Download
mogu nosti za korelaciju nastave muzike i fizi kog vaspitanja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOGUĆNOSTI ZA KORELACIJU NASTAVE MUZIKE I FIZIČKOG VASPITANJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOGUĆNOSTI ZA KORELACIJU NASTAVE MUZIKE I FIZIČKOG VASPITANJA

MOGUĆNOSTI ZA KORELACIJU NASTAVE MUZIKE I FIZIČKOG VASPITANJA

214 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MOGUĆNOSTI ZA KORELACIJU NASTAVE MUZIKE I FIZIČKOG VASPITANJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MOGUĆNOSTI ZA KORELACIJU NASTAVE MUZIKE I FIZIČKOG VASPITANJA Lenče Nasev

 2. Za uspešno povezivanje određenih nastavnih sadržina, počevši od planiranja i smišljanja, pa sve do konkretne realizacije časova, neophodna je stručna, didaktičko-metodska priprema nastavnika.

 3. Načinpovezivanjamuzikeipokreta-zajedničkaplatforma • Pokret kao osnovno fizičko sredstvo pripada kategoriji neverbalne komunikacije. • Često uz pomoć pokreta saznajemo dečije želje, potrebe i emocije. • Uzpokreta se potičeslušanje, sviranjeistvaranjemuzike. . • To je most izmeđuonogaštoučenik “mora” i “želi”.

 4. Povezivanjepokretasamuzikomdajemogućnostzaprimenu: • telakaosopstvenoginstrumenta sopstvenoteloučenicimogu da gaupotrebekao instrument preko: zviždanja, ispuštanjazvukasajezikom, ritmičkogudaranjadlanovima, trljanjemdlanova, pucketanjemprstima, udaranjemnogama; • napravljeniimproviziraniinstrumenti improviziraniinstrumentimogu da buduizrađeni od materijalakojeposedujemokaoštosu: zvečkesapirinčom, štapićisaolovkama, dajre od metalnežiceipoklopca; • Orfoviinstrumenti učenicimogu da svirajunasvimmelodijskimiritmičkimOrfoviminstrumentima.

 5. Dokslušajumuzikuučenicimogu da upotrebe tri načinapokreta: • lokomotorno pokretcelogtela-hodanje, skakanje • nelokomotorno kadnogeostajunajednommestu, a ostalidelovitela se pokreću • kombinovano kombinacijalokomotornoginelokomotornogpokreta

 6. Upotrebomrazličitihnačinapokretaučenicimogu da izraze: • raspoloženjeu muzici– veselo ili tužno • tempo- prekobrzinepokreta • dinamika- prekoupotreberazličitihenergija u pokretimazatiho-hodanjenaprstima, zajako-koračanjesacelimstopalom • tonskavisina-prekopoložajatela, zanižetonove-čučanj, zavišljetonove-ispravljeno • ritam- prekozadržavanjatela u određenojpozizadugetonoveinaglihpotezaprikratkimtonovima • akcent- prekopotenciranihpokreta-taktiranje, odnosnoprekokonstantnogpokretatelakoje je usoglašenosamuzikom • repeticija- prekoponavljanjaprethodnoosmišljenihpokretatela • promenekarakteramuzike- prekorazličitogintenzitetapokreta

 7. Prislušanjumuzikesaritmičnimpokretimakodučenika se razvijaju tri osnovnesposobnosti (Pešek,1997): • sposobnostslušanjagde je pažnjanasočenakamuzici • sposobnostda se doživimuzika, njenizraziraspoloženjei • sposobnostpokretatela u koordinacijisamuzikom

 8. KorelacijaizmeđupredmetaMuzičkoiFizičkovaspitanje • Primenapokreta u oblastipredmetaMuzičkogvaspitanjadajespektarmogućnostizaintegracijusapredmetomFizičkovaspitanjeprirealizacijisadržina. • U Nastavnimprogramimasuobuhvaćenemuzičkesadržine: muzičko-ritmičkokoračanje, muzičkeigre, plesanje, elementarnemuzičkedramatizacije u kojima se koristeplesipantomima.

 9. Priplaniranjumuzičko-fizičkogdelovanjatrebaobratitipažnju da se obezbedeusloviprekokojihće se pravilnorealizovatipredviđenaaktivnost: • adekvatanprostorzapokret, spoljašnjiiliunutrašnji • osnovaprostoratreba da budezaštićena • kvalitetninosiocizvuka • Orfoviinstrumenti • lopte, krede u bojizaobeležavanjeprostora • dušeci • filmovipovezanisamuzikomipokretom

 10. NastavnajedinicaUvođenje u tempo (sporoibrzo)načasuMuzičkogvaspitanja u I-omodeljenju. • Povezivanjepokretasamuzikomćeomogućitiučenicimaujedno da ostvareiciljevenastavnesadržineHodanjepolinijipredmetaFizičkogvaspitanja, tačnije: sinhronizovanopokretanjerukuinoguirazvijanjekoordinacijeiravnotežeprekohodanjaposmanjenojpovršini.

 11. Opisaktivnosti:

 12. start start

 13. Zaključak • PokretkaokomunikacijskapojavapretstavljaosnovuzakorelacijuizmeđupredmetaMuzičkoiFizičkovaspitanje. • U nastavnomprocesupriusvajanjuodređenemuzičkesadržine u korelacijisapokretimaruku, nogukaoikorišćenjacelogtela, prekoosmišljenihdidaktičkihigaraiplesova se ostvarujuciljeviobapredmeta: razvijanjeosećajazaritam, tempo, dinamika, orijentacija u prostoru, koordinacijairavnoteža.