1 / 11

Seututekpa 2009-2010

Seututekpa 2009-2010. Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus UKK-Instituutti 8.12.2009. Jäsenet. Ojala Ilkka toimitusjohtaja, pj. Tampereen Tilakeskus Heljo Seppo tekninen johtaja Ylöjärvi Hupanen Jaakko tekninen johtaja Lempäälä Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala

cardea
Télécharger la présentation

Seututekpa 2009-2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Seututekpa 2009-2010 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus UKK-Instituutti 8.12.2009

 2. Jäsenet • Ojala Ilkka toimitusjohtaja, pj. Tampereen Tilakeskus • Heljo Seppo tekninen johtaja Ylöjärvi • Hupanen Jaakko tekninen johtaja Lempäälä • Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala • Kauppila Tapio kunnaninsinööri Vesilahti • Latva Simo kaupungininsinööri, vpj. Nokia • Leinonen Reijo tekninen johtaja Pirkkala • Leskinen Pekka tekninen johtaja Orivesi • Pesonen Pekka toimitusjohtaja Tampereen Vesi • Suominen Sakari toimitusjohtaja Tampereen Infratuotanto • Willberg Harri ympäristönsuojelupäällikkö Tampere • Muttonen-Mattila Eija rakennustarkastaja Tampere • Ilonen Pentti henkilöstön edustaja Tampere • Asula-Myllynen Ritva aluekehityskoordinaattori, siht. TKSKY

 3. Alatyöryhmät • Vesihuoltotyöryhmä • Tilahallintotyöryhmä + teknisten johtajien tr • Rakennusvalvontatyöryhmä • Ympäristöpalvelutyöryhmä • Yhdyskuntateknisten palveluiden työryhmä • Seutukunnan koordinaatti- ja korkeusryhmä • Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen seudun kuntien kriisivalmiuden lähtökohtana, alatyöryhmä

 4. Vesihuoltotyöryhmän hankkeet • Suunnitelma vesihuollon seudullisesta järjestämisestä (valmistuu 2/2010) • Keskusjätevedenpuhdistamon jatkotoimenpiteet, toteutusvaiheen käynnistys, (ei seudun puitteissa) • Tekopohjavesihankkeen (Tavase) lupahakemusta täydentävät selvitykset, mm. imeytyskokeet, (ei seudun puitteissa) • Eteläisen Pirkanmaan toimintavarmuuden parantamiseen liittyvien yhdysjohtohankkeiden toteutus, (ei seudun puitteissa)

 5. Tilahallintotyöryhmän hankkeet, vaiheet 1 ja 2 • Vaihe 1: Verkostoyhteistyön seudullinen käynnistys 2009 aikana: • tiedon ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen • palveluiden ja tuotteistamisen yhtenäistäminen • tarve myös sisäiselle vuokrahinnoittelulle • Vaihe 2: Verkostoyhteistyön syventäminen 2010 • Erillisin sopimuksin tai isäntäkuntamallilla • Käytännön yhteistoiminta, mm. • Yhteishankinnat • Valvonta ja päivystys • Yhteiset asiantuntijat

 6. Teknisten johtajien hankkeet, tilahallinnon vaihe 3 • Seudun tekniset johtajat valmistelevat esityksen seudullisen tilapalvelutuotanto-organisaation muodostamiseksi vuoden 2010 aikana (nykytila-analyysi, muut mahdolliset mallit, swot, strategiakeskustelu)

 7. Rakennusvalvontatyöryhmän hankkeet • Selvitys viranomaispalvelujen (ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonta) seudullisesta järjestämisestä (nykytila, hyödyt, haitat, organisointi), budjetti 30 000 vuodelle 2010 • Tietojärjestelmäyhteistyö meneillään (Facta-järjestelmä)

 8. Ympäristöpalvelutyöryhmän hankkeet • Selvitys viranomaispalvelujen (ympäristöpalvelujen ja rakennusvalvonta) seudullisesta järjestämisestä (sis. nykytila, hyödyt, haitat, organisointi, ympäristöterveydenhuollon seudullinen toimintaselvitys), budjetti 30 000 vuodelle 2010 • Tietojärjestelmäyhteistyö • hajalietehankeselvitys valmistui juhannukseen -09 mennessä, edessä seudun järjestelmän testaus 2010

 9. Yhdyskuntateknisten palveluiden työryhmän hankkeet • Seudullinen infratuotannon selvitys (ensin Tre, jonka jälkeen tekpa ottaa kantaa seudullisesta jatkotyöstä) • Selvitys kunnallisteknisten palvelujen ylikunnallisesta tilaamisesta (tilaajalähtöinen) myöhemmin • Alatyöryhmillä (suunnittelu-, rakentamis-, kunnossapito- sekä puisto –ja ulkoliikuntatyöryhmä) käynnissä useita erilaisia kunnallistekniikkaan liittyviä seudullisia ratkaisuja (ks. Tekpan muistio 9.5 §, 2.6.2009)

 10. Koordinaatti- ja korkeustyöryhmän hankkeet • Seutukunnan taso- ja korkeuskoordinaattijärjestelmien uusimisprojekti • Koordinaattihanke etenee kevääseen 2010

 11. Muita hankkeita • Päätekpa: Ilmasto- ja energiakehittämishankkeet: Ilmastostrategian toimeenpanoa tukeva hanke: Seudun kuntien energiatehokkuussopimusten edistäminen, olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen/korjausrakentamisen suunnitelman rakentaminen. • YETT: yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen seudun kuntien kriisivalmiuden lähtökohtana

More Related