1 / 14

made by:

made by:. Det var en gang…. Kristiansand hadde behov for et moderne svømme - og badeanlegg . Kommunen utlyste en konkurranse – utfordret private aktører Forenklet kravspesifikasjon på de lovpålagte oppgaver . Forutsigbarhet på årlig kostnad

caesar
Télécharger la présentation

made by:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. made by:

  2. Det var en gang… • Kristiansand haddebehov for et modernesvømme- ogbadeanlegg. • Kommunenutlyste en konkurranse – utfordret private aktører • Forenkletkravspesifikasjonpå de lovpålagteoppgaver. • Forutsigbarhetpåårligkostnad • Tilbydernestofritttil å utviklerestenavanlegget • En spennendereisebegynte…

  3. Aquarama Kristiansand AS • 50/50 eid av Kruse Smith Eiendom AS og BRG Eiendom AS • Har prosjektert, oppført og har ansvar for drift av anlegget • Arbeidsfelleskapet Kruse Smith/BRG var totalentrepenør • KRS kommune eier folkebadet og idrettshallen • Langsiktig driftsavtale mellom partene (60 + 20 år) • Samt like lang festeavtale/ leieavtale mellom KRS og AQ

  4. Arealoversikt

  5. Gjennomføringsmodellen har funket- hvorfor? • Skapte en felles visjon om et ressursanlegg for regionen • Mest mulig åpen invitasjon – fokuserte på hvilke behov som skal dekkes, ikke detaljer. Dette medførte kreativitet og dermed ulike måter å løse behovene på. • Respekt for de ulike parters roller og mål. • Sikret felles vinnerkultur • Vi klarte å knekke finansieringskoden – fant løsninger som gjorde at Kommunen ikke mistet fordelen av lave renter

  6. Var det ingen utfordringer?? • Nybrotsarbeid = alle avtaler måtte lages fra bunnen – gode nyheter for advokatene – meget tidkrevende for oss andre.. • Mange brukere – Med en hel rekke brukergrupper – alle med forskjellige behov kan det være vanskelig å finne kompromisser som gjør alle fornøyd. • Sommerværet 2013..

  7. Hvorfor bruker BRG og Kruse Smith ressurser på denne type kontrakter? • Kontraktstypen krever utviklings-, bygg- og driftskompetanse, dvs man deltar i flere ledd i verdikjeden • Det offentlige står overfor mange utfordringer mht bl.a. utbygging av veier, omsorgsbygg etc. og vi tror det er viktig at lokale aktører bygger kompetanse på fagfeltet. • Lovpålagte oppgaver kombinert med kommersiell drift gir synergier = flere OPS prosjekter vil komme fremover.

  8. Se etter kreative samdriftsmuligheter! • Hvorfor kan ikke en storsal være undervisningslokale på dagtid, kino på kveldstid og kirke på søndag? • Hvorfor kan ikke en barnehage, flerbrukshall og frikirke slå seg sammen? Vel - Solkollen Barnehage og Hånes Frikirke har gjort det – og lykkes.

  9. Aquarama er en aktivitetsarena for helse og opplevelse. Gjennom nyskapende og bærekraftig drift skal attraksjonen være et landemerke kjent for høy kvalitet og mangfold. Velkommen som gjest!

More Related