1 / 20

Implementering af regnskabsreformen

Implementering af regnskabsreformen. Indhold. Regnskabsreformens baggrund og formål De nye regnskabsprincipper Implementering af omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Baggrund for reformen. Regeringens moderniseringsprogram Forsøgsperiode Akt 163 af 24. juni 2004

xia
Télécharger la présentation

Implementering af regnskabsreformen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Implementering af regnskabsreformen

 2. Indhold • Regnskabsreformens baggrund og formål • De nye regnskabsprincipper • Implementering af omkostningsbaserede regnskabsprincipper

 3. Baggrund for reformen • Regeringens moderniseringsprogram • Forsøgsperiode • Akt 163 af 24. juni 2004 • Implementering af omkostningsregnskaber inden medio 2005 • Bevillingsreform (omkostningsbaserede driftsbevillinger på finansloven fra og med finansåret 2007)

 4. Hvorfor omkostningsprincipper? Overordnet sigte • At bidrage til øget effektivisering Delmål • Bedre styringsværktøj • Gennemsigtighed • Bedre grundlag for rentable investeringer • Mere fleksible finansieringsformer • Bedre forvaltning af statens aktiver • Styrkelse af ledelses- og økonomistyringskulturen

 5. Nye regnskabsprincipper • Omkostningsregnskaber indebærer en ændret forståelse af, hvad en statslig udgift er • I bogholderiet kan registreres forskellige hændelser: • Bestilling eller indgåelse af forpligtelse • Levering • Modtagelse af faktura • Betaling • Forbrug • Hidtil har statsregnskabet fokuseret på levering og betaling • Fremover fokuseres der også på forbrugstidspunktet og i visse tilfælde tidspunktet for indgåelse af en forpligtelse

 6. Løn Maskine købt i 2002 Maskine købt i 2001 Varer købt til lager Tjenestemands- pension 2002 2003 2004 Senere 2001 Udgift Omkostning Regnskabsår Udgifter og omkostninger Størrelsen af cirklerne illu-strerer, hvor stor omkostningen eller udgiften er på det pågæl-dende tidspunkt.

 7. Betydning for regnskabsaflæggelsen • Større fokus på balancen • Lønninger, varekøb og tjenesteydelser • Generelt er lønninger periodiseret korrekt i dag • Der skal nu ske en periodisering af feriepengeforpligtelser og overarbejde • Anskaffelser skal aktiveres, hvis • de har en værdi på over 50.000 kr. • de er bunket (kontoradministrativt IT-udstyr og evt. frivillige bunker) Princippet gælder dog ikke kunstgenstande mv. • Software betragtes som en anskaffelse • Ejendomme aktiveres og afskrives, dog ikke nationalejendom (slotte mv.)

 8. Omkostningsprincipper i staten • Vi kan ikke bare kopiere årsregnskabsloven, da formålet med statens regnskabsaflæggelse er et andet: • Dette ses også i opbygningen af årsrapporten

 9. Implementeringsprocessen - overordnede leverancer • Udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1. Januar 2005. Skal afleveres til Rigsrevisionen senest ultimo juni 2005. • Overgang til omkostningsbaseret drift (pr. 1. januar 2005) • Årsafslutning af regnskabsåret 2005 • Omkostningsbaseret årsrapport for 2005

 10. Processen og vejledninger

 11. Forberedende aktiviteter • Vurdering af behov for kompetenceopbygning • Hvem og hvad? • Vurdering af eksisterende registreringer • Stikprøve • Vurdering af aktivernes kompleksitet • Evt. komplicerede eller specielle områder • Se på • De værdier som allerede findes i statsregnskabet • Åbningsbalancen • Årsrapporten

 12. Forberedende aktiviteter - fortsat • Indledende overvejelser om økonomistyring (herunder systemunderstøttelse) • Overvejelser om formidlingsstrategi • Udarbejdelse af tidsplan med aktiviteter og milepæle • Organisere projektet

 13. Organisering • Departemental styregruppe • Styregruppe i større institutioner • Projektorganisering: • Projektejer • Projektleder • Projektdeltagere med kompetencer indenfor: • Budget, regnskab, controlling, indkøb, løn, systemer, bogholderi, faglige områder • Projektorganiseringen tilpasses institutionens størrelse, aktivernes karakter og økonomistyringens tilrettelæggelse (central eller decentral model)

 14. Kortlægning • Institutionens væsentligste aktiver og forpligtelser identificeres • Metoder: • Workshop • Møde • Gruppe • Lav regneark • Opmærksomhedspunkter: • Fokus på det væsentlige • Fokus på det immaterielle • Identificering af evt. problematiske aktiver • Afslutning af kortlægningen

 15. Klassifikation • Institutionens aktiver og forpligtelser grupperes i hoved- og undergrupper svarende til opdelingen i åbningsbalancen • Opmærksomhedspunkter: • Visse aktiver har kun en værdi, når de ejes sammen med et andet aktiv • Overvejelser om bunkning • Klassifikationen kan foretages parallelt med kortlægningen

 16. Registrering • Konstatering af, at aktiver og forpligtelser er til stede og i institutionens ejerskab • Beslutning om, hvilke aktiver og forpligtelser der skal indregnes på balancen og dermed værdiansættes • Dokumentationsmateriale findes frem • Opmærksomhedspunkter: • Det er vigtigt med et struktureret forløb, hvor deadlines overholdes • Bilag, der findes frem, skal også anvendes i forbindelse med værdiansættelsen • I forbindelse med optællingen kan restlevetiden vurderes

 17. Værdiansættelse • Listen med aktiver og forpligtelser fra registreringsfasen udbygges med informationer om værdier og restlevetider. Der beregnes afskrivninger fra ibrugtagningstidspunktet og frem til åbningsbalancedagen • Opmærksomhedspunkter: • Det er vigtigt i forhold til revisionen, at værdiansættelsesmetoden kan dokumenteres • Der er meget procestid • Det er vigtigt at inddrage ledelse og departement • Få påbegyndt værdiansættelsen af komplicerede aktiver tidligt i processen (fx it-systemer)

 18. Systemunderstøttelse • Styringsmæssige overvejelser vedr. opsætning af anlægsmodul • Opsætning af anlægs- og evt. lagermodul

 19. Åbningsbalancen • Åbningsbalancen samles i det af Økonomistyrelsen normerede format • Anvendt regnskabspraksis beskrives • Åbningsbalancen valideres (ledelse og departement) • Åbningsbalancen lægges ind i økonomisystemet • Opmærksomhedspunkter: • Inddragelse af departementet i god tid

 20. Overgang til drift og start på drift • Ibrugtagning af ny kontoplan og bogføring efter omkostningsprincipper pr. 1. januar 2005 • De daglige forretningsgange beskrives i regnskabsinstruks eller i tillæg til regnskabsinstruks • De periodiske forretningsgange beskrives i regnskabsinstruks og implementeres • Rapporter tilpasses den løbende budgetopfølgning

More Related