Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAMOK Palapeli Seinäjoki 1.10.2010 OPISKELIJAKESKEINEN OPPIMINEN Aija Töytäri-Nyrhinen, TtL PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAMOK Palapeli Seinäjoki 1.10.2010 OPISKELIJAKESKEINEN OPPIMINEN Aija Töytäri-Nyrhinen, TtL

SAMOK Palapeli Seinäjoki 1.10.2010 OPISKELIJAKESKEINEN OPPIMINEN Aija Töytäri-Nyrhinen, TtL

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SAMOK Palapeli Seinäjoki 1.10.2010 OPISKELIJAKESKEINEN OPPIMINEN Aija Töytäri-Nyrhinen, TtL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAMOK Palapeli Seinäjoki 1.10.2010 OPISKELIJAKESKEINEN OPPIMINEN Aija Töytäri-Nyrhinen, TtL Projektipäällikkö, YAMK -kehittämisverkosto Kehittämispäällikkö, HAMK

 2. Opiskelijakeskeinen oppiminen Näkökulmat: • Mitä tarkoittaa? • Miten aiottu toteuttaa? • Miten toteutuu? • Millä eväillä? • Amk –strategia, opiskelijoiden odotukset, opettajien osaaminen

 3. Opiskelijakeskeinen oppiminen • Läheisiä käsitteitä tulevaisuuden haasteista käsin: • Elinikäinen oppiminen • Elämyksellisyys • Muutoksenhallinta • Läpinäkyvyys • Tehokkuus • Laatu • Räätälöidyt palvelut • Etätyö • Yhteisöllisyys • Oppiminen työn lomassa • AHOT • Opiskelijoiden henk.koht. ja yksilölliset tarpeet • …

 4. Mihin tulevaisuuteen koulutamme? • Asiantuntijuus = verkostojen omaisuutta • Verkoston toimijoilla erilaiset roolit tiedon tuottamisessa • Tieto muuttuu jatkuvasti, määrittyy yhteisöllisesti • Ajasta ja paikasta riippumaton uusyhteisöllisyys

 5. Keinoja • Verkostomainen toiminta ja strategiset kumppanuudet  monipuolisempi tarjonta • AHOT • Ohjaus Edellyttävät: Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja verkostotoimintataitojen kehittämistä

 6. Miten amk:t vastaavat opiskelijakeskeisen oppimisen haasteisiin? Strategisia valintoja Integratiivinen pedagogiikka • Teoriaa käsitellään kokemuksen valossa • opiskelijoiden kokemukset?

 7. Integratiiviset oppimisympäristöt • Paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, joka edistää oppimista • Opettajajohtoisesta poikkeavat opiskelukäytännöt: • Opiskelijan oma aktiivisuus korostuu • Opiskelu toteutuu (ainakin osittain) reaalimaailman tilanteissa • Suunnittelussa korostuu ongelmakeskeisyys oppiainekeskeisyyden sijaan • Opiskelu on pitkäaikainen ja kokonaisvaltainen prosessi lyhytkestoisten oppituntien sijaan • Ohjaajat, asiantuntijat ja assistentit opiskelijan tukena

 8. Strategisia valintoja Blended Learning • Sulautuva oppiminen ja sitä tukeva opetus • Opiskelijan aktiivisuus, kokemukset, oppimisen sosiaalisuus ja oppiminen muiden kanssa korostuvat • Kontaktiopetusta, kokemusperäistä oppimista oppilaitos-/ työympäristössä, itsenäistä oppimista, e –oppimisen laaja-alainen hyödyntäminen • Yhdistetään lähiopetus, verkko-opetus ja työnteko opiskelijan tarpeista lähtevällä tavalla • Tietopuolinen opetus jää taka-alalle, koska tiedon hankkiminen on helppoa • Ohjausta tiedon hankintaan, kriittiseen arviointiin, hyödyntämiseen, ja johtopäätösten tekemiseen

 9. Blended Learning Ratkaistavia asioita: • Tila • Aika • Opetus- / oppimismenetelmän autenttisuus • Inhimillinen kontakti (yksilöllinen ohjaus)

 10. Blended Learning Miksi BL? Yksilöllisyys oppimisessa korostuu Työssä oppiminen korostuu entisestään Opiskelijan oma vastuu oppimisesta lisääntyy Opiskelija päättää, miten oppii Työpaikalla oppimisen ja muodollisen oppimisen raja hämärtyy Aikataulutus ei enää ratkaise oppimista Verkko-opetus lisääntyy

 11. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsityksiä oppimisesta Opitaan tietoja ja taitoja sekä niiden soveltamista käytäntöön. Jotenkin oppiminen on ehkä sitä niinku muistamista niin että siitä on semmoinen muistijälki joka yhdistää sen johonkin aiemmin koettuun tai niinkusit voi sanoa, että on oppinut, jos niinku 10 vuoden jälkeen pystyy sen yhdistämään johonkin niinku tapahtumaan tai semmoseen missä sen on oppinut. Niin sit sen on ehkä oppinut Eli tiedon ja taidon vaihtoa, jolla pyritään siihen, että tietoa omaksutaan ja sit omaksutaan myös taito soveltaa sitä tosielämässä.

 12. Ammattikorkeakouluoppiminen Tiedon hakua työelämässä Että tiedon omaksumista niin myös ehkä jotain tiedon haun omaksumista. Et se oppiminen on ainakin amkissa varmaan sisältää myös sitä että tota sä ikäänkuin opit hakemaan sitä tietoa. Meidän opettaja sanoi kerran meinaan että ei täällä niinku valmiita asioita opeteta eikä täällä ihan valmiita asioita opitakaan, että lähinnä se et sitku sä meet sinne työpaikkaan, niin sää tiedät mistä sä sen tiedon haet

 13. Opettajan osaaminen Pedagoginen osaaminen Asioiden esittäminen, tiedon jakaminen, vuorovaikutustaidot, opiskelijoiden kuuntelu Ihanneopettaja on sellainen, joka on ammatillisesti ja varsinkin pedagogisesti pätevä, että se ei riitä, että sä osaat asian, vaan se pitää tuoda myös julki oikein, että opiskelijat ymmärtää sen. Ihanneopettaja laittaa tarpeeksi opiskelijan ajattelemaan asioita ite. Ei kokonaan, mutta on apuna niiden asioiden sulattamisessa tarpeeksi.

 14. Ammattikorkeakouluopetus Positiivisia käsityksiä Suunnittelu Mulla on ollut muutamakin semmonen tosi hyvä opettaja. Eli yks oli just tää, jonka kanssa käytiin läpi että millä tavalla lähdetään tätä kurssia toteuttamaan, hän oli myös että ensimmäisellä tunnilla laittoi sen että mitä tällä kurssilla käydään, mikä on tarkoitus ja minkä takia Esitystapa Yks parhaita opettajakokemuksia, mitä mulla on kanssa justiinsa tuolta ammatillisten aineitten puolelta. Kyseinen opettaja, joka vetää sitä opetusta siellä niin, sen se luentotyyli on erittäin persoonallinen ja se vetää semmosella tietyllä kuivalla huumorilla, se saa porukan niinku innostumaan ja mukaan siihen touhuun… että se on ihan oikeesti erittäin opettavaista olla siellä luennolla ja seurata sitä ja sitten sille pystyy tosissaan heittää kysymyksiä ja se vastaa... Siin on... hyvä esimerkki tästä joka niinku innostaa sitä luokkaa ja sitten pitää sen koko ajan hereillä. Sillonniinku se surullisen kuuluisa esiintymistekniikka hallussa.

 15. Ammattikorkeakouluopetus Oppimaan ohjaaminen, mentorointi, opiskelijalähtöisyys Siinä mielessä kuitenkin vähän yläpuolella opiskelijaa, että se tietty auktoriteetti ehkä olemassa, mutta siis että pystyy kuuntelemaan opiskelijaa, pystyy keskustelemaan opiskelijan kanssa …oppimaan ohjaava eli että ei niinku joissakin on ettei lue suoraan kirjasta näin ja näin ja näin, vaan vähän antaa sitä evästystä ja opiskelija saa sitä sitten itse pohdiskella ja vähän niinku tämmöinen mentori, kannustava, ohjaa niinku oikealle tälläiselle oppimisen reitille tämmöisiä hienoja sanoja, elikkä mitä ainakin mä haluaisin niin pois siitä opiskelija opettaja –statuksesta, mikä on yleensä aika iso kuilu siinä kuitenkin. Se on minusta ihanneopettaja, ketä pystyy löytämään ensinnäkin sen kultaisen keskitien ja semmosen että ne opiskelijat, ketä osaa asiaa jo, niin ne ei tylsisty kuoliaaksi siellä ja sitten ne, ketä niinku yksinkertaisesti ei ole aiemmin sitä oppineet tai muuten vaan tiedä niin he pystyy sen sisäistämään mahdollisimman helposti. Et se on just tulee tää kontakti opiskelijoihin ja joustavuus. Ne on todella tärkeitä.

 16. Odotuksia opettajien osaamiselle Opiskelijan ymmärtäminen Ja sitten se, että osais ottaa eri opiskelijoiden tarpeet ja tason huomioon. Elikkä ihan tällänen vuorovaikutustaito ja se itsensä ja tietonsa perustelu. …opettajien ei vaan osaamiselta vaan ylensäkkin siltä opettamiselta ja opettajana olemiselta, että pystyis kuuntelemaan myös opiskelijaa, et se on nimenomaan tätä vuorovaikutusta

 17. Johtopäätökset • Ammattikorkeakouluoppimiseen liittyy työelämässä oppiminen • Opiskelijat toivovat persoonallista, innostavaa, opiskelijalähtöistä opetusta • Opetusta kuvataan luokkaopetuksena, ei työelämän oppimisympäristöissä • Opetusta halutaan muuttaa yhteistoiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden suuntaan • Opettajan osaamisessa on tärkeää vuorovaikutustaito ja opiskelijan ymmärtäminen • Opiskelijat odottavat opettajien osaamiselta sekä opetustaitoja, ammatin hallintaa että opiskelijan ymmärtämistä

 18. Uudistuva opettajuus • Työn määrä lisääntynyt • Vastuu kasvanut, ulottuu yhä laajemmalle • Esteitä: oppilaitosten rakenne (OPS), organisaatio, järjestelmät (työehtosopimukset) • toimenkuvat yksilöllisemmiksi vastaamaan työtehtäviä ja osaamista  osaamisen kehittämismallit! = työssä opitun kytkeminen koulutukselliseen osaan

 19. Tulevaisuuden opettajuus • Monialaisuus • Mediapedagogiset taidot • Viisaus ja älykkyys • Verkko- ja virtuaaliopetus

 20. Monialaisen opetuksen ja TKIn yhdistämistaito • Laaja-alainen, ammatillinen, korkeakoulutasoinen opetus • Vuorovaikutteisuus • Työelämäyhteistyö (proaktiivisuus, strateginen, ennakoiva ja innovatiivinen yhteistyö) • Oppimisympäristöjen työelämälähtöisyys • Uusiutumiskyky • Strategiseen ajatteluun perustuva toimintakulttuuri !!! • Yhteissuunnittelu (vrt. yhteiskehittely) • Työelämän osaamisvaatimusten (kompetenssit) tunteminen • Ajankäytön suunnittelu ja hallinta • Ohjaus, HOPSaus, AHOT, oppisopimus… • Aitojen oppimisympäristöjen luominen, myös verkossa • Verkostoyhteistyö • Kielitaito, monikulttuurisuuden osaaminen • Harjoittelun ohjaaminen • Aikuiskoulutus: täydennyskoulutus, avoin amk, yamk,…

 21. AMK –opettajien osaamistarveselvitysKerro lyhyesti, miten itse opit lukemalla pänttäämällä kuuntelemalla hakemalla tietoa opiskelemalla perehtymällä lakeihin luentoja kuunnellen tekemällä netissä surffailemalla havainnoimalla tutkimalla pohtimalla vertailemalla analysoimalla prosessoimalla opettamalla kollegojen kanssa keskustelemalla, dialogissa teoriaperustaisesti  toiminnan tasolle 011010 Aija Töytäri-Nyrhinen

 22. TYÖAJANHALLINNAN HAASTEET AMK-OPETTAJAN TYÖSSÄ Niukat resurssit Ennakoimaton ja pirstaleinen työ Itsensä kehittämisen mahdottomuus Tasa-arvottomuus Mystinen 1600h ja ontuvat järjestelmät Poukkoileva esimiestyö Epäsäännöllinen työn rytmi MOpe / Mäki 2010

 23. Amkin johtamiseen liittyvät tekijät Johtaminen ja esimiestyö tukena Opettajaan liittyvät tekijät Oma asenne ja itsestä huolenpito -fyys -psyykk. -itsensäkehittäm. Työyhteisön ilmapiiri Suhde työhön vapaus luottamus Eväät jaksamiseen amk-toimijana hyvinvointi Amk-työn arvostus ja organisointi luovuus Yhteisöllisyys ja yhteistyö arvostus Resurssit turvallisuus hallinnantunne tasa-arvo Mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöihin ja kuormittavuuteen Opettajan työn luonteeseen liittyvät tekijät Oppilaitostyöyhteisöön liittyvät tekijät