1 / 29

Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

NESA. Udvikling og implementering af forretningsdokumentation. Mål og Visioner for dokumentationen Dynamisk og brugervenligt system Nemt at vedligeholde og opdatere Simpel illustration af processer(forretningsgange) Gennemsigtighed og overskuelighed mht. alle

buffy
Télécharger la présentation

Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation • Mål og Visioner for dokumentationen • Dynamisk og brugervenligt system • Nemt at vedligeholde og opdatere • Simpel illustration af processer(forretningsgange) • Gennemsigtighed og overskuelighed mht. alle • væsentlige arbejdsrutiner • Tydelige grænseflader og ansvarsfordeling • Nem adgang til al information • Viden deling • Papirløst system Engagerede medarbejdere

 2. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Etableringsopgaver - Sikre at den fornødne dokumentation udarbejde og gøres tilgængelig - Sikre at dokumentationen følger den vedtagne standard mht. layout og indhold - Sikre at den eksisterende dokumentation løbende forbedres og korrigere i forhold til nye behov organisationstruktur, systemer, processer mv. - Sikre at der løbende uddannes i anvendelsen af dokumentationen (f.eks nye medarbejdere) og at den nødvendige procesviden til stadighed er til rådighed i afdelingen - Sikre at dokumentationen er kvalitetssikret og har den rette form og indhold - Sikre at årlige kvalitetsreviews gennemføres - Koordinere forbedringstiltag med Controlling funktionen

 3. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Drift og vedligeholdsopgaver. - Sikre at forretningsgange afspejler virkeligheden, også når processer med tilhørende BPP’er, systemer eller organisationen ændres. - Sikring af at grænseflader er beskrevet med entydig ansvarsplacering. - Sikre kvaliteten (indhold, tomme links m.m.). - Gøre dokumentationen tilgængelig.

 4. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Procesmodel Forretningsgange Skabelon Business Proces Procedures Procesmodel Skabelon

 5. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 6. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Værktøjer

 7. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation • Værktøjer • Skabeloner for • - Forretningsgange • - Transaktionsbeskrivelser • - Tastevejledninger • (Word) • Styring af dokumentationsproces via • - Revisionsnøglen og BPPnøglen • (Excel) • Grafisk præsentation • (Qualiware og Lotus Notes)

 8. NESA • Skabelon (del 1) • Formål og indhold • - Målgruppe • - Principper • Funktionsbeskrivelse • - Trin-for-trin forklaring • - Relevante links og henvisninger • - Afstemningsprocedurer • - Grænseflader • - Værktøj • - Bogføring, bilagstyper og nummerserier Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 9. NESA Skabelon (del 2) • Dokumentation og godkendelser - Godkendelsesprocedurer og kontrol - Dokumentation - Arkivering • Fejlhåndtering - Rettelsesprocedurer - Dokumentation for rettelser Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 10. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 11. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 12. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation BPP’er

 13. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Sådan ser en BPP ud.

 14. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Nummerering F.G. og BPP link

 15. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Kvalitetsstyring - Checklister Checkliste for BPP’er Tips til udfyldelse og hvad BPP formalia er Checkliste for Forretningsgange Tips til udfyldelse Hvad gør jeg når…….. Kvalitetssikring link

 16. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Værktøjer fortsat : Revisionsnøglen

 17. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Grafisk indpakning (Qualiware)

 18. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 19. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Forretningsgang BPP

 20. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 21. NESA Erfaringer/ Risici Udvikling og implementering af forretningsdokumentation • Hurtige succesoplevelser er nødvendige • - Kan udeblive pga. perfektionisme • Organisationsændringer kan spænde ben • Man skal stille krav • - Mange er bange for at stille krav • Manglende forståelse og commitment - op og ned • Modstand mod forandring - helt generelt • Det nytter • - Man bliver mere professionel • - Jo mere - jo lettere bliver næste trin

 22. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Forbedringsmodel Fundament Vision og strategi Organisationskultur Forventningsstyring og incitamenter Videndeling Ledelseskompetence I brug Ibrugtagningsstrategi Kvalitet Ibrugtagningsmidler Ibrugtagningsroller og ansvar Initiering Forandrings nødvendighed Idèskabelse Idèbehandling Projekter Projekt teamet Projektets proces Projektkompetence og viden Projekt prioritering Projektets mål og krav Ledelsesopbakning

 23. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Succes checklisten • Udarbejd og følg en projektplan • Giv projektdeltagerne bemyndigelse • Minimer bureaukrati • Definer grundlæggende krav og etabler kravstyring • Periodisk opfølgning og replanlægning • Definer og styr faseovergange • Plej ånden i projektet

 24. NESA Dont’s Checklisten Udvikling og implementering af forretningsdokumentation • Lad ikke en gruppedeltager arbejde usystematisk • Sæt ikke urealistiske mål • Gennemfør ikke ændringer uden godkendelse • Undgå forgyldning • Tro ikke en tidsforsinkelse kan indhentes senere • Fasthold overholdelse af standarder • Tro ikke for meget dokumentation leder til succes

 25. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation Lovgivningsgrundlaget

 26. NESA • Juni 1999 ny Bogføringslov • - skærpede krav til systembeskrivelsen • - skærpet strafansvar, nu også simpel uagtsomhed (pga. Nordisk Fjer) • - gamle regler videreført i nye • Definition af systembeskrivelse • Beskrivelse af et systems funktioner og opbygning, samt hvorledes det anvendes, kontrolleres og betjenes • Krav til systembeskrivelsen: • Gøre det muligt for en person udefra med en rimelig viden om regnskab og den • anvendte teknologi til enhver tid at følge, hvorledes regnskabsmaterialet fremfindes • og udskrives i klartekst. Dette gælder såvel manuelle - som maskinelle rutiner. Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 27. NESA • Bogføringslovens krav til systembeskrivelsen • System afvikling • - Det kørende system er klart defineret. • - Det kan betjenes korrekt. • - Det kan vedligeholdes uafhængigt enkeltpersoner. • Systemoversigt • - Oversigt over systemet opbygning. • - Beskrivelse af ind- og uddata. • - Beskrivelse af filer, programmer, databeskrivelser. • - Betjenings - og driftsvejledninger. • - Transaktionssporet og kontrolsporet skal kunne følges. • Automatisk genererede registreringer: • - Hvordan skal registreringerne foretages ? • - Hvordan det kontrolleres, at registreringerne er rigtige ? • - Hvordan registreringerne opbevares og hvorledes udskrift til klartekst foretages? Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 28. NESA Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

 29. NESA • Kapitel 6 • Beskrivelse af systemer til registrering og opbevaring af regnskabsmateriale m.v. • § 14. Den bogføringspligtige skal udarbejde en efter aktiviteternes art og omfang afpasset beskrivelse af registreringen af transaktioner og af opbevaringen af regnskabsmateriale. Beskrivelsen skal gøre det muligt for en person udefra med en rimelig viden om regnskab og den anvendte teknologi til enhver tid at følge, hvorledes registreringerne foretages, og hvorledes regnskabsmateriale fremfindes og udskrives i klarskrift. Beskrivelsen skal affattes på et sprog, som er naturligt for offentlige myndigheder og med anvendelse af almindelig sprogbrug og sædvanlige fagudtryk på området. • Stk. 2. Beskrivelsen af registreringen af transaktioner skal i det mindste indeholde tilstrækkelige oplysninger om, 1) hvorledes systemerne sikrer fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner grundlag for registreringer, herunder aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling af data, der danner grundlag for registreringer, 2) hvorledes systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig registrering af transaktioner, herunder konteringsinstruks, benyttede edb-systemer, manuelle rutiner m.v., og 3) hvorledes automatisk genererede registreringer foretages, herunder beregningsgrundlag og beregningsformel. • Stk. 3. Beskrivelsen af opbevaringen af regnskabsmateriale skal i det mindste indeholde tilstrækkelige oplysninger om 1) de metoder, der benyttes ved opbevaring af regnskabsmateriale, 2) hvorledes regnskabsmateriale fremfindes og udskrives i klarskrift, herunder oplysning om adgangskoder m.v., og om, hvorledes krypterede data oversættes, og 3) hvorledes registreringer i fremmed valuta omregnes til danske kroner. • Bogføringsloven. Udvikling og implementering af forretningsdokumentation

More Related