Download
oppilas ja opiskelijahuoltolaki ja oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus

263 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja oppilashuollon opetussuunnitelmauudistus Sivistyslautakunta 11.6.2014Eija Kinnunen johtava psykologi Lahden kaupunki, sivistystoimiala, koulukuraattori- ja psykologipalvelut

 2. Valmisteluprosessi • Oppilas - ja opiskelijahuoltolaki annettiin 30.12.2013 • Koulutus oppilashuollon toimijoille 24.1.2014 • Opetushallituksesta opetussuunnitelman perusteiden muutos 12.3.2014 • Työryhmän laatima luonnos kommenttikierrokselle kouluille ja yhteistyötahoille 12.5.-26.5. 2014, kommentit myös OPH:sta • Työryhmän valmistelutyö 26.5.-2.6.2014 • Sivistyslautakunta 11.6.2014 • Alueelliset koulutustilaisuudet elo-syyskuussa • Huoltajille tiedoksi elokuussa ja koulun / esiopetusyksiköiden suunnitelmatyön edetessä

 3. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1.8.2014 Tavoitteena lisätä: • suunnitelmallisuutta • yhteisöllistä oppilashuoltotyötä • ennaltaehkäisyä • palveluita toisella asteella ja koota hajanainen lainsäädäntö yhdeksi laiksi

 4. Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellyttämää toimintaa kouluyhteisössä. • Oppilashuoltoon sisältyy • opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto, • psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä • koulu- ja neuvolaterveydenhuollon palvelut. • Oppilashuoltoa toteutetaan sivistystoimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan monialaisena ja suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden jaheidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

 5. Käsitteitä Esi- ja perusopetuksessa käytetään lain käsitteitä seuraavasti: • Opiskeluhuolto: oppilashuolto • Opiskelija: perusopetuksessa oppilas, esiopetuksessa lapsi • Oppilaitos: perusopetuksessa koulu, esiopetuksessa esiopetusyksikkö tai esiopetus

 6. Yhteisöllinen oppilashuolto Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko koulu-/esiopetusyhteisössä edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä kouluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. • Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki oppilashuollon toimijat. • Kaikkien koulussa /esiopetusyksikössä oppilaiden / lasten kanssa työskentelevien sekä oppilashuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on tehtävissään edistettävä oppilaiden / lasten ja koulu-/esiopetusyhteisön hyvinvointia sekä kodin ja koulun / esiopetuksen välistä yhteistyötä. • Koulun / esiopetuksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista.

 7. Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia: • kouluterveydenhuollon palveluja • psykologi- ja kuraattoripalveluja • monialaista yksilökohtaista oppilashuoltoa, jota toteutetaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa keskustelu on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä. Mahdollisuus on järjestettävä myös oppilaan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, jollei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.

 8. Oppilashuollon palvelut Lahdessa • Seitsemän koulukuraattoria, • kaksi päivähoidon psykologia, • seitsemän koulupsykologia ja johtava psykologi, • lisäksi koulutuksellisen tasa-arvon hankkeen rahoituksella määräaikaisia työntekijöitä (6 määräaikaista syksystä 2014) Oppilasmäärä 900-1200 oppilasta / työntekijä syksyllä 2014 Kouluterveydenhuolto: Suositusten mukaisesti n. 600 oppilasta/työntekijä

 9. Oppilashuoltoryhmät

 10. Oppilashuollon opetussuunnitelma • Kuntatason linjaukset kirjattu opetussuunnitelmaan, joka toimii suoraan pohjana koulun oppilashuoltosuunnitelmalle (esim. poissaoloihin, päihteiden käyttöön puuttuminen, sairaalaopetusyhteistyö, tapaturmat) • Rehtori / päiväkodinjohtaja johtaa oppilashuoltotyötä • Koulu / esiopetusyksikkö tekee oman oppilashuoltosuunnitelmansa opetussuunnitelman ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta

 11. Oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus • Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. • Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. • Suunnitelmat ovat: • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus, • paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta sekä • Koulu- / esiopetusyksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

 12. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö • Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut • Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat • Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen • Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajien kanssa • Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta)

 13. Mikä muuttuu käytännössä? • Lasten / oppilaiden ja huoltajien osallisuus • Määräajat kuraattori- ja psykologityössä • Esiopetuksen / koulun oppilashuoltoryhmässä ei enää käsitellä yksittäisen oppilaan asioita, vaan yhteisöllistä oppilashuoltotyötä • Esiopetuksen / koulun oppilashuoltosuunnitelma laaditaan samassa aikataulussa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa • Jatkossa kunta vastaa myös yksityiskoulujen oppilashuoltopalveluista • Kuntakohtaisen oppilashuoltoryhmän rooli vahvistuu oppilashuoltotyön ohjaamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa

 14. Oppilashuollon ops- työryhmä Anne Laine, päivähoidon psykologi Heli Pätiälä, koulukuraattori Aija Marola, päiväkodin johtaja Susanna Iivonen-Pekesen, koulukuraattori Hannele Poutiainen, terveysneuvontapalveluiden päällikkö Marja Kauppila, rehtori Maritta Turunen, rehtori Kati Pennanen, rehtori Johanna Saastamoinen, erityisopetuksen suunnittelija Minna Tuominen, projektipäällikkö Kimi Uosukainen, Lahden nuorisovaltuuston puheenjohtaja Heli Pakarinen, Lahden seudun vanhemmat ry Eija Kinnunen, johtava psykologi, pj. Jussi Pasanen, koulukuraattori, sihteeri