html5-img
1 / 9

Erilaisen asiakkaan kohtaaminen

Erilaisen asiakkaan kohtaaminen. SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA. KOKEMISEN POLITIIKKA (R. D. Laing ).

deidra
Télécharger la présentation

Erilaisen asiakkaan kohtaaminen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Erilaisen asiakkaan kohtaaminen SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA

  2. KOKEMISEN POLITIIKKA(R. D. Laing) ”There is no such ’condition’ as ’schizophrenia’, but the label is a social fact and the social fact a political event. […] After being subjected to degradation ceremonial known as psychiatric examination he [patient, i.e. the schizophrenic] is bereft of his civil liberties in being inprisoned in a total institution known as a ’mental’ hospital.” LÄHDE: R. D. Laing, The politics of experience and The bird of paradise (100 – 101) Erilaisen asiakkaan kohtaaminen - SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA

  3. ”YHTEISEN KIELEN LÖYTÄMINEN” PSYKOOSI SANA ”HUOLI” VIITTAA LÄÄKÄRIN MIELEEN, SANA ”PSYKOOSI” POTILAAN MIELEEN. HUOLI Lääkäri selittää potilaan käyttäytymistä siltä pohjalta, että potilas on ”psykoottinen”. Tällöin lääkärillä ”herää huoli”. Jos potilas kyseenalaistaa lääkärin ”huolenpidon”, on se omiaan vahvistamaan kuvan kehää. Lääkäri huoli siis vain kasvaa, ja hän pitää potilasta entistäkin psykoottisempana. Tästä usein seuraa lisää huolenpitoa… Erilaisen asiakkaan kohtaaminen - SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA

  4. TODELLISUUDEN HARHAINEN OMISTAMINEN I (Martti Siirala) - Mitä tarkoitat, kun puhut todellisuuden omistamisesta? ”Olen sitä mieltä, että valtayhteisö määrittää aina, miten todellisuus on olemassa. Yhteisö ymmärtää todellisuuden olevan käsityksensä mukainen […] Se ottaa todellisuuden omaan hallintaansa.” - Mitä on todellisuuden harhainen omistaminen, josta myös puhut? ”Maailmassa olemisemme, elämämme on aina enemmän tai vähemmän harhassaoloa. Kaikki todellisuuskäsitykset ovat välttämättä harhaisia. Todellisuutta ei siis voi määrittää, omistaa, saati hallita.” Erilaisen asiakkaan kohtaaminen - SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA

  5. TODELLISUUDEN HARHAINEN OMISTAMINEN II (Martti Siirala) - Mieleeni tulee nyt, että siksikö on niin vaikea ottaa vakavasti mielisairauden sanomaa, koska se todennäköisesti osoittaa, ettei todellisuuskäsityksemme olekaan ”se oikea”? ”Hyvin pitkälti on näin. Valtakulttuurihan toteutuu sekä rakentamis- että tuhokäytännöissään vallitsevan todellisuuskäsityksen uomissa. Sellainen sanoma, joka ei tässä omistuksessa ole löytänyt sijaansa, on uhkana kokonaisuuden eheydelle ja elämän kitkattomalle jatkumiselle. Mielisairauden sanottava osoittaisi monin tavoin, että todellisuus- Illuusio olisi vain yksi illuusio monista mahdollisista.” LÄHDE: Yrjö Uurtimo, On puhuttava siitä mistä vaikenemme (98-99) Erilaisen asiakkaan kohtaaminen - SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA

  6. TOIPUMINEN IAnthonyn (1993) mukaan • Jokainen yksilö toipuu eri tavalla. • Toipuminen edellyttää toisten tukea ja uskoa yksilöön. Tarjoutuvat mahdollisuudet ovat tärkeitä. • Toipuminen ei tarkoita kaikkien vaikeuksien katoamista. Se on siis eri asia kuin kliininen paraneminen. • Toipumisen avaimet ovat omissa käsissä. Ammattiapu ei ole toipumisen välttämätön edellytys. Erilaisen asiakkaan kohtaaminen - SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA

  7. TOIPUMINEN IIAnthonyn (1993) mukaan • Henkisen kärsimyksen seuraukset: STIGMA, TYÖTTÖMYYS, OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN… voivat olla ”kovempi pala” kuin itse ahdistuksesta ja sekavuudesta toipuminen. • Kuntoutujilla on arvokasta kokemusperäistä tietoa, ja he voivat siten auttaa toisiaan. • Toipuminen on jatkuva prosessi ylä- ja alamäkineen. Joskus muutoksia tapahtuu enemmän, joskus… Erilaisen asiakkaan kohtaaminen - SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA

  8. TOIPUMINEN IIIAnthonyn (1993) mukaan • Toipumisvisio ei edellytä jotain tiettyä näkökulmaa (mielenterveys)ongelmiin. • Toipuminen = kuntoutuminen (engl. recovery) • TOIPUMINEN ON PROSESSI: ITSETUNTO SOPEUTUMINEN VOIMAANTUMINEN LÄHDE: Rufus May, Psykoottisen kokemuksen ymmärtäminen ja työskentely kohti toipumista (261) Erilaisen asiakkaan kohtaaminen - SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA

  9. LÄHTEET & blogi: Laing, R.D. (1985). The politics of experience and The bird of paradise. Harmondsworth: Penguin Books. May, Rufus (2005). “Psykoottisen kokemuksen ymmärtäminen ja työskentely kohti toipumista”. Teoksessa Gleeson, John F.M. & McGorry (toim.) Varhaisen psykoosin psykoterapeuttinen hoito. Suomennos Mari-Pauliina Vainikainen. Helsinki: Edita. Uurtimo, Yrjö (2000). On puhuttava siitä, mistä vaikenemme: Martti Siiralan ajatuksia elämästä. Helsinki: Tammi. Fridtjofinblogi Erilaisen asiakkaan kohtaaminen - SKITSOFRENIAN KOKEMISESTA

More Related