Download
opetussuunnitelmauudistus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opetussuunnitelmauudistus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opetussuunnitelmauudistus

Opetussuunnitelmauudistus

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Opetussuunnitelmauudistus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opetussuunnitelmauudistus ECTS-seminaari Vaasa 31.1.2006Kenneth Norrgård - VAMK/TIKO

 2. TIKO Eurooppa Suomi Opetussuunnitelmauudistus Opetus-suunnitelma-uudistus

 3. Uusi rakenne ja ydinanalyysi vaihe 1 Uusi OPS • Ydinanalyysi – mitä it- tradenomi tulisi osata? • KO:n rakenne, VAMK yhteiset periaatteet, esim. minimi 3 o • Moduulien uudelleenjärjestely • Ov  Op • OPSi nettiin Opetussunnitelman laadinta S2004 K2005 S2005 K2006 S2006

 4. rakentuu OPS määrittelee HOPS koostuu antaa koostuu on Toteutustavat Lähde: Omat ajatukset keväällä 2005 Miten saavuttaa ammattitaitoa? Ammattitaito / osaaminen Ammatillisetperustaidot Asiantuntijan ammatti-taidot Viestintä- ja kielitaidot Yrittäjyys ja liiketoiminnan osaaminen Opinto-kokonaisuus Opintojakso TA projekti Projektityö- itsenäinen työ ohjaus/raportointi Opinnäyte- itsenäinen työ ohjaus/raportointi Työharjoittelu- ammatillinen työ Teorian hankinta- kirjat, luennot, keskustelut… Käytännön harjoittelu - labrat, tehtävät

 5. 4 v 3 v 2 v 1 v TIKO – syksyllä 2005 Opinnäytetyö 15 op TA-proj Vapaasti valittavat 10 op Suuntaava valinnaiset opinnot 15 op TA-proj Suuntaava 2.moduuli 15 op (DI-SO-TI) TA-proj Liike-toiminnan osaaminen 26 op Harjoittelu 30 op TA-proj Suuntaava 1.moduuli 15 op (DI-SO-TI) Sovelluskehitys ja tietokannat 20 op Kielet ja viestintä 14 op TA-proj TA-proj Ohjelmatuotanto16 op Laitteisto-oppi 9 op Ohjaus opintoihin sekä ammatilliset perustaidot 25 op

 6. Uusi OPS ECTS-prosessivaihe 2 • Tavoitteet määritellään vaadittavana osaamisena • 1 op = 26,7 h • Osaamisprofiili – Kompetenssianalyysi – Ydinainesanalyysi - Kuormittavuusanalyysi Opetussunnitelman laadinta ECTS-prosessivaihe 1 • Ydinanalyysi – mitä it-tradenomi tulisi osata? KO:n rakenne, VAMK yhteiset periaatteet, esim. minimi 3 opModuulien uudelleenjärjestelyOv  OpOPSi nettiin S2004 K2005 S2005 K2006 S2006

 7. Tavoitteet 2006-2007 • Uudistettu OPS syksyllä 2007 • Osaamisprofiili – Kompetenssianalyysi – Ydinainesanalyysi – Kuormittavuusanalyysi • Osaamistiimeille vastuu opetus-/oppimis-prosessin suunnittelusta ja toteutuksesta • Projektioppimisen kehittäminen IT Paja-tyyppisen oppimisympäristössä • Opetuksen ja opetusmenetelmien edelleenkehittäminen • Ykkösvuonna - teemat • Kakkosvuonna – projektioppiminen (erikoistuminen) • Kolmosvuonna harjoittelu & projektioppiminen & opinnäytetyö • Nelosvuonna opinnäytetyö & toiminnallinen T&K

 8. Lähde: Matti Isokallio, Pekka Auvinen 1.12.2005 Oppimisprosessiperustainen opetuksen suunnittelu Opiskelijoiden lähtötilanne Aikaisempi tietämys, osaaminen ja asenteet suhteessa tavoitteena olevaan osaamiseen OPPI- MATERIAALI T&K • Tavoitteena oleva osaaminen • koulutus-ohjelmakoh-tainen erikois-osaaminen • yleiset työelämä-valmiudet • asiantunti-juuden kehit-tymistä tuke-vat valmiudet OPETUS- TILANTEET OPPIMIS- YMPÄRISTÖT OPPIMISPROSESSI yksilö/yhteisö ARVIOINTI OHJAUS OPPIMIS- TEHTÄVÄT PALAUTE Koli & Siljander 2002; Ruohotie 2002

 9. ICT:n sovellusalueet Yritystalous ja –hallinto, yritysviestintä Julkinen hallinto, sähköinen asiointi Viihde ja ajanviete, pelit, media Terveys ja hyvinvointi Opetus ja oppiminen Tietoliikenne Konetekniikka Biotekniikka Ympäristötekniikka ICT-osaaminen 2003 - yhteenveto TIKO osaaminen ICT-erikoisosaaminen -tietoturva -ohjelmistotuotanto -tiedonvarastointi -digitaalinen media -pelit -sähköinen asiointi -tietoverkot -eOppiminen -hvinvointiteknologia -x-teknologia Tuoteosaaminen -innovaatiojärjestelmän ymmärtäminen -T&K-osaaminen -laatuosaaminen -tuotekehitysmenetelmien osaaminen -tuotteistamisosaaminen -lokalisointiosaaminen -standardointiosaaminen -teknologian monitorointi- ja siirto-osaaminen Strategiaosaaminen -johtamiseen liittyvä osaaminen -strategisen suunnittelun hallinta -digitaalitalouden arvoketjujen hallinta -verkostoitumisosaaminen -laatuosaaminen -muutoksen hallintataidot -tiedon ja osaamisen johtamisen taidot -kyky hahmottaa kokonaisuuksia -kyky keskittyä olennaiseen -tulevaisuuden ennakointivalmiudet, visiointikyky (vähintään yksi erikoistumisalue) • ICT-perusosaaminen • -perusohjelmointitaito • ohjelmiston kehittämismallien, -menetelmien osaaminen • -käyttöliittymät -sähköinen dokumentti • - tietokannat, tietovarastointi -tietoverkot • -mobiilitekniikka - tietämystekniikka • -Internet-tekniikka - tietoturva • -sovellusintegraatio-osaaminen -komponentti- • osaaminen Liiketoimintaosaaminen Toimialaosaaminen -liiketoimintaprosessien kokonaishallinta -alakohtainen teknologiaosaaminen -markkinointi- ja jakelutieosaaminen -markkinoiden tuntemus -rahoitusosaaminen sopimuksiin liittyvä juridinen osaaminen -yrittäjyysosaaminen Asiakasosaaminen -asiakaspalvelutaidot -asiakkaiden tarpeiden määritystaidot -ohjelmiston käyttäjiin liittyvä psykologinen osaaminen -ohjelmistojen käyttöalueiden ymmärtäminen -yksinkertaistamisen osaaminen -asiakkaan tilaaman ratkaisun toteuttamistaidot -käyttäjäergonomian ymmärtäminen -palvelujen profilointitaidot • Yleisvalmiudet • kommunikointitaidot • -neuvottelutaito, raportointitaito, • esiintymistaidot, konsultointitaidot • -koulutus- ja neuvontataidot • visualisointitaito • -kielitaito • -kulttuuriosaaminen • -sosiaaliset taidot -luovuus -innovointi- taidot -rohkeus • -muutosvalmiudet • -sopeutumisvalmiudet • muutoskestävyys • -joustavuus -oppimisvalmiudet -tiimityötaidot -projektinjohtotaidot -suunnittelutaidot Lähde: Terttu Honkasaari 26.10.2003

 10. Digitaaliset palvelut • Graafisen tuotannon työkalut, • Sisällöntuotanto verkossa • Multimedian työkalut • Videokuvaus, editointi, animaatiot • Ohjelmatuotanto • Ohjelmointitaidot (Visual Studio .NET, VB… • Tietokannat (relaatio-TK, SQL-server, mySQL… • Web-tekniikat (HTML  dynaamisuus/interaktiivisuus… • Kehittämismallit (UML, RUP. OOS, komponentit, arkitehtuurit… • Projekti/Prosessit/Menetelmät (dokumentaatio, Visio, proj.hallinta… • Tietoturva Suuntaavat valinnaiset – IT Paja/projektioppiminen • Tietoliikenne • Käyttöjärjestelmät. Lähiverkot • Verkkojen tietoturva • Palvelintuotteet ja sovellukset • Yrityksen tietoverkkoratkaisut • Kielet ja viestintä • Äidinkielen hallinta • Toisen kotimaisen taidot • Professional English • Laitteisto-oppi • Laitteistot ja varusohjelmat (Windows, Linux) • Mikrotuki (hardware & software) • Tietoliikenne (perustekniikat) • Tietoturva Suuntaavat valinnaiset – IT Paja/projektioppiminen • Tietohallinto • Verkkopalvelun suunnittelu • Tietokannan hallinta • Web-sovellukset • www-ohjelmointi • Verkkopalvelun toteutus • Testaus ja ylläpito • Yritystoiminta ja tietojärjestelmät • Projektin johtaminen ja hallinta • Yrityksen taloushallinto ja logistiikka • Laatujohtaminen • IT oikeus • Yrityksen tietoturva • Yleiset perusopinnot • Opinnot/työmenetelmät • Ammatillinen kasvu • Yrittäjyys, ammattietiikka • IT ja medialukutaito • Matematiikka Suuntaavat valinnaiset – IT Paja/projektioppiminen Harjoittelu Opinnäyte VAMK TIKO Osaaminen Tradenomin oppimispolku Työllistyminen 3,5 vuotta = 210 op Vapaasti valittavat – opisklijan oma valinta, jos haluaa  IT Paja/projektioppiminen Page 10Updated: 27.11.2014

 11. Osaamistavoitteiden määrittely – esim.

 12. Osaamistavoitteiden määrittely – esim.

 13. Matriisimalli 1. vuosi (työn alla)

 14. Matriisimalli 2. vuosi (työn alla)

 15. Lähde: Jarmo Mäkelä, PKAMK 11.10.2005 Ydinainesanalyysi opintojaksoittain (malli)

 16. Lähde: Jarmo Mäkelä, PKAMK 11.10.2005 Kuormittavuusanalyysi (malli)

 17. Prosessit Opetuksen suunnittelu Oppimateriaalin valmistelu Osaamisyhteistyö Opetuksen toteutus Oppimistehtävät ProjektitOpen IT Lab: KPA, KN, AMA, JLA, BHA, MTA Opetusmenetelmät ViestintätaidotRLE, PIAL, PAU Ohjaus Arviointi ja palaute T&K Tietohallinto & tieto-järjestelmäosaamnenSHE, RTU, BHA, KNO, EWA,TSHI, NA (virk.vap), KSN LiiketoimintaosaaminenMYL, TIH, KS Osaamisyhteistyö Digitaaliset palvelut & MediaANB, MTA, LH, PSA, LPA Tietoliikenne & LaitteistotAMA, CKA, JK, JLA,JSJ (virk.vap), RV Osaamisyhteistyö Osaamisyhteistyö Osaamisyhteistyö Tiimiytyminen TIKO

 18. Toiminnan suunnittelu Toimintasuunnitelma Taloussuunn & seuranta Budjetti & talouden raamit Työn organisointi & ohjaus Työnjako & työjärjestys Toimintaympäristön kehittäminen Tilat & laitteet & oppimisympäristö Toiminnan seuranta BSC ICT-osaaminen- Tietojärjestelmä-suunnittelu ja toteutus- Asiakasosaaminen**- Liiketoiminta-osaaminen- Viestintätaidot**- Tietoliikenne-osaaminen - Digitaaliset palvelut-osaaminen- Projektihallinta Opetuksen suunnittelu Oppimateriaalin valmistelu Opetuksen toteutus Osaamistiimien vastuualueet Oppimistehtävät Opetusmenetelmät Ohjaus Arviointi ja palaute T&K Markkinointi Opiskelijahallinta Taloushallinto ja henklöstöhallinto T&K Tukiprosessit Prosessit Oppimisprosessi Tukiprosessit

 19. Luovuus Yhteistyö Koulutus Kalenteriaika. Oppimateriaali Oppimisteht. Opettaja Yht. resurs. eOpetus Osaamis-tiimit Opetus-menetelmät Opetuksenjärjestely ”Perinne” Teoria jakäytäntö Tukipalvelut Rakenne Oppimis-ympäristöt Moduulijako,opintojaksonlaajuus LearningLabs HOPS Laitteet Jaksotus Tilat Kuormitta-vuus Projekti-oppiminen(TA-proj) Oppija T&K jaoppimis-prosessi Opiskelu-motivaatio työelämä toiminta-alue Ohjaus Paja? Ohjaus. Onnistuminen Rahoitus Yhteistyö Menetelmät Yhteistyö HOPS Haasteet Opetus-suunnitelma-uudistus

 20. Opetussuunnitelmauudistus on haastava... ”det gäller att skynda långsam””...ettei käy köpelösti”