Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOS struktura PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOS struktura

MOS struktura

415 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MOS struktura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poluvodičkih učinskih ventila ima oko pedeset različitih vrsta. Ne treba ih za sada posebno učiti. Samo treba prepoznati da se unutar monokristala silicija (pravilne kristalne rešetke) može naći šest različitih struktura. PN struktura struktura metal - poluvodič MOS struktura

 2. Dakle, P+-područje je anoda, a N+-područje katoda.

 3. Dakle, P-područje je anoda, N-područje je katoda, a P-područje do katode upravljačka elektroda (geit). PUT ili tiristor s N-upravljačkom elektrodom (engl. programmable unijunction transistor)

 4. iVJ@*@H v. iVh@*@H: 1) silazak, silaženje, 2) povratak katoda grč. kathodos:KATA- + hodos: put ž<@*@H anoda grč. anodos:put prema gore

 5. Pitanje: da li tiristorska struktura može doći u stanje vođenja iz stanja blokiranja zagrijavanjem? Zagrijavanjem, unutar zone prostornog naboja oko srednjeg PN prijelaza stvaraju se parovi elektron – šupljina. Šupljine idu prema katodi, a elektroni prema anodi. Dakle, P-područje do katode postaje pozitivnije, a N-područje do anode negativnije. Zato prorade katodni i anodni emiter, pa struktura dolazi u stanje vođenja.

 6. Podrijetlo naziva tiristor

 7. tiristor Jura vrata grč. thyra otpornik lat. (res)istor I naziv glavnog grada Albanije Tirana potječe od grčke riječi Jura.

 8. Hidraulička analogija diodne i tiristorske i strukture Analogija diodne strukture Analogija tiristorske strukture Kada se jednom izvuče zapor, više se ne može zaustaviti tok.

 9. Primjer spajanja osnovnih struktura Tranzistor s izoliranom upravljačkom elektrodom (IGBT) sastavljen je od PNP tranzistorske strukture (P+N+ N-P), NPN tranzistorske strukture (N-PN+) i MOS strukture (metal - oksid - P-poluvodič). Ove strukture tvore klasični tiristor i MOSFET.

 10. UČINSKA PIN DIODA

 11. Struktura

 12. Proboj na konturi

 13. Mehanička naprezanja

 14. jednostrano hlađanje

 15. dvostrano hlađanje

 16. Dinamičke karakteristike

 17. b) U krugu postoji induktivnost

 18. Procjena gubitaka isklapanja Primjerice, ako je V = 1000 V, a Q = 50 μAs, onda je W = 0,05 Ws. Kod 50 Hz to je samo 2,5 W, a kod 1000 Hz to je već 50 W. Gubici isklapanja ograničuju upotrebu silicijskih dioda na višim frekvencijama. Sklopni gubici rastu linearno s frekvencijom!

 19. SCHOTTKYJEVA DIODA

 20. Načelo rada – Elektroni u N-poluvodiču imaju manji rad izlaza od elektrona u metalu. – Elektroni iz N-poluvodiča prelaze u metal. – Metal postaje negativniji od poluvodiča. – Nastane potencijalna barijera (kao da je metal P-poluvodič). – Tok elektrona iz poluvodiča u metal jednak je toku elektrona iz metala u poluvodič. – Uočite da nisu u igri minoritetni (šupljine) nosioci naboja. To je bitna razlika između PN diode i Schottkyjeve diode. – Metalno područje je anodno područje.

 21. Omski kontakti Opažate da je metal katodnog kontakta, kao i metal anodnog kontakta, aluminij. Kako to da prijelaz metal – poluvodič ima svojstvo tzv. omskog kontakta? Prijelaz aluminij – jako dopirani poluvodič ima svojstvo omskog kontakta. Zona prostornog naboja takvog prijelaza je vrlo uska; jakost električnog polja se približuje vrijednostima dovoljnima za ionizaciju sudarom; zato elektroni prelaze prijelaz aluminij – poluvodič kod vrlo malih napona (tunel-efekt).

 22. KLASIČNI TIRISTOR

 23. Uvjet na granici vođenjai nevođenja

 24. Tok blokirne struje kroz ti-ristor i objašnjenje uklapanja tiristora impulsom na geitu.

 25. Uvjet okidanja

 26. Dinamičke karakteristike Uklapanje Ovakovo nekoncentrično širenje vodljivog područja nije dobro!

 27. Naponsko-strujni odnosi pri okidanju tiristora

 28. INVERZNO VODLJIVI TIRISTOR