Download
krajinn struktura n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krajinná struktura PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krajinná struktura

Krajinná struktura

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Krajinná struktura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krajinná struktura

 2. Krajinná struktura Způsob územního uspořádání různě velkých částí krajin Strukturu určuje: typ krajiny, rozloha, tvar, původ, vnitřní uspořádání, počet a konfigurace krajinných elementů Vertikální – monosystémová, Horizontální – teritoriální, Podle prostorově funkčního kritéria 1) krajinná matrix (matrix) 2) krajinné enklávy – plošky (patches) 3) krajinné koridory

 3. Krajinná matrice Plošně převládající, nejvíce zastoupený a nejspojitější typ krajinné složky (dominantní role ve f. krajiny) • Za normálních okolností matrice=klimaxové spol. • V současnosti problém = kulturní krajina velká heterogenita proto kritéria pro určování 1) relativní plocha 2) spojitost 3) vliv na dynamiku krajiny

 4. 1) Relativní plocha • > 50% plochy – je to s nejv. pravděp. ono • < 50% - zapojení dalších kritérií 2) Spojitost 3) Řízení dynamiky

 5. Krajinné enklávy Nelineární plošná část povrchu vzhledem se nápadně lišící od okolí Podle původu • disturbanční • zbytkové • regenerující • zdrojové • introdukované • zdrojové

 6. Velikost je rozhodující, rozloha je důležitým faktorem druhové diversity Teorie vychází z ostrovní biogeografie Podle tvaru: (výpočet – délka rozhraní/obvod kruhu se stejnou plochou • izodiametrické • protáhlé (vnitřní prostředí) • úzké • prstenec • poloostrov – ekvivalent koridorů (nálevkový efekt)

 7. Koridory Úzké pruhy země, které se liší od krajinné matrice na obou stranách (biodiverzita – ekotonový efekt) Podle vzniku (vzniklé narušením; zbytkové; regenerující; zdrojové; introdukované,pěstované) Podle tvaru (minimální šířka pro ČR – ÚSES 10-20m) • liniové • pásové • Proudové Podle výšky koridory vyšší než okolí, nižší než ….

 8. Demonstrace

 9. Koridor-podél vod toků

 10. Sítě Propojené soustavy koridorů Typ spojení linií (křížení, rozvětvení) Hustota – průměrná vzdálenost mezi jednotl. liniemi, průměrné velikosti uzavřených složek (velikost oka sítě)

 11. Celková struktura – uspořádání složek Krajina jako celek má vlastnosti, které jednotlivé její části nemají. Krajinu nelze popsat jen jako součet jejích složek!!! Mikroheterogenita – soubor jednotlivých typů krajinných složek je podobný v celém sledovaném území Makroheterogenita – soubor krajinných složek se v jednotlivých částech krajiny markantně odlišuje Pro určování mikro-makro – liniové transekty a jejich statistické vyhodnocení

 12. Celková krajinná struktura Je založena na způsobu rozmístění krajinných složek, jejich rozmístění je nenáhodné a dá se typizovat Pravidelné, ve shlucích, lineární, paralelní Vlastnosti mozaikovitost poréznost kontrast krajinná diverzita konektivita zrnitost

 13. Tvar hranic mezi složkami Kompaktní tvary – okrouhlé – nejmenší poměr délky hranic k ploše Klikatá hranice – vysoký poměr délky hranic k ploše – systémy s vysokou výměnou hmoty a energie Dendritická – transport látek

 14. Sukcese Zákonitý sled změn druhového složení společenstva určitým směrem Iniciační stadium>postupná sukcesní stadia>klimax Teorie ekologické sukcese Whittaker • Procesy probíhající v sukcesi lze zobecnit asi takto: • progresivní vývoj půdy během sukcese • vzrůst vertikální diferencovanosti vegetace • vzrůst celkového množství živin v ekosystému a zároveň vzrůst množství živin vázaného v biomase • vzrůst produkce biomasy • zvyšování účinnosti kontroly abiotických faktorů samotným společenstvem • vzrůst diverzity • směna menších druhů s kratším životním cyklem druhy robusnějšími a déle žijícími • vzrůst stability

 15. Sukcese • Primární V prostředí dosud neovlivněném biotickým společenstvem • Sekundární Obnova sukcesního stadia po disturbanci v prostředí s vyvinutou půdou KLIMAX Klimatický - makroklima Edafický – trvale blokované sukcesní stadium, omezení azonálními půdními podmínkami (skály, rašeliniště,…)

 16. Vznik nových ekosystémů • 1-4 roky – spol.jednoletých plevelů • 8-15 let – vegetace eutrofních stojatých vod • 10-15 let – travnatá a křovinatá vegetace mezí • Několik desetiletí – xerotermní, hydrofilní nelesní společenstva, stadia regeneruj. Luk • Staletí – lesní společenstva pralesní fauna se neobnoví ani po staletích • Tisíciletí vznik vyspělých h. profilů, reprodukce zaniklého klimax společenstva