Download
struktura systemu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura SYSTEMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura SYSTEMU

Struktura SYSTEMU

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Struktura SYSTEMU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Struktura SYSTEMU Jacek Węglarczyk

 2. Planowanie Wykonanie Sprzedaż Ujęcie tradycyjne Wyrób zostaje zaprojektowany, następnie wykonany i sprzedawany ; jakość wyrobu sprawdzana jest w trakcie eksploatacji.

 3. PLAN Ujęcie wg cyklu PDCA 1. Zaplanuj – to co masz do zrobienia / weź pod uwagę standard 2. Wykonaj – to co zapla- nowałeś 3. Sprawdź – czy to, co wyko- nałeś jest zgodne z tym, co zaplanowałeś 4. Zareaguj – skoryguj ewent. niezgodność lub ulepsz standard DO ACT CHECK

 4. Cykl PDCA zwany również cyklem Shewharta / 1929 / lub częściej kołem Deminga. Celem działań projakościowych w organizacji jest … takie zaprojektowanie produktu, aby mógł on spełnić określony zestaw wymagań. Wg Deminga najważniejszy jest standard czyli precyzyjne zdefiniowanie specyfikacji wyrobu oraz określenie kroków niezbędnych do jego wykonania.

 5. Największe problemy wiążą się z działaniami w elemencie 3 – Sprawdź • Kontroler jakości / auditor / jako wróg • Wpływanie przez wykonawców na decyzje kontrolerów • Sprawdzanie wyrobu dopiero w końcowych etapach procesu. W rezultacie : • Wykrycie błędu nie bywa jednoznaczne z jego ujawnieniem • Trudno określić, w której operacji popełniono błąd • Nieznane jest więc miejsce powstania błędu.

 6. Joseph Juran / 1951 / zaproponował dwa nowe założenia / uzupełnienia / do cyklu PDCA. • Pracownik powinien wiedzieć, dla kogo wykonuje swoje zadania i komu przekazuje wyrób po wykonaniu swoich prac. • Najważniejszy jest klient, jego wymagania i oczekiwania.

 7. Element 1 • Każdy pracownik jest uważany za klienta przez poprzedzającego go pracownika • Każdy pracownik uważa się za dostawcę w stosunku do kolejnego pracownika Tworzy się w ten sposób łańcuch powiązań klientów I dostawców wewnętrznych. Pracownik wie czego może wymagać od poprzednika – dostawcy i wie co zrobić, by spełnić wymagania następnego – klienta. W tej sytuacji zwiększa się prawdopodobieństwo wykrycia błędu i znalezienia jego przyczyny.

 8. Każda operacja może być sprawdzona, a przyczyna błędu usunięta. Pracownik oprócz czynności wykonawczych spełnia również czynności kontrolne wobec stanowiska poprzedzającego. sprzężenie zwrotne wyrób – wykonanie wyrób – kontrola ciągłe doskonalenie procesu Stanowisko 1 Stanowisko 2

 9. Jakość jest tworzona razem z produktem. Pracownicy – posiadający odpowiednie kompetencje – mogą zastąpić oddzielne działy kontroli jakości.

 10. Element 2 Wymiary przydatności użytkowej produktu Jakość projektu Jakość eksploatacji Jakość wykonania wyrobu Wymiary przydatności użytkowej wyrobu Bezpieczeń- stwo użytkowania Dostępność wyrobu

 11. Jakość projektu – stopień zgodności projektu z wymaganiami / oczekiwaniami / Klienta. Jakość wykonania– stopień zgodności wytworzonego produktu z przyjętym standardem. Dostępność - Możność ciągłego użytkowania wyrobu / - serwis /. Bezpieczeństwo użytkowania. Jakość eksploatacji – produkt może być wykorzystany do celów, do jakich będzie potrzebny. Trzy ostatnie parametry są zależne od percepcji klienta.

 12. Założenia struktury systemu • Koło Deminga • Nadrzędność wymagań klienta • Wyższość działań prewencyjnych nad kontrolnymi • Pojęcie klienta wewnętrznego Wszystkie powyższe założenia mogą być spełnione w praktyce jedynie w strukturze procesowej.

 13. MODEL systemu przyjęty w normie / dowolnej / ciągłe doskonalenie ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA ORAZ POLITYKA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA PLANOWANIE SPRAWDZANIE, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE • WDRAŻANIE I FUNKCJONOWANIE

 14. PROCESY Klient - wymagania Klient – satysfakcja Zasada budowy mapy procesów Bez określenia wymagań klienta nie jest możliwe utworzenie racjonalnej mapy procesów ; nie jest też możliwe rozpoczęcie realizacji wyrobu.

 15. Działania prewencyjne pozwalają na zminimalizowanie lub całkowitą likwidację zjawiska wyrobu niezgodnego. KOSZTY Wyrób niezgodny to wyłącznie koszty CZAS Zakres DP

 16. Klient wewnętrzny Zasadę działania obejmującą pojęcie jw. można zbudować jedynie w ramach określonej kultury organizacyjnej / p. kultura jakości /

 17. Struktura - systemu ~ organizacyjna • Tradycyjna struktura organizacyjna odzwierciedla jedynie funkcje w organizacji • Struktura procesowa odzwierciedla cele organizacji i sposób ich realizacji Ale … Organizacja jest całością i wyodrębnienie procesów nie oznacza, że będą one realizowane i zarządzane w oderwaniu od całokształtu działania firmy.

 18. Integracja – pierwszy krok Podejście ewolucyjne … przetłumaczenie ogólnych celów organizacji na cele procesowe – wykonane w dwu etapach. ETAP I – identyfikacja procesów głównych i ich miejsce na mapie procesów powinny odpowiadać celom określonym w wizji lub strategii organizacji. ETAP II - Cele jw. lub cele cząstkowe powinny stać się celami procesów – można tutaj zastosować zasady określone w metodzie „ zarządzanie przez cele ”.

 19. Literatura 1. W.J.Latzko - 4 dni z dr. Demingiem WN-T, W-wa, 1998 2. L. Wasilewski – Japońskie techniki zarządzania itp. różne wydawnictwa 3. T. Zawistowski – Procesowe zarządzanie organizacją Problemy Jakości, 2001

 20. Dziękuję za uwagę