Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marktonderzoek als proces PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marktonderzoek als proces

Marktonderzoek als proces

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Marktonderzoek als proces

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marktonderzoek als proces

 2. De elf stappen van het markt-onderzoeksproces • Stap één: Vaststellen of er behoefte is aan marktonderzoek • Stap twee: Het probleem definiëren • Stap drie: De onderzoeksdoelen bepalen • Stap vier: Een onderzoeksontwerp kiezen • Stap vijf: De soorten informatie en informatiebronnen benoemen • Stap zes: De methoden bepalen om data te verzamelen

 3. De elf stappen van het marktonderzoeksproces • Stap zeven: De vragenlijst ontwerpen • Stap acht: De opzet en omvang van de steekproef bepalen • Stap negen: De data verzamelen • Stap tien: De data analyseren • Stap elf: Het onderzoeksrapport opstellen en presenteren

 4. Het marktonderzoeksproces Stap één: vaststellen of er behoefte is aan marktonderzoek • Als marktonderzoek niet nodig is • De informatie is al beschikbaar • We moeten nu een besluit nemen! • We hebben geen geld voor onderzoek • Onderzoek levert minder op dan het kost

 5. Het marktonderzoeksproces Stap twee: het probleem definiëren • Het probleem definiëren is de belangrijkste stap in het onderzoeksproces.

 6. Het marktonderzoeksproces Stap drie: de onderzoeksdoelen bepalen • Welke informatie moet je hebben om het probleem op te lossen?

 7. Het marktonderzoeksproces Stap vier: een onderzoeksontwerp kiezen • Verkennend onderzoek: is het op ongestructureerde en informele wijze verzamelen van informatie. • Beschrijvend onderzoek: staat voor een aantal methodes en procedures waarmee marketing-variabelen worden beschreven. • Causaal onderzoek: hiermee kunnen we oorzaak en gevolg onderscheiden.

 8. Het marktonderzoeksproces Stap vijf: de soorten informatie en de informatiebronnen benoemen • Secundaire data: gegevens die met een ander doel zijn verzameld, of de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan oorspronkelijk het geval was. • Primaire data: gegevens die speciaal voor bepaalde onderzoeksdoelen worden verzameld.

 9. Het marktonderzoeksproces Stap zes: de methoden bepalen om data te verzamelen • Secundaire data: Data verzamelen via bronnen als het internet. • Primaire data: de telefoon, de post en persoonlijke gesprekken, zoals interviews huis-aan-huis of in winkelcentra, en online enquêtes.

 10. Het marktonderzoeksproces Stap zeven: de methoden bepalen om data te verzamelen • Het ontwerpen van de vragenlijst die wordt gebruikt om informatie te verzamelen en vast te leggen is van cruciaal belang voor het slagen van het project. • Vragenlijsten • Observatieonderzoek

 11. Het marktonderzoeksproces Stap acht: de opzet en omvang van de steekproef bepalen • Steekproefopzet: verwijst naar de methode die je toepast om eenheden uit de bevolking al dan niet op te nemen in de groep die je gaat onderzoeken. • Steekproefomvang: verwijst naar het aantal eenheden van de populatie die een steekproef moet bevatten.

 12. Het marktonderzoeksproces Stap negen: de data verzamelen • Het verzamelen van data is heel belangrijk omdat je, ongeacht welke data-analysemethode je gebruikt, slechte data niet kunt ‘repareren’. • Tijdens het verzamelen van de data kunnen zich ook veel niet-steekproeffouten voordoen.

 13. Het marktonderzoeksproces Stap tien: de data analyseren • Data-analyse: houdt in dat je data invoert in computerbestanden, ze op fouten controleert, ze in tabellen verwerkt en ze aan verschillende statistische testen onderwerpt. • Opschonen van data: ruwe data wordt gecontroleerd om te verifiëren of de data goed van de vragenlijst zijn overgenomen en ingevoerd in het computerprogramma.

 14. Het marktonderzoeksproces Stap tien: het onderzoeksrapport opstellen en presenteren • De laatste stap in het marktonderzoeksproces is het opstellen en presenteren van het onderzoeksrapport – een van de belangrijkste fasen van marktonderzoek. • Het belang hiervan kan niet genoeg worden benadrukt: het is door middel van het rapport of de presentatie dat je het onderzoeksresultaat aan de klant duidelijk maakt.