1 / 6

Vad har hänt med vatten- vegetationen i Pojovikens Natura 2000 område på 60 år? Minttu Peuraniemi

Vad har hänt med vatten- vegetationen i Pojovikens Natura 2000 område på 60 år? Minttu Peuraniemi Mats Westerbom Mikael Kilpi YHSydväst/ARONIA. Luther och vi hittade 45 arter som var gemensamma Förekomstfrekvenserna verkar dock vara mycket olika, många arter som var vanliga

chi
Télécharger la présentation

Vad har hänt med vatten- vegetationen i Pojovikens Natura 2000 område på 60 år? Minttu Peuraniemi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vadhar hänt med vatten- vegetationen i Pojovikens Natura 2000 område på 60 år? Minttu Peuraniemi Mats Westerbom Mikael Kilpi YHSydväst/ARONIA

  2. Luther och vi hittade 45 arter som var gemensamma Förekomstfrekvenserna verkar dock vara mycket olika, många arter som var vanliga tidigare, har gått tillbaka, och en del arter har ökat markant Pot pect

  3. Typiskt för de expansiva verkar vara en expansion till områden som var marginella tidigare, och en ”förtätning” av förekomstpunkter. ”Expansiva”; exempel är Cerathophyllum demersum och Nitellopsis obtusa.

  4. Minskande arter; en del verkar vara klara fall, som vit näckros.. En del kanske inte bara hittas men finns ändå (L. uniflora)

  5. Bladvassen Phragmites australis är ett extremfall Bladvassen har expanderat så att....

  6. .. att expansion skett mot land och så långt ut som möjligt. 1923 2001 1938

More Related