Download
dialogm te med hf fak ntnu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dialogmøte med HF- fak NTNU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dialogmøte med HF- fak NTNU

Dialogmøte med HF- fak NTNU

103 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Dialogmøte med HF- fak NTNU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dialogmøte med HF-fak NTNU Trondheim 31. mai 2012 – Jon Holm

 2. Forskningsrådets hovedroller • Rådgiver om strategi • Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses? • Finansiere der vi skaper merverdi • Fremme kvalitet og internasjonalisering • Bygge kompetanse • Mobilisere næringsliv • Bygge allianser

 3. Forskningsrådet som åpen arena Hovedstyre Styrenivå Divisjonsstyre Divisjonsstyre Divisjonsstyre Fordelingsnivå Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Programstyrer Møteplass

 4. Norges forskningsråd Divisjon for vitenskap Divisjon for energi, ressurser og miljø Adm.dir. Divisjon for samfunn og helse Stab Divisjon for innovasjon Divisjon for administrasjon

 5. Divisjon for vitenskap Instituttpolitikk og analyse Medisin, naturvitenskap og teknologi Divisjonsdirektør Humaniora og samfunnsvitenskap Stab Forskningsinfrastruktur

 6. Forskningsrådet spiller en nøkkelrolle i det norske forsknings- og innovasjonssystemet Dialog og politikk-utvikling Forskningsrådets strategi Forskningsmeldingen

 7. Forskningsmeldingens målbilde Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse Næringsrelevant forskning på strategiske områder Bedre helse og helsetjenester Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet Et velfungerende forskningssystem Høy kvalitet i forskningen Internasjonalisering av forskningen Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser

 8. Hovedsaklig KD Forskningsrådet Div. departementer m.m. Rådet kanaliserer nær 25 % av de offentlige midlene til norsk forskning UoH Offentligekilder Institutter Nærings-livet

 9. Forskningsrådet har utviklet helhetlige virkemidler SFI SFF FME 300 mill.kr. Fremragende-sentre Fritt-ståendeprosjekter Brukerstyrtinnovasjons-arena 800 mill.kr. Fri forskning/uten tema Store programmer 900 mill.kr. Nasjonale satsinger Handlings-rettedeprogrammer Innovasjons-programmer Grunn-forsknings-programmer Tematiskeprogrammer 1600 mill.kr. SkatteFunn Basisfinansiering 1500 mill.kr. Avansert utstyr Skattereduksjon~2000? mill.kr. Strategisk institusjonsstøtte

 10. Nå litt statistikk… Hvordan ser HF sin portefølje ut i Forskningsrådet?

 11. NFRs bevilgning til HF, 2007-2011, fordelt på virkemidler, mill kr

 12. Aktuelle forskningsprogrammeri Divisjon for vitenskap • FRIPRO (+ 60 mill i 2011 + «fellesløft» i 2012) • Forskningsinfrastruktur • Fagevaluering og oppfølging (ISP) • SFF • Grunnforskningsprogrammer • Kulturell verdsetting (KULVER) • Kjønnsforskning • Samisk • Europa i endring – fase 2 fra 2013 • SAMKUL – 144 søknader mottatt 19. april 2012 • Programmer i andre divisjoner: VAM, MILJO2015, RENERGI, PRAKUT, DEMOSREG, VRI etc

 13. Evaluering av FRIPRO • Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er et godt virkemiddel for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet • Positiv effekt for: • Rekruttering • Karriereutvikling • Internasjonalt samarbeid • Kjønnsbalanse

 14. Men noen forbedringspunkter… • Søkerne ønsker mer åpenhet og bedre kommunikasjon knyttet til FRIPROsbeslutningsprosesser • Evalueringen stiller spørsmål om de mest originale og nyskapende prosjektene når opp i FRIPRO

 15. Målkonflikt? • Spenning mellom FRIPROs rolle som det ene virkemiddelet for uavhengig grunnleggende forskning åpent for alle fagområder, og dets rolle som et spisset virkemiddel for et lite antall svært gode prosjekter • Hva er det viktigste formålet med FRIPRO?

 16. FRIHUM 2013 – nye rammer og føringer • Maks 9 mill kr pr prosjekt • Restriktiv holdning til "frikjøp" • Kun ett pågående prosjekt pr prosjektleder • Prosjektet skal ha oppstart i løpet av 2013 • Søknad skal skrives på engelsk

 17. Aktuelle forskningsprogrammeri Divisjon for vitenskap • FRIPRO (+ 60 mill i 2011 + «fellesløft» i 2012) • Forskningsinfrastruktur • Fagevaluering og oppfølging (ISP) • SFF • Grunnforskningsprogrammer • Kulturell verdsetting (KULVER) • Kjønnsforskning • Samisk • Europa i endring – fase 2 fra 2013 • SAMKUL – 144 søknader mottatt 19. april 2012 • Programmer i andre divisjoner: VAM, MILJO2015, RENERGI, PRAKUT, DEMOSREG, VRI etc

 18. UavhengigavannenstøttefraForskningsrådet Hovedmålgruppenerforskere (inklph.d.) til: Canada, Frankrike, Japan, Kina, Tyskland, USAfra: som over, itilleggtilalle land Europa Ikkelønn– støttetil å dekkeutgifter 13 500 kr/mnd. Suksessrate 30 – 50 % Forenkletsøknad www.stipendbasen.no Om du ikke allerede har støtte fra Forskningsrådet – Individuelle stipend … Forskningsradet.no/is

 19. EUs 7 RP: Muligheter for samfunnsvitenskap og humaniora Informasjonsmøte om nye utlysninger i FP7 Tom-Espen Møller

 20. Det mer midler å hente til samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning i de øvrige programmene i 7 RP enn i SSH-programmet. http://www.net4society.eu/_media/Opportunities_for_SSH_Researchers.pdf EU-finansiert SSH-forskning Øvrige EU-programmer • Lifelong Learning (LLP) • Progress - employment and socialsolidarityprogramme • EUs kulturprogram • Consumer Programme • ERA-NET+: NORFACE/HERA

 21. Socio-economic Sciences and the Humanities: Målsettinger • Styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale samfunns-messige utfordringer • Forskning for politikkutvikling • Involvere brukere og interessenteri forskningen

 22. Fem tematiske aktiviteter (8.1 – 8.5): Vekst, sysselsetting, konkurranse i kunnskapssamfunnet Kombinerte perspektiver: økonomiske, sosiale og miljø i Europa Hovedtrender: Demografi, ungdom, kultur, flerkulturelle samfunn, kriminalitet, migrasjon Europa i verden: Regioner, samarbeid, fred – konflikt, menneskerettigheter Borgeren i EU: Demokrati, styring, mangfold, verdier, historie, identitet To horisontale aktiviteter (8.6 og 8.7): Nye sosioøkonomiske indikatorer: Knyttet til statistikk, policy, kunnskap, evaluering av forskningsprogrammer Foresight knyttet til tema om: ERA, forskningspolitikk, universitetene, nye forskningsområder, m.m. Én aktivitet med strategiske tiltak for SSH (8.8): Strategiske aktiviteter SSH: Tematisk inndeling

 23. Arbeidsprogram for SSH • Angir de årlige prioriteringeneunder programmet og beskriver utlysningstemaer (topics) • Activities og Areas vil være de samme gjennom hele programperioden • Det utlyses ikke nødvendigvis midler innen alle Areas hvert år • Arbeidsprogram 2013 blir publisert 10. juli 2012 med søknadsfrist 31. januar 2013. • Budsjett 2013: 104 mill. euro

 24. Viktige nyheter i 2013-utlysningen • Høyere budsjett • Færre og mindre store prosjekter • Betydelig flere små og mellomstore forsknings-prosjekter • To prosjekter blir finansiert for topics med flest gode prosjektsøknader • Fortsatt sterk vektlegging av innovasjon • Mange topics knyttet til sosiale og økonomiske utfordringer, velferds-tjenester og migrasjon • Interessante muligheter for humaniora: flerspråklighet, medier, kulturarv

 25. SSHTom-Espen Møller Tlf.: 22 03 72 23, e-post: temo@rcn.no Solbjørg Rauset (humaniora) Tlf.: 22 03 73 98, e-post: sol@rcn.no Motta nyhetsbrev på e-post om samfunnsvitenskap og humaniora i 7 RP: Send e-post til Tom-Espen Møller: temo@rcn.no Kontaktpersoner og informasjon

 26. PG Kultur : Årsrapport 2012 DM 8. mai 2012 – Tor Lunde Larsen / Jon Holm

 27. Kultur (KULT) • Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning som bidrar med kunnskap om de kulturelle forutsetningene for samfunnsutvikling i fortid, nåtid og fremtid. • Kultur forstås her som den horisonten vi tenker, kommuniserer og handler innenfor; menneskers språk, uttrykks­former, normer, verdier og adferd. • Merkingen gjelder også for prosjekter som omhandler forhold utenfor Norge/norske forhold.

 28. Kultur: Undermerkinger • Samfunnets verdigrunnlag (KULTVERD) • Kulturmangfold (KULTMANG) • Kulturelle og naturlige omgivelser (KULTOMG) • Språk, medier og kommunikasjon (KULTKOMM) • Vitenskap og samfunn (KULTVIT)

 29. Status • Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger er definert som et hovedsatsningsområde i Forskningsrådets strategi 2009 - 2012 • Det fins et uutnyttet potensiale innenfor humaniora og samfunnsvitenskap når det gjelder kunnskapsproduksjonen om samfunnsutfordringer: • demografiske endringer • teknologi- og medieutvikling • klimaendringer og miljøødeleggelse • globalisering og migrasjon • økonomiske kriser • økt sosial ulikhet • kulturelt mangfold

 30. De viktigste programmene 2011 • Grunnforskning • Kulturell verdsetting 27 mill • Program for samisk 13 mill • ELSA 3 mill • Handlingsrettede programmer • Miljø 2015 4 mill • Latin-Amerika 3 mill • Norglobal 3 mill • VAM 3 mill • Store programmer • Verdikt 36 mill • NORKLIMA 2 mill • FUGE 2 mill

 31. Utfordringer framover - områder • SAMKUL • Stor søkning – stort potensial – send mer penger! • Økt innsats i programmene • Skal innsatsmål i store program tallfestes? • Trenger vi mer i handlingsretta kulturforskning? • Innovasjon i offentlig sektor • Kulturelle forutsetninger for innovasjon • Forberede norske forskere for Horizon 2020 • Kultur- og samfunnsperspektiver er gjennomgående • Ansvarlig forskning og innovasjon • Samfunnsvitere og humanister kan bidra til en bedre forståelse av forholdet mellom forskning, kultur og politikk

 32. Utfordringer framover - tema • Velferd, by og land • Urbanisering • Regional utvikling rundt ressursbaserte næringer • Kultur, kulturarv og reiseliv • Utvikling av unike opplevelser er et av reiselivsnærings viktigste fokusområder • Grønn humaniora • Forholdet mellom natur og kultur • Bredt anlagt sikkerhetsforskning • Sikkerhet handler også om kultur… • Politisk kultur og språkbruk, samfunnsmessig tillit, medieutvikling, majoritets- og minoritetsrelasjoner