Download
struktura investicija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura investicija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura investicija

Struktura investicija

209 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Struktura investicija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strukturainvesticija JS

 2. Strukturainvesticija se možeposmatratisarazličitihaspekata. Posebnupažnjuzaslužuju:

 3. Ekonomskastrukturainvesticija • Predstavljarasporedinvesticijapo: • privrednim oblastima (industrijairudarstvo, poljoprivredairibarstvo, šumarstvoi dr), • neprivrednim oblastima (obrazovanjeikultura, zdravstvoisocijalnazastita), • sektorima i granama (po novoj klasifikaciji od 2001.) • Ekonomskastrukturainvesticija je značajnajerpredodređujeproizvodnustrukturunacionalneprivrede. • Od toga u koje se sektoreekonomskeaktivnostiupućujenajvećideoinvesticijazavisirazvojtihsektora. • Priizboruekonomskestruktureinvesticijatrebavoditiracuna o domaćimpotrebama,alii o zahtevimameđunarodnepodelerada.

 4. Tehnička struktura investicija • Pokazujekoji se deosredstavazainvesticijjeulaže u građevinskeobjekte, a koji u opremu. • U početnimfazamarazvojapreovlađujuulaganja u građevinskeobjekte (fabrike, puteve i sl.). • Kasnije se povećavarelativanudeoopreme,jergrađevinskiobjektiimajudužirokupotrebe, pa se investicionaaktivnostdobrimdelomsvodina to da se u većpostojećegrađevinskeobjekteunosi nova, savremenijaoprema.

 5. Ekonomska efikasnost investicija • Investicije su toliko efikasne koliko doprinose povećanju proizvodnje. • Za izražavanje ekonomske efikasnosti investicija koriste se: • Marginalni kapitalni koeficijent • Marginalni koeficijent efikasnosti investicija

 6. Vrste kapitalnih koeficijenata • Dve osnovne vrste kapitalnih koeficijenata: • Prosečni • Marginalni Prosečni = Osnovna sredstva / Proizvodnja Marginalni = Investicije / prirast proizvodnje

 7. Prosečni kapitalni koeficijent • Efektivnost investicija izražava se odnosom između kapitala K (osnovnih proizvodnih fondova) i proizvodnje Y ili odnosom investicija i proizvodnje. • Kapitalni koeficijent (k): k = K / Y • Obrnuti izraz kapitalnog koeficijenta nazivamo koeficijent efektivnosti, i on se može izraziti kao: e=1/k = Y/K

 8. 1. Marginalni kapitalni koeficijent • Marginalniiligraničnikapitalnikoeficijentizražavaodnosinvesticijaiprirastaproizvodnje (društvenogproizvodailinacionalnogdohotka). • Pokazuje efikasnost investicija. InvesticijesuonolikoefikasnekolikodoprinoserastuDP. • On je podesnijizaocenuefikasnostiinvesticijaodprosečnogkapitalnogkoeficijenta, s obziromdaporastkapitalnihfondovaobuhvataaktiviraneinvesticije.

 9. U zavisnosti od toga koji se agregati investicija i proizvodnje koriste :

 10. 2. Marginalni koeficijent efikasnosti investicija: • Obrasci za ovaj koeficijent su recipročne vrednosti marginalnog kapitalnog koeficijenta: e1 = ΔND/NI e2 = ΔY /BI • Marginalnikoeficijentefikasnosti je samoobrnutizraz marginalnog kapitalnog koeficijenta.

 11. Ako putem marginalnog kapitalnog koeficijenta merimo efikasnost investicija preko stopa investicija: k1 = i1 / rND k2 = i2 / Ry Gde je: • i1 – stopa neto investicija • i2 – stopa bruto investicija • rND – stopa rasta ND • rY – stopa rasta društvenog proizvoda R • Ovi koeficijenti pokazuju koliko procenata proizvodnje treba investirati da bi se ostvario 1% njenog rasta.

 12. Marginalni koeficijent efikasnosti investicija je recipročan izraz marginalnog kapitalnog koeficijenta: e1 = rND / i1 e2 = rY / i2

 13. Primer • Ako je stopa investicija 20%, a stopa rasta društvenog proizvoda 5%, izračunaj marginalni kapitalni koeficijent i protumači. • k2 = i2 / rY • k2 = 20 / 5 = 4% • Treba investirati 4% društvenog proizvods da bi se obezbedio 1% njegovog rasta.

 14. Zaključak • Efikasnost investicija zavisi od ekonomske i tehničke strukture. • Ako je veći deo I usmeren u kapitalno intenzivne sektore (teška industrija, energetika, saobraćaj) to će dovesti do veće vrednosti marginalnog kapitalnog koeficijenta (niža efikasnost investicija) na nivou ukupne privrede. • Usmeravanje više I u prerađivačke grane , gde treba manje kapitalnog ulaganja, vodiće smanjenu MKK i porastu efikasnoti investicija. • Veća zastupljenost opreme, u odnosu na građevinske objekte, vodi većoj efikasnosti investicija.