slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in groep 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in groep 4

play fullscreen
1 / 24

Welkom in groep 4

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom in groep 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in groep 4

 2. De volgende vakken worden gegeven in groep 4: • Lezen (Leeslijn) • Taal (Taalverhaal taal) • Spelling (Taalverhaal spelling) • Rekenen (De wereld in getallen) • Wereldoriëntatie (Wijzer) • Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) • Schrijven (Schrift) • Verkeer (Wegwijs) • Levensbeschouwing (Trefwoord) • Kunstzinnige vorming (Moet je doen!) • Gym • Techniek

 3. Leeslijn De methode werkt met twee leerwegen: Leesweg en Leespad. Leesweg is voor de kinderen met een wat moeizamere leesontwikkeling en Leespad is bestemd voor leerlingen die zich zonder intensieve instructie het lezen eigen maken. Ieder kind krijgt leesonderwijs op zijn of haar eigen niveau. Het is de bedoeling dat de kinderen op het einde van het schooljaar de AVI toets E4 behalen. We lezen 5 ochtenden per week van 8.30u-9.00u.

 4. Taalverhaal taal Bestaat uit 33 weken; Is verdeeld in 6 blokken van 5 weken: 4 lesweken en 1 toetsweek; Eindigt met 3 ‘Kun je dit nog?’-weken voor herhaling en onderhoud; Kan worden uitgebreid tot 36 weken met de bijzondere extra lessen ‘Helder denken’ en ‘Filosoferen met Bas Haring’.

 5. Taalverhaal Spelling Taalverhaal taal Blokindeling taalDe structuur van een blok taal bestaat uit: 5 lesweken waarin 2 hoofdstukken worden behandeld; een lesweek van 5 taallessen van 45 minuten; extra herhaling en onderhoud in les 5 en 10; een toets in week 5 en extra herhaling verrijking en remediëring; op dag 3 is er ruimte voor een bijzondere extra les: een ‘Helder denken’- les of een filosofieles. Lesindeling taal De taal- en spellinglessen zijn opgebouwd volgens het directe instructiemodel en volgens de lesfasen: introductie – instructie – verwerking – reflectie. Preteaching en verlengde instructie zijn ook mogelijk. Per les staat één leerlijn centraal. Leerkrachtgebonden- en zelfstandig werken lessen wisselen elkaar af.

 6. Taalverhaal spelling Bestaat uit 33 weken; Is verdeeld in 6 blokken van 5 weken: 4 lesweken en 1 toetsweek; eindigt met 3 ‘Kun je dit nog?’-weken voor herhaling en onderhoud. Blokindeling spellingEen spellingblok bestaat uit 5 lesweken: 4 lesweken plus 1 toetsweek. Een lesweek heeft 4 spellinglessen van 25 minuten en ziet er zo uit: les 1 is leerkrachtgebonden met introductie en uitleg van het woordpakket; in de overige lessen gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met dit woordpakket; in les 3 bedenken leerlingen zelf woorden met hetzelfde spellingprobleem; les 4 bestaat uit een dictee en het oefenen van eerdere woordpakketten. Lesindelig spelling De taal- en spellinglessen zijn opgebouwd volgens het directe instructiemodel en volgens de lesfasen: introductie – instructie – verwerking – reflectie. Preteaching en verlengde instructie zijn ook mogelijk.

 7. De wereld in getallen De wereld in getallen bevat stof voor 36 lesweken. Elk leerjaar is opgedeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. Bij een blok van 5 weken zijn de eerste 4 weken voor de basisstof. In week 5 volgt de toets met daarna herhaling en verrijking. De wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Dit geeft kinderen houvast. Maandag: getallen dinsdag : bewerkingen woensdag : projectles: meten, meetkunde, tijd en geldrekenen donderdag : bewerkingen vrijdag : afronding weektaak

 8. De wereld in getallen Elke les duurt 50 tot 60 minuten en heeft steeds dezelfde opbouw. Zo start de les standaard met een automatiseringsoefening. Bij de instructie staat altijd 1 doel centraal. Dit bevordert de begripsvorming Lesschema instructie + verlengde instructie + begeleid oefenen zelfstandig werken aan de weektaak

 9. De wereld in getallen Getalbegrip hele getallen In groep 4 werken de leerlingen in het getallengebied tot 100. Nieuw is het schatten en afronden van getallen. Met het aanvullen tot een tiental of afhalen van een tiental wordt de relatie met de bewerkingen inzichtelijk Optellen en aftrekken In groep 4 rekenen de leerlingen in eerste instantie tot 20 en uiteindelijk tot 100 (alle somtypen). Rekenen naar analogie (4+3=7, dus 74+3 = 77) is een van de strategieën die bewust ingezet worden. Vermenigvuldigen In groep 4 vindt de introductie van het vermenigvuldigen plaats aan de hand van concrete contexten. De tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10 worden ingeoefend.

 10. De wereld in getallen Delen In groep 4 vindt een eerste oriëntatie plaats op het delen. Steeds wordt een relatie gelegd met het vermenigvuldigen. Geld In groep 4 leren de leerlingen alle munten en biljetten kennen. Ze betalen gepast en kunnen ook geld teruggeven. Daarnaast leren ze geldbedragen te vergelijken. Tijd In groep 4 leren de leerlingen de hele en halve uren af te lezen op de analoge en digitale klok en de kwartieren op de analoge klok. Daarnaast werken de leerlingen met de maand en jaarkalender.

 11. De wereld in getallen Meten In groep 4 leren de leerlingen werken met eenvoudige standaardmaten voor lengte (m en cm), gewicht (kg en g) en inhoud (l). Meetkunde In groep 4 werken de leerlingen met blokkenbouwsels en hun plattegronden. Ook leren ze routes lopen op plattegronden en afbeeldingen te spiegelen.

 12. Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij uw kinderen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leraren. Door 'hardop-denkend' voor te doen hoe hij als leesexpert een tekst aanpakt, laat hij zien hoe hij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Dat noemen we 'modelen'. Nieuwsbegrip biedt bij iedere leesstrategie 'digibordtools' om leraren hierbij te helpen

 13. Wijzer In de methode ‘WIJZER’ worden de zaakvakken geïntegreerd aangeboden. Wijzer maakt de kinderen in groep 3 vooral enthousiast voor de levende en niet-levende natuur. In groep 4 is er een verdeling tussen de drie zaakvakken en maken de kinderen kennis met diverse biologie- en techniekonderwerpen. Wijzer sluit aan bij de eigen interesse en nieuwsgierigheid van kinderen en probeert die te stimuleren. Door middel van allerlei activiteiten die voortkomen uit of aansluiten bij hun belevings- en ervaringswereld, verkennen de kinderen de wereld om hen heen ènverder.

 14. Verkeer Hoe maak je kinderen bewust van hun eigen gedrag en dat van anderen in het verkeer? Vooral door hun eigen omgeving centraal te stellen. En precies dat doet de verkeersmethode WEGWIJS voor groep 1 t/m 8 op de basisschool. WEGWIJS koppelt de verkeers-theorie aan de dagelijkse situaties van kinderen op straat. Dat herkennen ze. Met Wegwijs zitten kinderen midden in het verkeer!

 15. Levensbeschouwing We gebruiken op school de methode ‘Trefwoord’: een kalender met voor iedere dag een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is.

 16. Kunstzinnige vorming We werken op school van groep 1 t/ 8 met de methode “Moet je Doen”. Deze bestaat uit de onderdelen Muziek, Beeldende Vorming en Kunst/Cultuur

 17. Schrijven • Bij schrijven gebruiken we de methode SCHRIFT • De kinderen van groep 4 krijgen dit jaar de instructiefase van de kapitalen. Naast de instructie van de kapitalen besteedt SCHRIFT in groep 4 uitgebreid aandacht aan het herhalen van de kleine letters en hun onderlinge verbindingen. In groep 4 is er verder speciale aandacht voor: • zoneproblematiek (lus-, romp-, en staartzone) • hellinghoek • letter- en woordafstand • kerende en overlappende streken • analyse van vormen

 18. Gym In groep 4 gaan we twee keer per week naar de gymzaal. Wilt u uw kind daarvoor gymspullen meegeven (schoenen, shirt, broek). We laten de kinderen vanwege de hygiëne niet in hun gewone kleren meedoen. Wanneer kinderen 3 keer hun gymspullen vergeten, krijgt het kind een briefje mee naar huis wat u moet ondertekenen.

 19. Techniek Op basisschool D’n Overkant wordt er gewerkt met het vak wetenschap en techniek gekoppeld aan diverse lessen in de verschillende methodes. Deze lessen kunnen aan allerlei vakgebieden gekoppeld zijn, verspreid over het schooljaar.

 20. Toetsen groep 4 • Methode gebonden toetsen taal, rekenen, spelling. • Niet methode gebonden toetsen: • AVI • DMT • Begrijpend lezen • Rekenen • Spelling • Woordenschat

 21. Bijzondere dagen in groep 4 • Kunst en cultuur projecten en uitstapjes • Sinterklaas • Kerst • Carnaval • Sportdag • Dagje uit • Kinderboekenweek • Communie • Week van de lentekriebels

 22. Wat als uw kind moeite heeft met een vak? • Verlengde instructie (C/D/E-leerlingen) • Lezen extra in de klas en thuis. • Spelling BLOON • Rekenen Maatwerk/thuis oefenen tafels • Handelingsplan • Groepsplan

 23. Hoe houden we contact? • Tafeltjesmiddagen • 10 minuten gesprekken • Rapporten • Kalender • Informatieboekje groep 4 • Nieuwsbrief • Via de mail • U kunt natuurlijk ook altijd binnen lopen

 24. Bedankt voor uw aandacht! Heeft u nog vragen?