Download
biotecnologia bacteriana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIOTECNOLOGIA BACTERIANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIOTECNOLOGIA BACTERIANA

BIOTECNOLOGIA BACTERIANA

128 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BIOTECNOLOGIA BACTERIANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIOTECNOLOGIA BACTERIANA

 2. 6- BIOTECNOLOGIA • Totes aquellestènciques que utilitzanéssersvius per a produiralgunprofit per a l’home • Quans’introdueixen gens dins un ésserviuparlemd’enginyeriagenètica • Elsmicroorganismessónespecialmentversàtils per al seuús en biotecnologia

 3. 6.1- Fermentació • Reaccionscatabòliqueson no hiintervèl’oxigen, ni la cadena respiratòria • Obtenim un compost orgànic: Àcidlàctic i etanol • Organismes que fan la fermentació: • Sacharomicessp: Fermentacióalcohòlica • Lactobacillussp: Fermentaciólàctica

 4. FERMENTACIÓ

 5. Vinagre • No es una fermentaciódoncs es produeix en presènciad’oxigen • És una reacciód’oxidació incompleta orgànica • Bacteris: Acetobacter,

 6. 6.2- Producciód’antibiòtics • Reaccions de síntesi • Penicillium, Bacillus i Streptomices • A la natura la producciód’antibiòticssuposa un mecanisme de competència i la majoria de vegadess’handescobert a l’atzar • Procés per a obtenirnousantibiòtics: p 226

 7. Producció industrial antibiòtics

 8. Altresproductes que s’obtenen a partir de microorganismes • Vitamines: Per afegir-les alsaliments (Alimentsfuncionals: tenen dosis de vitamines, minerals...elevades, no sempreafegides) • Aminoàcids: Potenciadors del gustd’aliments • Enzims: Pastisseria, detergents, tèxtil... Bloc: The industrial enzymologist

 9. Microorganismes i industria alimentària • Controlsmicrobiològicsdelsaliments: • Pràctiques per evitar la proliferació de microorganismes: • Pasteurització (llet fresca): Mantenir una temperatura de < 100º durantcerttemps. No mata totselsbacteris (diferentd’esterilització)

 10. Microorganismes i enginyeriagenètica • Producteshumansobtinguts per bacteristransgènics: Hormones, vacunes, interferó..... • Com: S’introdueix DNA (gen) que ens interessa al bacteri mitjançant un plasmidi o un virus per a que produeixin la proteina codificada per aquest gen

 11. Insulina: Recorda un gen---una proteïna

 12. Problemes: • Unió incorrecta del gen • Inestabilitatplasmidirecombinant • Endonucleases que tallen l’ADN • No manifestació del gen Web: Procésdetallat de la producciód’insulina

 13. Recorda • Enzims de restricció: Tallen l’ADN per un llocconcret • ADN recombinant: ADN al que s’hi ha afegit un gen d’unaltreorganisme

 14. Per quèbacteris? • Velocitat de creixement elevada: Exponencial

 15. 6.7 Microorganismes i depuraciód’aigües • Elsmicroorganismesdegut a la sevacapacitat per utilitzardiferentssubstratscom a font de carboni en presència o absènciad’oxigensónorganismesmoltútils per a eliminar residus de l’aigua

 16. Bacteris i transgènics • Elsplasmidis i virus s’emprencom a vectors per a introduir gens a organismescom poden ser plantes o animals

 17. Teràpiagènica i virus Video Redes: Teràpiagènica

 18. Teràpia gènica Avantatges: El pacient deixa de necessitar tractament. Només cal introduir el gen normal a algunes cèl·lules Inconvenients: Molt difícil a la pràctica (èxit amb cèl·lules sanguínies i epitelials)‏ Les cèl·lules poden ser difícils d'obtenir o de reproduir (diferenciades). Cal combinar amb enginyeria tissular i d'òrgans. El pacient pot transmetre la malaltia als fills.

 19. Teràpia gènica Algunes solucions per obtenir més tipus cel·lulars. Combinar la teràpia gènica amb: Transferència nuclear a oòcits i cultivar i diferenciar les cèl·lules mare embrionàries. Inserir el gen a cèl·lules mare embrionàries directament. Inserir el gen a cèl·lules mare de teixit.