Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VRSTE ISTOSMJERNIH MOTORA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VRSTE ISTOSMJERNIH MOTORA

VRSTE ISTOSMJERNIH MOTORA

510 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VRSTE ISTOSMJERNIH MOTORA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VRSTE ISTOSMJERNIH MOTORA

 2. Shematski prikaz istosmjernog stroja

 3. INDUCIRANA EMS gdje je: (mnemotehnički način pamćenja) Ako je polje konstantno, tada je inducirana EMS proporcionalna brzini vrtnje rotora:

 4. ELEKTROMEHANIČKI MODEL Nadomjesni krug armaturnog kruga istosmjernog motora

 5. Električka jednadžba U ustaljenom stanju, armaturna struja je konstantna: Jednadžba ravnoteže snage dobije se množenjem sa ia: via je ulazna snaga, Rai2a su gubici u bakru, a eia električna snaga koja se pretvara u mehaničku:

 6. Uvrštenjem: dobije se: Uočite da je konstanta proporcionalnosti za induciranu EMS-u jednaka konstanti proporcionalnosti za proizvedeni moment.

 7. Mehanička jednadžba: gdje je: J moment tromosti, kgm2/s2 B1 koeficijent trenja, Nm/(rad/s)

 8. Model u prostoru stanja: p je operator deriviranja.

 9. BLOKOVSKI DIJAGRAM ISTOSMJERNOG MOTORA

 10. Prijenosne funkcije

 11. Prijenosne funkcije

 12. Prijenosne funkcije Nezavisni istosmjerni motor je linearni sustav, te je odziv brzine na istodobnu pobudu ulaznim naponom i momentom tereta jednak zbroju pojedinačnih odziva:

 13. Zadatak 3.1. Nezavisni istosmjerni motor ima sljedeće parametre: Ra= 0,5 , La= 0,003 H i Kb = 0,8 V/rad/s. Pogoni teret: J = 0, 0167 kgm2, B1 = 0,01 Nm/rad/s. Armatura se napaja iz istosmjernog izvora napona 220 V. Nađite odziv brzine vrtnje i vrijeme potrebno da se postigne 100 rad/s.

 14. NEZAVISNI ISTOSMJERNI MOTOR Moment (ia) i tok (if) mogu se nezavisno upravljati. Ako je tok konstantan, onda je moment proporcionalan armaturnoj struji. Moment motora je neovisan o brzini vrtnje. Zato se može vrlo točno upravljati brzinom vrtnje.

 15. Četverokvadrantni način rada nezavisnog istosmjernog motora Istosmjerni motor radi kao generator tijekom kočenja, tijekom vremena u kojem opada brzina vrtnje. Predpostavimo da se motor vrti brzinom ωm i da je napon armature v. Da bi se smanjila brzina, treba smanjiti v ispod ea. Tada struja ia promijeni smjer. Elektromagnetski moment Te također promijeni smjer i kinetička energija u svezi s inercijom tereta se pretvara u električnu energiju. Ovu energiju preuzima izvor v. Tijekom kočenja polaritet ease ne mijenja, jer se nije promijenio smjer vrtnje. Na kraju stroj stane i sva je kinetička energija vraćena u izvor. Ako se sada promijeni polaritet napona, stroj se počne vrtiti u drugom smjeru. Prema tome, motor se može vrtiti ili u jednom ili u drugom smjeru, i pri tome biti ili u motorskom ili u generatorskom načinu rada.

 16. Zadatak 3.2. Nezavisni istosmjerni motor daje nazivni moment kod nazivne brzine vrtnje. Nađite stupanj djelovanja u nazivnoj radnoj točki. Podaci motora: 1500 kW, 600 V, 2650 A (nazivna struja), 600 okr/min (nazivna brzina vrtnje), Ra= 0,003645 , La= 0,1 mH. Pad napona na četkicama iznosi 2 V. Snaga uzbude je 50 kW. Koeficijent momenta trenja je 15 Nm/(rad/s). Struja uzbude je konstantna, a armaturni napon je promjenljiv.

 17. Zadatak 3.3. Nezavisni istosmjerni motor ima sljedeće parametre: Ra= 0,5 , La = 0,003 mH, Kb =0,8 V/rad/s. Pogoni teret: J = 0,0167 kgm2, B1 =0,01 Nm/rad/s. Moment tereta je Tl = 100 Nm. Armatura je spojena na istosmjerni izvor napona 220 V. Teče nazivna uzbudna struja. Nađite brzinu vrtnje motora.

 18. POREDNI ISTOSMJERNI MOTOR Nije moguće odvojeno upravljanje strujom armature i strujom uzbude.

 19. (parametar: napon armature)

 20. Uzmimo da je napon armature konstantan. Ako elektromagnetski moment raste, struja armature raste, pad napona na armaturi također raste, a inducirana EMS pada. Smanjenje EMS očituje se u manjoj brzini vrtnje, jer je struja uzbude konstantna. No, pad brzine vrtnje je mali, pa se poredni motor smatra motorom konstantne brzine vrtnje.

 21. SERIJSKI ISTOSMJERNI MOTOR

 22. Elektromagnetski moment je proporcionalan kvadratu armaturne struje. Kod manjih brzina vrtnje struja armature je velika, jer je inducirana EMS mala. Idealan je za električnu vuču i propulziju.

 23. Zadatak 3.4. Serijski istosmjerni motor, projektiran za pogone promjenljive brzine vrtnje, ima sljedeće podatke na natpisnoj pločici: 3 KS, 230 V, 2000 okr/min i sljedeće parametre: Ra = 1,5 , Rse=0,7 , La = 0,12 H, Lse =0,03 H, M = 0,0675 H, B1 =0,0025 Nm/(rad/s) (podsjetite se: e = Mifωm). Izračunajte: (1) napon armature potreban da se u ustaljenom stanju dobije nazivni moment kod nazivne brzine vrtnje i (2) stupanj djelovanja u ovoj radnoj točki. Pretpostavite da imate na raspolaganju promjenljivi naponski izvor.

 24. KOMPAUNDNI ISTOSMJERNI MOTOR

 25. ISTOSMJERNI MOTOR S PERMANENTNIM MAGNETIMA

 26. Prednosti motora s premanentnim magnetima: - kompaktnost, - nema otpornih gubitaka za stvaranje polja, - manje zagrijavanje. Detaljnije ćemo razmotriti samo nezavisni motor i motor s permanentnim magnetima.