1 / 20

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ID grupy: 97/24 _P_g1 Opiekun: Bernard Krupka Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Semestr/rok szkolny: IV/2011/12.

daryl
Télécharger la présentation

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) • Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH • ID grupy: 97/24 _P_g1 • Opiekun: Bernard Krupka • Kompetencja: Przedsiębiorczość • Temat projektowy: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. • Semestr/rok szkolny: IV/2011/12

 2. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA • Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym. • Przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną. Może również, lecz nie musi, posiadać osobowość prawną.

 3. FORMY WŁASNOŚCI Z punktu widzenia form własności można wyróżnić: • przedsiębiorstwa państwowe • przedsiębiorstwa prywatne (w tym przedsiębiorstwa będące własnością pojedynczych osób jak i rodzin oraz spółki) • przedsiębiorstwa spółdzielcze • przedsiębiorstwa komunalne • przedsiębiorstwa będące własnością pracowników

 4. Formy współpracy przedsiębiorstw • formy kooperacyjne współpracy przedsiębiorstw • kooperacja umowna • kooperacja bezumowna • kooperacja przemysłowa • joint-venture • alians strategiczny • networking • klaster przemysłowy • formy koncentracyjne współpracy przedsiębiorstw • fuzja • przejęcie • holding

 5. POJĘCIE GOSPODARKI RYNKOWEJ • Gospodarka rynkowa – rodzaj gospodarki, w której decyzje dotyczące zakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania. Podstawą podejmowania tych decyzji są informacje płynące z rynku, m.in. ceny dóbr i usług, ceny czynników wytwórczych, płace, stopy procentowe, stopy zysku, kursy papierów wartościowych, kursy walutowe oraz oczekiwania podmiotów gospodarczych co do kształtowania się wyżej wymienionych w przyszłości

 6. MISJA FIRMY • To zestaw wartości akcentujący specyficzną rolę danej organizacji na rzecz otoczenia, tym samym uzasadniających istnienie danej jednostki.Misja jest ukonkretnieniem pomysłu na przedsiębiorstwo. Misja tworzy osobowość organizacji. Powinna odpowiadać na pytania: - po co istnieje przedsiębiorstwo, - do czego dąży, - określenie zbioru klientów, - jakie zaspokaja potrzeby

 7. CELE PRZEDSIĘBIORSTWA • Cele przedsiębiorstwa :- zysk- wysoka marża handlowa- wzrost sprzedaży- wzrost udziału w rynku- zmniejszenie ryzyka działania- zmniejszanie kosztów handlowych- innowacyjność w zakresie metod prezentacji i sprzedaży towarów- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, czyli wzrostu zaufania klientów i innych podmiotów do firmy i jej znaku firmowego.

 8. POJĘCIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA • Strategia pokazuje, jak dotrzeć do wytyczonego celu. Wybór określonej strategii dokonuje się poprzez opracowanie różnych wariantów działania, następnie dokonanie ich oceny po wnikliwej analizie i na końcu następuje wybór najlepszej strategii uwzględniającej warunki przedsiębiorstwa, jak i warunki zewnętrzne, dotyczące .

 9. Definicja gospodarstwa rolnego • Gospodarstwo rolnicze jest to jednostka produkcyjna celowo zorganizowana, z własnym kierownictwem, zespołem ludzi ,ziemi oraz pozostałych środków niezbędnych do wytwarzania artykułów żywnościowych i surowców dla przemysłu. Jest ono wyodrębnione pod względem organizacyjnym i terytorialnym.

 10. POJĘCIE PRZEDSĘBIORSTWA ROLNICEGO Przedsiębiorstwo rolnicze jest to jednostka gospodarcza której aktywność skierowana jest na zewnątrz ,czyli jej produkcja przeznaczona jest na sprzedaż , zaś podstawowym celem działalności jest uzyskanie jak największego zysku. Posiada ono wyodrębnienie : • organizacyjne • terytorialne • ekonomiczne • prawne

 11. Pojęcia związane z przedsiębiorstwem rolniczym • Rolnictwo - dział gospodarki narodowej zajmujący się uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowla zwierząt.Chów - zapewnienie zwierzętom prawidłowych warunków bytowania. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja.Hodowla roślin - polepszanie cech dziedzicznych u roślin, obejmującą również praktyczne działania, których celem jest wytworzenie odmian lepszych jakościowo i plenniejszych.Hodowla zwierząt - zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych zwierząt w zakres których wchodzi ocena wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników

 12. Marikultura - uprawa morza, zwłaszcza glonów, które są paszą dla zwierzątUprawa roślin - zabiegi stosowane w produkcji roślinnej, obejmujące uprawę roli, nawożenie, siew i sadzenie, pielęgnowanie, zbiór i przechowywanie plonów.

 13. DZIAŁY SPECYJALNE PRODUKCJI ROLNEJ • uprawy w szklarniach (powyżej 25 m2) i ogrzewanych tunelach foliowych (powyżej 50 m2), • uprawy grzybów i ich grzybni (powyżej 25 m2), • uprawy roślin in vitro, • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk) i nieśnego (powyżej 80 sztuk), • wylęgarnie drobiu, • hodowla i chów zwierzątek futerkowych i laboratoryjnych, • hodowla dżdżownic, • hodowla jedwabników, • prowadzenie pasiek (powyżej 80 rodzin), • hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

 14. CZYNNIKI WYTWÓRCZE W ROLNICTWIE • Ziemia- miejsce i czynnik produkcji/nie podlega amortyzacji ,ma stałe położenie ,niezniszczalność ,przestrzenność • Praca- ludzie są twórcą i organizatorem produkcji • Kapitał- ogół środków produkcji i zasobów finansowych wykorzystywanych w procesie produkcji

 15. CECHY ROLNICTWA Cechy charakterystyczne dla rolnictwa jako działalności gosp. (wyróżniające spośród innych działów): ►Oparcie się na procesach biologicznych w stopniu większym niż w innych typach działalności. ►Przestrzenny charakter. ►Sezonowość produkcji. ►Największe uzależnienie od warunków przyrodniczych. ►Nietrwałość produktów.

 16. ► Zawodność plonów wynikająca głównie z warunków przyrodniczych (gł. war. atmosferyczne). • ►Cykl pracy nie pokrywa się z cyklem produkcji. • ►Istnienie wielu małych jednostek produkcyjnych. Większość gospodarstw to rozproszony rynek pracy. • ►Spory udział produkcji na potrzeby własne. • ►Dywersyfikacja (wielorakość) produktów. • Cechy opisujące rolnictwo: • ►Społeczno-własnościowe: systemy władania ziemią wg przyjętej klasyfikacji; wielkość gosp. • ►Organizacyjno-techniczne

 17. Przykład przedsiębiorstw rolniczych w powiecie grodziskim • RKS Łubnica

 18. Grzybmar Wielichowo

More Related