Download
opetussuunnitelmauudistus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opetussuunnitelmauudistus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opetussuunnitelmauudistus

Opetussuunnitelmauudistus

98 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Opetussuunnitelmauudistus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opetussuunnitelmauudistus Metsätalous Tampereen ammattikorkeakoulu

 2. Ongelmaperustainen oppiminen (Walton ja Matthews, Savin-Baden 2000) • ops rakennettu työelämässä kohdattavien tilanteiden tai ongelmien ympärille, integroidaan oppiaineita, korostetaan ajattelun kehittämistä

 3. Ongelmaperustainen oppiminen (Walton ja Matthews, Savin-Baden 2000) • oppiminen tapahtuu osittain pienryhmissä opettajan ohjauksessa • oppimisen tuloksena taitojen ja motivaation kehittyminen, elinikäisen oppimisen taidot

 4. Ongelmatilanteessa: • Mitä jo tiedän asiasta? • Mitä uusia tietoja ja taitoja tarvitsen? • Mistä hankin puuttuvat tiedot ja taidot? • Mistä tiedän, että olen saanut hankittua riittävästi uutta tietoa /uusia taitoja?

 5. 6. Tiedonhankinta Kirjasto Internet Luennot Laboraatiot Harjoitukset Maasto-opetus Yritysvierailut Asiantuntijat Oppimissykli / käsikirjoitus 1. Lähtökohta 8. Vertailu alkutilan- teeseen ja mahdol- linen jatkotyöskentely 2. Aivoriihi 3. Jäsentäminen 7. Uuden tiedon ja teorian käyttö 4. Ongelma-alueet ARVIONTI 5. Oppimistavoitteet (vert. Poikela 1998, Poikela 2001)

 6. Muutospaine • opiskelijoiden palaute • opsin tietoähky • oppimistulokset • opettajien yhteistyön vähyys

 7. Tilaa Aikaa sopusoinnussa Arviointi filosofian kanssa Opettajien koulutus Koko OPSin tasolla muutos Opiskelijoiden valmentaminen Yhteinen näkemys ja omistajuus Viisas strategia Muutospaine Huolellinen suunnittelu Hallinnon tuki Valmius muutokseen Lähteet 1)

 8. Neuvottelukunnan tuki Päätös tutustua PBL:ään PKAMK:n PBL Sisääntuloammattien osaaminen PBL teoreettiset perusteet PIRAMK fysioterapian PBL Larenstein Agricultural Collegen PBL SWOT-analyysi Päätös siirtyä PBL:ään Osaaminen irti opintojaksoista PBL OPSin perusteet Kysely noviisin osaamisesta Arviointi PBL:ssä Orientaatioperusta ja tavoitteet Arviointiperiaatteet PIRAMK sairaanhoitaja- koulutuksen PBL Opintokokonaisuudet ja -jaksot Julkaistava ops valmis Tutorkoulutus I PKAMKin kanssa Tutorkoulutus II PKAMKin kanssa Toteutussuunnittelu alkaa Valmentautuminen Opetussuunnitelma Joulukuu 2002 H H Kesäkuu 2004

 9. Oppimistavoitteet jalähtötaso Teemojen …0pinto-jaksojen suunnittelu ARVIOINTI Ongelmien suunnittelu Ohjeistus Toteutuksen suunnittelu Toteutus Palaute Vert. Wiers ym. 2002, Snellen-Balendong 1993, Bouhuijs ja Gijselaers 1993)

 10. Oppimistavoitteet • Neuvottelukunta: sisääntuloammattien osaaminen • Kysely ammatissa toimiville aikuisopiskelijoille, alumneille ja harjoittelussa oleville opiskelijoille

 11. Lähtötaso • vuosittain 20 uutta opiskelijaa • 1 perustutkinnon suorittanut • 3-5 sekä lukion että ammattitutkinnon suorittanutta • 1-2 amk- tai yliopistotutkinnon suorittanutta • loput suoraan lukiosta

 12. Opetussuunnitelma • metsätalousinsinöörin osaamista kuvastava ops • opiskelijan tasainen työkuorma • maastokaudet hyötykäyttöön • opettajien työkuorman tasaisuus Linkki

 13. Metsänmittaus Neuvonta Metsäpolitiikka Tilastotiede Yksityisoikeus Kansantalous Kiinteistökauppa Puukauppa Metsänomistaja Metsätaitokilpailu Omistajanvaihdos Omistajan oikeudet ja velvollisuudet Palvelut Edunvalvonta Metsäverotus Suomalainen metsänomistaja -kyselytutkimus Omistusmuodot

 14. Onnistumisia • strategian luominen muiden kokemusten pohjalta • PBL:n perusteisiin tutustuminen • opettajien sitoutuminen (päätöksenteon pohjustus, oman osaamisen irrottaminen opintojaksoista)

 15. Onnistumisia • opettajien luottamukselliset haastattelut • yhteistyö P-K:n amk:n kanssa • toteutuksessa verkko-oppimisalustan käyttöönotto

 16. Lähteet 1) Abrahamson 2000 Anderson 2000 Blue 2001 Clark 2001 King 1999 Mayers-Kelson 2000 More 2000 Murray ja Savin-Baden 2000 Nummenmaa ja Karila 2002 Poikela 2003 Prideaux ym. 2001 Schwwartz 2000 Serton 2001 Virtanen 2002 Woods 1994 Loikkanen, Aura. 2005. Semmosta selviämisen halua. Opettajien kokemuksia valmentautumisesta ongelmaperustaiseen oppimiseen. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 3. Tampere. ISBN 952-5264-36-x

 17. Kysely (Larenstein Agricultural College) • Kun metsätalousinsinööri tulee ensimmäiseen työpaikkaansa siihen organisaatioon, jossa työskentelet, millaisia työtehtäviä hänen odotetaan tekevän? • Millaisissa olosuhteissa hän suorittaa noita työtehtäviä? • Mitkä ovat tärkeimmät lopputuotteet, joita hän työssään tulee tekemään?

 18. Kysely (Larenstein Agricultural College) 4. Mitä työvälineitä hän joutuu käyttämään? 5. Keiden kanssa hän joutuu tekemisiin työssään? 6. Millaisia taitoja hänellä tulee olla? 7. Millaista asennetta häneltä vaaditaan? 8. Millaisia tulevaisuuden näkymiä työtehtävissä on, miten työtehtävät tulevat kehittymään?