Download
perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus ja talousosaaminen Taloustutuksi 2012 Kristina Kaihari Opetusneuvos

 2. Hallitus päätti perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta 28.6.2012 • Taide- ja taitoaineiden, yhteiskuntaopinja liikunnan tuntimääriä lisätään • Historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla • -> nykyistä nuoremmat oppilaat saavat uuden tuntijaon tultua voimaan opetusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista ja osallistumaan ja vaikuttamaan oppimisesta sekä nykyistä syvemmin myös taloustiedon opetusta.

 3. Hallitus päätti perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta 28.6.2012 • Uudistuksella vastataan suomalaisten nuorten heikkoon kiinnostukseen yhteiskunnallisiin asioihin, tarpeeseen vahvistaa yhteiskunnallista ja arvokasvatusta sekä • käytännön taloustiedossa ilmenneisiin puutteisiin.

 4. Miksi uudistusta tarvitaan? • Koulua ympäröivä maailma muuttunut olennaisesti 2000-luvun alun jälkeen – globalisoitumisen vaikutus ja kestävän tulevaisuuden haasteet • lasten ja nuorten kasvuympäristön muutos, tiedon luonteen ja määrän, tiedontuottamisen ja tiedonvälityksen muutos, teknologinen muutos, työn luonteen muutos, yhteiskunnan kompleksisuus, väestörakenne, luontoympäristön muutos jne. • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut – kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot • identiteettiin liittyvät kysymykset, itseohjautuvuus ja vastuullisuus, itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutus- ja dialogitaidot, yhteistyön ja yhdessä tuottamisen taidot, ajattelun ja ongelmanratkaisun taidot, tiedon tuottaminen verkostoissa, kestävä elämäntapa jne. • Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja koulujen työkäytänteitä on tarpeen tarkastella ja uudistaa suhteessa toiminta-ympäristön ja osaamisen muutoksiin

 5. TuntijakoratkaisuValtioneuvoston asetus 422/2012 • Nivelvaiheet 2. ja 3. vuosiluokan sekä 6. ja 7. vuosiluokan välissä kaikissa aineissa • Kieltenopetuksessa siirtymää alemmille vuosiluokille; B1-kielen opetus varhennetaan alkamaan 6. luokalla • Ympäristöoppia 6. vuosiluokan loppuun asti • Uskontoa 1 vvt vähemmän 1.- 6. vuosiluokilla • Historiaa ja yhteiskuntaoppia 2 vvt enemmän 4.-6. vuosiluokilla, yhteiskuntaopin tuntimäärä säädellään aiempaa selkeämmin • Taide- ja taitoaineissa ns. välystunteja sekä oppilaalle valinnaisten aineiden tunteja kiinnitetty kaikille yhteiseen opetukseen 4 vvt (musiikki 1, kuvataide 1, liikunta 2); kotitalous luetaan taide- ja taitoaineisiin; ns. välystunteja 1 vvt vähemmän kuin aikaisemmin • Valinnaisten aineiden tuntimäärä 9 vvt (- 4 vvt); näihin aineisiin kohdennettavasta 3 vvt:n lisäyksestä päätetään keväällä 2013 • Valtio tukee valinnaisten kielten ylimääräistä opetusta; pohditaan A2-kielen tarjoamisen säätämistä opetuksen järjestäjille pakolliseksi

 6. Pääministeri Kataisen hallitusohjelma • Koulutuksen työelämäyhteyksiä sekä • tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla.

 7. Pääministeri Kataisen hallitusohjelma/lukiokoulutus • Ylioppilastutkintoa ja ammatillisia tutkintoja kehitetään erillisinä tutkintoina. • Käynnistetään lukiokoulutuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen perusopetuksen tuntijaon uudistuksen jälkeen. • Lukiokoulutuksen työelämäyhteyttä ja -tietoutta vahvistetaan.

 8. Perustetyön ohjausryhmän tehtävät • Ohjausryhmä on asetettu Opetushallituksen pääjohtajan päätöksellä 15.8.2012 (Dno 35/041/2012) • Toimikausi 15.8.2012 – 31.12.2014 • Ohjausryhmälle asetetut tehtävät: • linjata esiopetuksen, perusopetuksen sekä lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintatyötä ohjaavat periaatteet sekä tukea perusteita valmistelevien työryhmien työtä, • tuoda perusteiden valmistelutyöhön laaja yhteiskunnallinen näkökulma, • edistää omassa toiminnassaan kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista opetussuunnitelman perusteiden laadintaan ja välittää siihen liittyvää tietoa yhteistyökumppaneilleen

 9. Perustyön ohjausryhmä 2012 - 2014 • Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM • Sosiaali- ja terveysministeriö STM • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL • Opetusalan ammattijärjestö OAJ • Finlands Svenska Lärarförbund FSL • Suomen Kuntaliitto • Suomen Rehtorit SURE ry • Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE ry • Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry • Suomen Vanhempainliitto • Suomen Kustannusyhdistys • Elinkeinoelämän Keskusliitto EK • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK • Romaniasiain neuvottelukunta • Saamelaiskäräjien Koulutus- ja oppimateriaalilautakunta • Etnisten suhteiden neuvottelukunta. OPH: pj Jorma Kauppinen, vpj Bob Karlsson, esittelijät Irmeli Halinen ja Christina Anderssén, kokoussihteeri Arja-Sisko Holappa

 10. Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012 - 2017 • 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Esi-, perus- ja lisä- opetuksen opsin perusteet Paikallinen ops Varhaiskasvatussuunnitelma ? Lukion opsin perusteet Paikallinen ops Aikuisten perusopetuksen perusteet ja aikuisten lukiokoulutuksen perusteet Paikalliset opsit Taiteen perusopetuksen perusteet Paikalli-nen ops

 11. Lähtökohdat nuorten talousosaamiselle • nyky-yhteiskunnan haasteet • oman talouden hallinta – oman elämän hallinta • ennaltaehkäisevä valistus ja talousneuvonta • tiedot, taidot ja asenteet • taloudellisen kehityksen ja lainalaisuuksien tunteminen • miten saada raha tuottamaan • miten ja mihin sijoittaa järkevästi ja oikea-aikaisesti • opettajan rooli, pedagogiikka: omakohtaisuus, toiminnallisuus, konkreettisuus, ajankohtaisuus, koulu-yritysyhteistyö