Download
vandmilj plan ii konomisk slutevaluering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering PowerPoint Presentation
Download Presentation
VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering

VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering • Seniorforsker Brian H. Jacobsen Fødevareøkonomisk Institut • Opsamling fra økonomisk midtvejsevaluering • Arealrelaterede virkemidler (Vådområder) • Gødningsrelaterede virkemidler • De samlede omkostninger

 2. Tidligere analyser af Vandmiljøplaner • Vandmiljøplan I og Handlingsplan for bæredygtigt landbrug blev skønnet til ca. 1,6 mia. kr. • De faktiske omkostninger er formentlig lavere, bl.a. fordi analysegrundlag og politik var forskellig. • De samlede omkostninger ved VMPII blev i den økonomiske midtvejsevaluering blev af FØI opgjort til 569 mio. kr. årligt. • Omkostningsniveau 22 (17) kr. pr. kg N i reduceret udvaskning.

 3. Vådområder • Mål var høje (16.000 ha) • Tilskud relative lave (25.000 kr. pr. ha) • Stor reduktion i kvælstof (265 kg N pr. ha) • Projekterne tager lang tid at gennemføre og involvere mange lodsejer (puljejord) • Ansøgninger ca. 16.000 ha (50 % iværksættes ?) • Afslag skyldes økonomi (40 %) og lavt kvælstofniveau (30 %). • Stor variation mellem amter og projekter

 4. Vådområder i de enkelte amter (ultimo 2002) (ha)

 5. Engangsomkostninger ved etablering (kr. pr. ha)

 6. Årlige omkostninger i forhold til udvaskning (kr. pr. kg N)

 7. Andre arealordninger og kvælstofkontrakter • Stor variation i kr. pr. kg N for de enkelte foranstaltninger under SFL - Græsordninger er meget dyre (>100 kr. / kg N) - 20 årig udtagning er forholdsvis dyr - Ændret afvanding er relativ billigst • Kvælstofkontrakter er gode i teorien, men har været en dyr ordning og udbydes ikke fremover. • Økologi er blevet billigere pr. ha fordi der ikke er sket den forventede omlægning af bl.a. svinebedrifter

 8. Gødningsrelaterede virkemidler • Harmonikrav : 11 mio. kr. (lille effekt på N) • Efterafgrøder : 40 mio. kr. (330 kr. pr. ha) • Bedre udnyttelse af husdyrgødning : 40 mio. kr. - ny teknologi (nedfældning) • Reducerede N-normer : 120 mio. kr. - Begrænser nu kvælstoftildelingen på flere bedrifter - Lavere proteinprocent (interventionskrav) - Markedspriser betyder meget (hvede) - Langsigtet reduktion af N i jordpuljen er ikke med

 9. Omkostninger og reduktion i kvælstofudvaskning ved VMPII

 10. De samlede omkostninger- erhverv og det offentlige

 11. Arealer under VMPII (ha)

 12. Omkostningseffektivitet Vandmiljøplan II (kr. / kg N)

 13. Konklusioner • Udvikling i husdyrproduktion som forventet • Arealrelaterede virkemidler når ikke målet • De gødningsrelaterede virkemidler når målet • Lavere omkostninger for erhverv og stat i alt • Gødningsrelaterede virkemidler er de billigste • Lavere omkostninger i forhold til udvaskning end forventet i 1998 (ca. 11 kr. pr. kg N)