuje u vrednost proizvoda ili usluga i učinaka drugih organizacionih delova preduzeća. S obzirom da ovi učinci samo privremeno “nose” troškove nazivaju se privremeni nosioci troškova.

 27. Učinci – konačni nosioci troškova • Podela konačnih nosilaca: • Delatnosti u kojoj se izrađuju • Tipu proizvodnje u kojoj se javljaju • Tome na koliko se užih organizacionih delova jedne delatnosti proizvode • Delatnosti u kojoj se izrađuju • Nosioci troškova iz osnovne delatnosti • Nosioci troškova iz sporedne delatnosti • Nosioci troškova iz pomoćne delatnosti Konačni nosioci troškova su konačni učinci preduzeća namenjeni tržištu, tj učinci koji imaju karakter robne proizvodnje, kao i učinci u vidu faktora procesa rada prozvedenih u preduzeću i aktiviranih na odgovarajućim računima sredstava

 28. Troškovi konačnih nosilaca obuhvataju se na računima klase 9 grupa 5 • 950 - Nosioci troškova iz osnovne delatnosti • 951 – Nosioci troškova iz sporedne delatnosti • 952 – Nosioci troškova iz pomoćne delatnosti • 2. Prema tipu proizvodnje nosioci se mogu podeliti na: • Masa prozvoda kao nosioc troškova • Individualne porudžbine kao nosioci troškova

 29. MESTA TROŠKOVAKonačni nosioci troškova su konačni učinci preduzeća namenjenitržištu • PROBLEM U OBRAČUNU TROŠKOVA: sastoji se u štotačnijem vezivanju troškova za nosioce tj njihovomraporenivanju na nosioce PRINCIP UZROČNOSTI: SVAKI UZROČNIK TROŠKOVA TREBA DA BUDE ZADUŽEN ZA DATI TROŠAK SRAZMERNO TOME U KOJOJ MERI GA JE PROUZROKOVAO ILI IZAZVAO DIREKTNI TROŠKOVI – mogu se “direktno” vezati zanosioce troškova OPŠTI TROŠKOVI – ne mogu se direktno vezati za nosioce troškova

 30. OPŠTI TROŠKOVI • Raspodela Opštih troškova: najpogodnije poći od pitanja gdenastaju troškovi? • ODGOVOR: Na nivou celog preduzeća (jedinstven ključ) • PROBLEM: U većini preduzeća izranuje se veći broj različitihproizvoda pri čemu svaki od proizvoda nejednako angažuje pojedineorganizacione delove preduzeća (ne može se primeniti jedinstenključ – zbog principa uzročnosti) • OPŠTI TROŠKOVI • LOGOREŠENJE: Troškove vezati za niže organizacione delovepreduzeća – DELATNOSTI • Problem: isto kao i preduzeće (ista delatnost više proizvodaproizvodi) • REŠENJE: U okviru delatnosti mogu se formirati uži oragnizacionidelovi za koje je moguće vezati troškove. Ovakvi delovi su unajdirektnijem kontaktu sa nosiocima troškova i nazivaju seMESTA TROŠKOVA

 31. Mesta troškova • Opšta definicija: Svako mesto u preduzeću gde nastajutroškovi • Problem: Neekonomičnost – pratiti svako mesto gdenastaju troškovi – besmislenost • RAČUNOVODSTVENO MESTO TROŠKOVA: UŽIORAGANIZACIONI DEO ODREĐENE DELATNOSTI UOKVIRU KOJE SE OBAVLJAJU HOMOGENI POSLOVI

 32. Mesta troškova • da bi se otvorilo mesto troškova mora se voditi računa osledećim kriterijumima: A. Poslovno – oraganizacione strukture preduzeća(poznavanje oraganizacije i tehnologije procesa – tehnička služba) B. Opšti kriterijumi izbora mesta troškova 1. Homogenost poslova i učinaka 2. Teritorijalni kriterijum 3. Kriterijum ekonomičnosti 4. Kriterijum preglednosti 5. Kriterijum odgovornosti

 33. 1. Homogenost poslova i učinaka • Homogenost poslova DA, homogenost proizvoda NE • Primer: • Homogenost učinaka – Kriterijumi a. Ako se mogu izraziti istom jedinicom mere b. Ako postoji približna jednakost visine troškova po jedinci učinka c. Ako postoji približna jednakost strukture troškova po jedinici učinaka • Posledica-dopuna definicije: RAČUNOVODSTVENO MESTOTROŠKOVA: UŽI ORAGANIZACIONI DEO ODREĐENEDELATNOSTI U OKVIRU KOJE SE OBAVLJAJU HOMOGENIPOSLOVI I NASTAJU HOMOGENI UČINCI

 34. 2. Teritorijani kriterijum • U okviru jednog mesta(hale) više mesta troškova, ali i jedno mesto troškova može biti na više različitih lokacija(mesta, hala) u okviru jednog preduzeća • Problem prostora : delovi preduzeća se nalaze odvojenojedni od drugih. • Udaljeni pogoni, obavljaju se homogeni poslovi, nastajuhomogeni učinci da li formirati jedno mesto troškova? • PRAVILO: Mesto troškova teritorijalno ne može prećiveličinu centra rentabilnosti • Centar RENTABILNOSTI: uži deo preduzeća za kogaima svrhe utvrnivanja rezultata.

 35. Izbor jedinice mere učinakamesta troškova • Homogeni učinci mogu se izraziti istom jedinicom: • Kriterijumi za odabir jedinice mere: • Mora biti lako i tačno utvrdiva • Mora da obezbedi jasnu predstavu o količini izvršenih učinaka • Količina učinaka u jednici mere treba da bude ili je poželjnoproporcijalna opštim varijabilnim troškovima datog mestatroškova • Mora da bude što nezavisnija od promene u strukturiindividualnih porudžbina, od promene u veličini serija • PODELA MESTA TROŠKOVA PREMA DELATNOSTIMA 92 – Računi mesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih delatnosti 93 – Računi glavnih proizvoda mesta troškova 94 – Računi mesta troškova uprave, prodaje i sl aktivnosti

 36. Faktori procesa rada • Neophodan uslov za otpočinjanje rada preduzeća • Faktori proca rada: postrojenja, uređaji, različite vrstematerijala, usluga, radna snaga i dr. • Podela: • Pojavni oblik (materijalni, nematerijalni) • Gde su nabavljeni • Kada se nabavljaju

 37. Utrošci i troškovi • Utrošci predstavljaju količinski izraz trošenja FPR • Troškovi predstavljaju vrednosni izraz trošenja FPR • Novčani izraz trošenja FPR u vezi sa stvaranjemodrenenih učinaka predstavljaju troškove poslovanjapreduzeća • CENOVNU (vrednosni osnov) • TROŠKOVI dve komponente • KOLIČINSKU

 38. Cena koštanja • Opšta definicija: Zbir (suma) troškova koji su nastali uvezi sa stvaranjem odgovarajućeg učinka • Preciznija: Cena koštanja proizvoda je iznos troškovakoje je trebalo učiniti, odnosno ukupna vrednost koja jeutrošena da bi se taj proizvod doveo u oblik, stanje i prilike u kojima se nalazi u posmatranom trenutku • Razlika • Troškovi i izdaci

 39. Podela troškova A. Ukupni prosečni i marginalni B. Primarni i sekundarni C. Stvarni, planski i standardni D. Pojedinačni i opšti E. Fiksni i varijabilni F. Troškovi po funkcionalnim područjima G. Troškovi proizvoda i perioda

 40. Izazivači troškova upreduzeću A. Organizaciono pogonska spremnost kao izazivač opštefiksnih troškova B. Proizvodni učinci kao izazivači opštih varijabilnihtroškova C. Nosioci troškova kao izazivači pojedinačnih varijabilnihtroškova

 41. Zadatak i smisao obračuna troškova • Pružanje informacija = Cilj Obračuna troškova i učinaka Ko postavlja ciljeve i odrenuje zadatke? Rukovodstvo preduzeća ZADATAK OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA su delatnosti i aktivnosti koje se vrše da bi se ispunili postavljeni ciljevi Odrenivanje kvaliteta, kvantiteta, rokova i mesta na kojima se podaciprikazuju predstavlja zahteve koji se postavljaju obračunu troškova i učinaka

 42. Zadatak i smisao obračunatroškova • Podaci obračuna troškova i učinaka služe za: A. BILANSIRANJE B. PLANIRANJA I KONTROLE POSLOVANJA C. VOĐENJE POSLOVNE POLITIKE PREDUZEĆA

 43. Bilansiranje • Podaci potrebni za bilansiranje koriste se prilikomsastavljanja bilansa stanja i bilansa uspeha • U razgraničenju vrednosti izmenu BS i BU finansijskoknjigovodstvo se oslanja na: 1. Zakonsku i profesionalnuračunovodstvenu regulativu 2. bilansnu politiku preduzeća • Zbog čega Obračun troškova i učinaka? • Samo obračun troškova i učinaka može da odgovori na pitanja: • GDE I U VEZI SA ČIM nastaju troškovi

 44. Bilansiranje - nastavak • Osnovni zahtev koji se stavlja pred obračun troškova i učinaka je obezbenenje podataka o troškovima zapotrebe bilansiranja zaliha nedovršene proizvodnje,poluproizvoda sopstvene izrade i gotovih proizvoda ubilansu stanja i rashoda u bilansu uspeha • Obračun troškova (bilansiranje) se dalje prema pružanjupodataka može rasčlaniti na: 1. Zvanično bilansiranje rezultata preduzeća 2. Kratkoročni obračun rezultata preduzeća 3. Kratkoročni obračun užeg organizacionog dela

 45. Bilansiranje - nastavak • Za bilansiranje su potrebni podaci o: 1. Količini zaliha NP, PP i GP 2. Bilansirana cena po jedinici NP,PP i GP 3. Količina realizovanih proizvoda i usluga 4. Komercijalna cena koštanja realizovanih proizvoda i usluga • Računovodstvena regulativa po kojoj se računabilansna cena zaliha: 1. MRS 2 – industrijski proizvodi i proizvodnja industrijskih proizvoda • Zalihe vrednuje po ceni koštanja ili NPV ako je niža 2. MRS 11 – proizvodi i proizvodnja iz oblasti granevinarstva,brodogradnje i mašinogradnje. Na datum bilansa zalihe vrednujupo ceni koštanja 3. MRS 41 – Poljoprivredni proizvodi. Zalihe se vrednuju po fervrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje

 46. Bilansiranje - nastavak • Troškovi koji čine cenu koštanja u skladu sa MRS 2 1. Troškovi materijala za izradu 2. Troškovi konverzije (prerade) a) Troškovi direktnih zarada b) Opšti fiksni troškovi (Troš. Amortizacije, održanja i osiguranja) c) Opšti varijabilni troškovi (troškovi pogonske energije) • TROŠKOVI KOJI SE NE UKULJUČUJU U VREDNOST ZALIHA • Neuobičajan iznos otpadnog materijala za izradu, troškovinepotrebnog rada, • Troškova skladištenja (gotovi proizvodi) • Administrativni opšti troškovi koji direktno ne doprinose dovonenjuzaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje • Troškovi prodaje.Zbog čega?

 47. Bilansiranje - nastavak • Cena koštanja MRS 11 Ugovor o izgradnji 1. Troškovi koji se direktno odnose na odreneni ugovor oizgradnji 2. Troškovi koji se odnose na dva ili više ugovora o izgradnji 3. Druge troškove sa kojima se može posebno teretiti naručilac

 48. Kontrola poslovanja • Dva aspekta: • Finansijski aspekt planiranja i kontrole i (BS, solventnost) • Poslovni aspekt planiranja i kontrole (prihodi, troškovi rezultat –BU) • Treba da pruži podatke u vezi sa: • Kontrolom razvoja pojedinih vrsta troškova • Kontrolom ekonomičnosti pojedinih područja (uporenenjestvarnih i plansih troškova po mestima) • Kontrolom ekonomičnosti proizvodnih procesa i poslovanja krozuporenenje troškova sa proizvodnim učincima • Raščlanjivanje troškova po kontrolnim jedinicama

 49. Vođenje poslovne politike- politike cena • Cilj preduzeća • Politika cena faktori: 1. Tražnja 2. Ponuda 3. Mere ekonomske politike zemlje 4. Troškovi • Racionalna politika cena uvažava troškove • Obračun troškova treba da obezbedi podatke za potrebepredlaganja, formiranja i kontrole prodajnih cena • Istorijski troškovi - mana bolje rešenje – planirani troškovi(predkalkulacija)

 50. Vođenje poslovne politike- poslovno odlučivanje • Korist i troškovi • Relevantnost troškova za poslovno odlučivanje: - moraju se odnositi na budućnost - različiti izmenu alternativa - raščlanjeni na fiksne i varijabilne