1 / 15

Implementering af resultatstyring

Implementering af resultatstyring. Implementering af resultatstyring. Status på formulering af mål At omsætte mål til handlinger – og følge op på disse Målenes antagelser Tids- og handleplaner Når resultatstyring virker! - Gruppedrøftelser. Agenda. Implementering af resultatstyring.

elata
Télécharger la présentation

Implementering af resultatstyring

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Implementering af resultatstyring

 2. Implementering af resultatstyring Status på formulering af mål At omsætte mål til handlinger – og følge op på disse Målenes antagelser Tids- og handleplaner Når resultatstyring virker! - Gruppedrøftelser Agenda

 3. Implementering af resultatstyring Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

 4. Implementering af resultatstyring Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

 5. Implementering af resultatstyring Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

 6. A D B C Implementering af resultatstyring Resultat- og effektmål Forankring Sætte ord på antagelser Løbende opfølgning Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

 7. Hvad er antagelser? • De antagelser som vi har gjort os, der kan forklare, hvordan en indsats vil skabe de tilsigtede virkninger og opnå sine målsætninger. • Antagelserne består af sammenhængen mellem årsag og virkning. • Sammenhængen kæder indsatser, ressourcer, outputs, resultater og effekter sammen. • Sammenhængen er til tider implicit. Implementering af resultatstyring Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

 8. Opstilling af antagelser - start bagfra Implementering af resultatstyring Problem: 15% af ældre er fejlernærede Kost og sundhed Reduktion af fejlernærede Puljemidler og medarbejder ressourcer Hvervning af ældre kost projekt 200 ældre i projekter Reduktion i andel fejlernærede Tilfredshed med projekt Fælles sunde måltider 2 ugentlig måltider 3 informationskampagner Information om Sund kost Større livskvalitet Ældre fortsætter med ordning Ressourcer Aktiviteter Output Resultater Effekter Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser Inspirationskilde: Rambøll Management

 9. B. Antagelser Implementering af resultatstyring Hvad er udfordringen Hvori består opgaven Staldtips • Opstille antagelser - der forklarer os selv og alle andre, hvorfor vi gør hvad vi gør. • Definere indikatorer for input, output og resultater/effekter • Sikre at alle i organisationen har kendskab til de mål, der ønskes opnået – og hvordan de bidrager til opnåelse heraf …designet sandsynliggør, at den konkrete indsats bidrager til målet …få og troværdige indikatorer, der afspejler organisationens vidensbehov (politikere, administrativ ledelse, frontmedarbejdere m.fl.) …at alle niveauer i organisationen får adgang til data, der dækker deres vidensbehov …inddrag medarbejderne – de har viden om metoder – og det skaber ejerskab …hold det enkelt. Start med de informationer, I allerede har …husk at I risikerer at få, hvad I måler …husk at undersøge den organisatoriske parathed til arbejde med styring på en ny måde Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser Inspirationskilde: Rambøll Management

 10. A D B C Implementering af resultatstyring Planlægge Korrigere Udføre Checke StatusAntagelserHandleplaner Gruppedrøftelser

 11. Implementering af resultatstyring StatusAntagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

 12. Implementering af resultatstyring Fortsættes… Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

 13. Implementering af resultatstyring Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

 14. Implementering af resultatstyring StatusAntagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

 15. Implementering af resultatstyring Når resultatstyring virker! Spørgsmål til gruppedrøftelser: Hvad skal der til for at resultatstyring virker på din arbejdsplads? Hvornår og af hvem henholdsvis skal og kan resultatstyring bruges aktivt? Hvornår er resultatstyring en succes på din arbejdsplads? Status Antagelser Handleplaner Gruppedrøftelser

More Related